Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1a.Commissie Ruimte Beeldvormend

dinsdag 31 mei 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Zwaag van der, D.G.
Toelichting

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:01:33 - 00:03:54 - P.F. van den Nouland
  00:03:54 - 00:04:07 - J.I. Koopmann
  00:04:07 - 00:08:11 - D.G. van der Zwaag
 2. 00:08:11 - 00:08:16 - D. Kuin
  00:08:16 - 00:08:18 - D.G. van der Zwaag
  00:08:18 - 00:08:50 - D. Kuin
  00:08:51 - 00:09:19 - D.G. van der Zwaag
  00:09:19 - 00:09:21 - D. Kuin
  00:09:21 - 00:09:32 - D.G. van der Zwaag
 3. 00:09:32 - 00:09:35 - D. Kuin
  00:09:35 - 00:09:44 - D.G. van der Zwaag
  00:09:44 - 00:09:50 - D. Kuin
  00:09:50 - 00:11:14 - D.G. van der Zwaag
 4. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Doel van dit voorstel is dat de gemeente een voorkeurspositie krijgt bij eventuele verkoop van gronden door derden in het gebied van de Oosteindedriehoek. De Oosteindedriehoek wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie. Door het aanwijzen van de gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn grondeigenaren verplicht hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Daarmee wil de gemeente regie houden over de kwaliteit van de ontwikkeling van het plangebied.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Ruimte van 14 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Te besluiten conform de artikelen 2 en 4 van de Wvg een voorkeursrecht te vestigen, op de percelen aangegeven op de bij de aan dit besluit gehechte lijst met nummer Z22-026274 D22-157278 en kaart met nummer Z22-026274 D22-157291, aan deze gronden wordt een andere niet-agrarische bestemming toegedacht dan het huidige feitelijke agrarische gebruik.
  2. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van de Wet voorkeursrecht gemeenten.
  00:11:14 - 00:11:15 - D. Kuin
  00:11:19 - 00:11:21 - D.G. van der Zwaag
  00:11:21 - 00:11:30 - D. Kuin
  00:11:31 - 00:11:36 - D.G. van der Zwaag
  00:11:36 - 00:11:37 - D. Kuin
  00:11:37 - 00:11:38 - D.G. van der Zwaag
  00:11:38 - 00:11:41 - T. van der Meer
  00:11:41 - 00:11:43 - D.G. van der Zwaag
  00:11:43 - 00:12:41 - T. van der Meer
  00:12:41 - 00:12:46 - D.G. van der Zwaag
  00:12:46 - 00:12:47 - O.W. Verbeek
  00:12:47 - 00:12:50 - D.G. van der Zwaag
  00:12:52 - 00:12:54 - O.W. Verbeek
  00:12:54 - 00:12:55 - D.G. van der Zwaag
  00:12:55 - 00:13:07 - O.W. Verbeek
  00:13:07 - 00:13:11 - D.G. van der Zwaag
  00:13:11 - 00:13:45 - F.A. Nisters
  00:13:45 - 00:13:49 - D.G. van der Zwaag
  00:14:03 - 00:14:27 - D. Kuin
  00:14:27 - 00:14:29 - R.K. van Rijn
  00:14:29 - 00:14:44 - D. Kuin
  00:14:44 - 00:14:46 - R.K. van Rijn
  00:14:46 - 00:14:47 - D. Kuin
  00:14:47 - 00:16:04 - R.K. van Rijn
  00:16:04 - 00:16:05 - D.G. van der Zwaag
  00:16:05 - 00:16:42 - T. van der Meer
 5. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte en R.K. van Rijn
  Doel van het voorstel is om de financiering van onderhoud en vervanging van de wegen, civieltechnische kunstwerken, groenvoorzieningen, speeltuinen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bovenwijkse infrastructuur voor de komende 30 jaar in beeld te brengen en daar besluiten over te nemen. Dit MPP is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe financieringssystematiek, waarbij het uitgangspunt is dat structurele lasten ook structureel in de begroting gedekt worden.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Ruimte van 14 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
  2. de Nota Civieltechnische Kunstwerken vast te stellen (bijlage 4);
  3. de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3;
  4. de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek in het kader van de motie RAP-Raad te verwerken in het MPP Buitenruimte;
  5. vanwege beslispunt 4 een bedrag voor reeds gestarte projecten van € 2.025.678,05 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer naar de Reserve Buitenruimte en een bedrag van € 226.117,47 over te he-velen van de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie naar de Re-serve Buitenruimte;
  6. de projecten gekoppeld aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen te integreren in het MPP Buitenruimte, het saldo van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen van 1-1-2022 over te hevelen naar de Reserve Buitenruimte, de afdrachten van gebieds-ontwikkelingen en bouwprojecten ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur per 1-1-2022 te storten in de Reserve Buitenruimte en de Reserve Bovenwijkse Voor-zieningen op te heffen;
  7. de twee begrotingsposten voor kapitaallasten ten gevolge van "investeringen maat-schappelijk nut UPA" en voor kapitaallasten "algemene baten en lasten" samen te voegen onder de noemer "stelpost kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut", de kapitaallasten voor de investeringsprojecten van het MPP volgens de nieu-we systematiek jaarlijks ten laste te brengen van deze stelpost, en het verschil tus-sen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten jaarlijks bij de 2e be-stuursrapportage te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte;
  8. de dotatie aan de Reserve Buitenruimte met ingang van 1-1-2022 structureel te verlagen met € 23.000 en met ingang van 1-1-2023 structureel te verlagen met € 112.000, omdat de bijbehorende budgetten voor groenmaatregelen als aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP worden begroot;
  9. de afschrijvingstermijnen voor de volgende assets aan te passen:
   - verhardingen (nu 25 jaar) opsplitsen in wegen op veengrond (25 jaar) en wegen overig incl. fundering (50 jaar)
   - openbare verlichting en verkeersinstallaties (van 15 naar 25 jaar)
   - duikers (van 50 naar 100 jaar)
  10. de neerwaartse bijstelling in 2022 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2023.
  00:16:42 - 00:16:43 - R.K. van Rijn
  00:16:44 - 00:16:47 - D.G. van der Zwaag
  00:16:47 - 00:17:35 - R.K. van Rijn
  00:17:35 - 00:17:39 - D.G. van der Zwaag
  00:17:39 - 00:18:36 - R.K. van Rijn
  00:18:36 - 00:18:40 - D.G. van der Zwaag
  00:18:40 - 00:18:42 - R.K. van Rijn
  00:18:42 - 00:18:43 - D.G. van der Zwaag
  00:18:43 - 00:18:44 - R.K. van Rijn
  00:18:44 - 00:18:47 - D.G. van der Zwaag
  00:18:47 - 00:19:48 - R.K. van Rijn
  00:19:48 - 00:19:53 - D.G. van der Zwaag
  00:19:53 - 00:20:25 - O.W. Verbeek
  00:20:25 - 00:20:28 - D.G. van der Zwaag
  00:20:28 - 00:21:08 - R.K. van Rijn
  00:21:08 - 00:21:12 - D.G. van der Zwaag
  00:21:12 - 00:21:14 - R.K. van Rijn
  00:21:14 - 00:21:17 - D.G. van der Zwaag
  00:21:17 - 00:21:42 - D. Kuin
  00:21:42 - 00:21:43 - D.G. van der Zwaag
  00:21:43 - 00:21:54 - R.K. van Rijn
  00:21:54 - 00:22:01 - D.G. van der Zwaag
  00:22:01 - 00:22:35 - F.A. Nisters
  00:22:35 - 00:23:03 - D.G. van der Zwaag
  00:23:03 - 00:23:12 - F.A. Nisters
  00:23:12 - 00:23:14 - D.G. van der Zwaag
  00:23:14 - 00:23:17 - D. Kuin
  00:23:17 - 00:23:44 - D.G. van der Zwaag
  00:23:44 - 00:24:03 - D. Kuin
  00:24:03 - 00:24:04 - D.G. van der Zwaag
  00:24:04 - 00:24:06 - J.G.E. Bouwmeester
  00:24:06 - 00:24:29 - D.G. van der Zwaag
  00:25:42 - 00:26:46 - D. Kuin
  00:26:46 - 00:26:51 - D.G. van der Zwaag
  00:26:51 - 00:27:14 - D. Kuin
  00:27:14 - 00:27:22 - D.G. van der Zwaag
  00:27:22 - 00:28:01 - D. Kuin
  00:28:01 - 00:40:17 - Ambtelijk 1
  00:40:17 - 00:40:22 - D.G. van der Zwaag
  00:40:22 - 00:41:12 - Ambtelijk 1
  00:41:12 - 00:42:02 - D.G. van der Zwaag
  00:42:02 - 00:42:13 - Ambtelijk 1
  00:42:13 - 00:42:15 - O.W. Verbeek
  00:42:15 - 00:42:21 - D.G. van der Zwaag
  00:42:21 - 00:42:22 - D. Kuin
  00:42:22 - 00:43:04 - S.J.R. de Vries
  00:43:04 - 00:43:05 - D.G. van der Zwaag
  00:43:05 - 00:43:15 - Ambtelijk 1
  00:43:15 - 00:43:17 - D.G. van der Zwaag
  00:43:17 - 00:43:42 - S.J.R. de Vries
  00:43:42 - 00:43:44 - D. Kuin
  00:43:44 - 00:43:45 - M.P Buskermolen
  00:43:45 - 00:43:49 - D.G. van der Zwaag
  00:43:49 - 00:44:10 - O.W. Verbeek
  00:44:10 - 00:44:27 - D.G. van der Zwaag
  00:44:27 - 00:44:49 - O.W. Verbeek
  00:44:49 - 00:44:50 - D. Kuin
  00:44:50 - 00:44:51 - D.G. van der Zwaag
  00:44:51 - 00:45:19 - D. Kuin
  00:45:21 - 00:45:35 - D.G. van der Zwaag
  00:45:35 - 00:45:38 - M.P Buskermolen
  00:45:38 - 00:45:43 - D.G. van der Zwaag
  00:45:43 - 00:46:48 - M.P Buskermolen
  00:46:48 - 00:47:00 - D.G. van der Zwaag
  00:47:00 - 00:47:01 - D. Kuin
  00:47:01 - 00:47:04 - J.H. Buisma
  00:47:04 - 00:47:06 - D.G. van der Zwaag
  00:47:06 - 00:47:12 - J.H. Buisma
  00:47:12 - 00:47:14 - D.G. van der Zwaag
  00:47:14 - 00:47:16 - Ambtelijk 1
  00:47:16 - 00:47:17 - D.G. van der Zwaag
  00:47:17 - 00:47:18 - Ambtelijk 1
  00:47:18 - 00:47:19 - J.H. Buisma
  00:47:19 - 00:47:22 - D.G. van der Zwaag
  00:47:22 - 00:48:07 - J.H. Buisma
  00:48:07 - 00:48:14 - D.G. van der Zwaag
  00:48:14 - 00:48:45 - T. van der Meer
  00:48:45 - 00:48:54 - D.G. van der Zwaag
  00:48:54 - 00:48:57 - D. Kuin
  00:48:57 - 00:52:04 - Ambtelijk 1
  00:52:04 - 00:52:12 - D.G. van der Zwaag
  00:52:12 - 00:53:23 - O.W. Verbeek
  00:53:23 - 00:53:29 - D.G. van der Zwaag
  00:53:29 - 00:53:30 - D. Kuin
  00:53:30 - 00:54:53 - Ambtelijk 1
  00:54:53 - 00:54:54 - D.G. van der Zwaag
  00:54:54 - 00:54:55 - Ambtelijk 1
  00:54:55 - 00:55:14 - D.G. van der Zwaag
  00:55:14 - 00:55:15 - Ambtelijk 1
  00:55:15 - 00:55:16 - D.G. van der Zwaag
  00:55:16 - 00:55:19 - Ambtelijk 1
  00:55:38 - 00:55:43 - D.G. van der Zwaag
  00:55:43 - 00:56:45 - Ambtelijk 1
  00:56:45 - 00:56:53 - D.G. van der Zwaag
  00:56:53 - 00:56:59 - Ambtelijk 1
  00:56:59 - 00:57:01 - D. Kuin
  00:57:01 - 00:57:03 - S.J.R. de Vries
  00:57:03 - 00:57:06 - D.G. van der Zwaag
  00:57:06 - 00:57:24 - S.J.R. de Vries
  00:57:24 - 00:57:25 - D.G. van der Zwaag
  00:57:25 - 00:58:02 - Ambtelijk 1
  00:58:02 - 00:58:03 - D.G. van der Zwaag
  00:58:03 - 00:58:05 - Ambtelijk 1
  00:58:05 - 00:58:10 - D.G. van der Zwaag
  00:58:10 - 00:58:11 - Ambtelijk 1
  00:58:11 - 00:58:13 - D.G. van der Zwaag
  00:58:13 - 00:58:14 - D. Kuin
  00:58:14 - 01:00:30 - R.K. van Rijn
  01:00:30 - 01:00:32 - D.G. van der Zwaag
  01:00:32 - 01:00:51 - T. van der Meer
  01:00:51 - 01:00:52 - D. Kuin
  01:00:52 - 01:00:55 - D.G. van der Zwaag
  01:00:55 - 01:00:56 - D. Kuin
  01:00:56 - 01:01:34 - R.K. van Rijn
  01:01:34 - 01:01:35 - D. Kuin
  01:01:35 - 01:02:51 - D.G. van der Zwaag
 6. Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  De gemeente is verplicht de financiële kaders voor de nog uit te voeren ruimtelijke plannen één keer per jaar te actualiseren. Doel van dit voorstel is om aan de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties te voldoen.
  Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten), grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten vastgesteld.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Ruimte van 14 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2022 en kennisnemen van de verbetering van de saldi van de actieve grondexploitaties met € 3,62 miljoen en verslechtering van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 1,2 miljoen.
  2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 63.872.000 opbrengsten en € 41.801.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van lopende facilitaire projecten ter grootte van € 5.258.000 opbrengsten en € 6.443.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  4. Kennisnemen van de 3 in 2021 afgesloten grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 2.000 in 2021.
  5. Het vaststellen van de actieve grondexploitaties Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99 met een bijbehorend budget van € 1.430.000 opbrengsten en € 414.000 kosten (zie toelichting geheime bijlage 6).
  6. Het vaststellen van de facilitaire grondexploitatie voor Uiterweg 116 (Marinapark) met een bijbehorend budget van € 287.000 opbrengsten en € 287.000 kosten.
  7. Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 192.000, verwachte winstneming van € 1.251.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”.
  8. Op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor actieve grondexploitaties vast te stellen van € 5.929.000 (bijlage 3).
  9. Op basis van de geactualiseerde facilitaire grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening vast te stellen van € 1.958.000 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021.
  10. De jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verhogen van € 113.000 naar € 118.600 vanaf 2022.
  11. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 253.000 opbrengsten en € 709.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  12. Het voteren van een raadskrediet van € 266.000,- voor het voorbereiden van
    ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4).
  13. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 757.000 (bijlage 5).
  14. Het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 8,97 miljoen ter dekking van de mogelijke verwervingskosten in Oosteindedriehoek
  15. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2022 en verder.
  01:02:51 - 01:05:59 - D. Kuin
  01:05:59 - 01:07:49 - D.G. van der Zwaag
  01:07:49 - 01:09:08 - G. Holtrop
  01:09:08 - 01:09:12 - D.G. van der Zwaag
  01:09:12 - 01:09:54 - G. Holtrop
  01:09:54 - 01:10:03 - D.G. van der Zwaag
  01:10:03 - 01:10:08 - D. Kuin
  01:10:08 - 01:10:17 - D.G. van der Zwaag
  01:10:17 - 01:12:12 - L.B. Kabout
  01:12:12 - 01:12:17 - D.G. van der Zwaag
  01:12:17 - 01:13:08 - G. Holtrop
  01:13:59 - 01:14:16 - D.G. van der Zwaag
  01:14:16 - 01:15:43 - L.B. Kabout
  01:15:43 - 01:15:54 - D.G. van der Zwaag
  01:15:54 - 01:16:11 - G. Holtrop
  01:16:11 - 01:16:12 - D. Kuin
  01:16:12 - 01:17:21 - D.G. van der Zwaag
 7. 01:17:21 - 01:17:23 - D. Kuin
  01:17:23 - 01:17:26 - W.T.J.M. Koster
  01:17:26 - 01:17:27 - D.G. van der Zwaag
  01:17:27 - 01:18:41 - W.T.J.M. Koster
  01:18:41 - 01:19:11 - D.G. van der Zwaag
  01:19:11 - 01:20:56 - D. Kuin