Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raad (oordeelsvormend)

donderdag 19 februari 2015

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Vonk-Vedder, J.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening van de oordeelsvormende raad door de voorzitter mevrouw J. Vonk-Vedder
 2. 1.2

 3. 1.3

 4. 2


  Portefeuillehouder: Vonk-Vedder, J.
  Overdracht: Spreekvolgorde: PACT Aalsmeer - VVD - AB - CDA - HAC
  Het onderwerp is geagendeerd ter bespreking van de rapportage Quickscan Gemeentelijk Vastgoed gemeente Aalsmeer; door de Rekenkamer Aalsmeer zal een korte toelichting worden gegeven op de rapportage.

 5. 3


  Portefeuillehouder: Kluis, J.
  Overdracht: Spreekvolgorde: VVD – AB – CDA - HAC - PACT Aalsmeer
  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het instemmen met de weergave en de beantwoording van de ingediende zienswijzen conform de Nota van Beantwoording en met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan conform de Staat van Wijzigingen alsmede het afzien van het vaststellen van een exploitatieplan.
  Tevens wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘Nieuw Calslagen’ gewijzigd vast te stellen en, met inachtneming van de beantwoording van de ingediende zienswijze, het beeldkwaliteitsplan ‘Nieuw Calslagen’ vast te stellen als onlosmakelijk onderdeel van de Welstandsnota Aalsmeer 2013.

 6. 4


  Portefeuillehouder: Verlaan, T.F.M.
  Overdracht: Spreekvolgorde: AB – CDA - HAC - PACT Aalsmeer - VVD
  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het vaststellen van het Programma van Eisen (visiedocument) voor het project Machineweg – Rooie Dorp Aalsmeer alsmede de projectbegroting voor dit project.
  Daarnaast wordt gevraagd € 55.000,-- uit de Algemene Vrije Reserve beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitvoering van het alternatief inclusief Machineweg nummer 113.

 7. 5


  Portefeuillehouder: Verburg, A.
  Overdracht: Spreekvolgorde: CDA - HAC - PACT Aalsmeer – VVD - AB
  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het vaststellen van de ‘Verordening winkeltijden Aalsmeer 2015’ onder intrekking van de ‘Verordening winkeltijden Aalsmeer 2012’ inclusief de voorschriften en beperkingen behorende bij deze verordening.

 8. 6


  Portefeuillehouder: Vonk-Vedder, J.
  Overdracht: Spreekvolgorde: HAC - PACT Aalsmeer – VVD – AB - CDA
  De behandeling is gericht op het vaststellen van het normenkader voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2014 van de gemeente Aalsmeer.

 9. 7


  Portefeuillehouder: Vonk-Vedder, J.
  Overdracht: Spreekvolgorde: PACT Aalsmeer - VVD - AB - CDA - HAC
  De behandeling is gericht op het vaststellen van het nieuwe vergadermodel en de reglementen welke per 1 maart 2015 in werking zullen treden.

 10. 8


  Portefeuillehouder: Hoeven, G. van der, Verburg, A.
  Overdracht: De behandeling is gericht op het bekrachtigen van de geheimhouding, op de stukken inzake de omgevingsvergunning voor de aanleg van de Middenweg en verwerving van het woonhuis en een deel van het bedrijfsperceel hiervoor benodigd, krachtens artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur.

 11. 9


  Portefeuillehouder: Hoeven, G. van der
  Overdracht: De behandeling is gericht op het bekrachtigen van de geheimhouding, op een tweetal bijlagen behorende bij adviesnota inzake de startnotitie Hornweg 317, krachtens artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur.

 12. 10


  Portefeuillehouder: Kluis, J.
  Overdracht: De behandeling is gericht op het bekrachtigen van de geheimhouding, op de B&W adviesnota van 3 februari 2015, de voorovereenkomst met bijlagen en het raadsvoorstel inzake het project De Tuinen van Aalsmeer, deelgebied Zwarteweg, krachtens artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur.

 13. 11


  Overdracht: De behandeling is gericht op het bekrachtigen van de geheimhouding op het Rapport onderzoek 'Heroverweging uitvoering Wsw, krachtens artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur.

 14. 12


  Portefeuillehouder: Verburg, A.
  Overdracht: De behandeling is gericht op het bekrachtigen van de geheimhouding op het rapport KPMG naar de gevolgen openbreken GR (AM groep) op hoofdlijnen, krachtens artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur.

 15. 13
  Motie Vreemd aan de orde van de dag
 16. 14
  Vragenkwartier en schorsing