Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 31 oktober 2019

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  00:10:15 - 00:11:35 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  Besluit

  De heer Verlaan (CDA) verzoekt om bespreking van agendapunt R-6 “Invoeren inzameling metalen verpakkingen (blik) en drankkartons bij het plastic verpakkingsafval”. De raad stelt de agenda met deze wijziging vast.

  00:10:50 - 00:11:35 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.3

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:11:19 - 00:11:35 - G.E. Oude Kotte
 6. 1.4

  Besluit

  Conform vastgesteld. N.a.v. de raad ter kennisname stukken verzoekt de heer Kuin (AA) bespreking van 1) het Regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid 2019 -2022 van OD NZKG, 2) Het VTH programma OD- NZKG en de uitvoeringsovereenkomst en 3) het ontwerpbesluit omgevingsvergunning tijdelijke logiesvergunning 160 bedden Legmeerdijk 287. In de commissie. De voorzitter stelt voor dit terug te leggen in het presidium.

  00:11:24 - 00:11:35 - G.E. Oude Kotte
  00:11:35 - 00:11:43 - D. Kuin
  00:11:43 - 00:13:48 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.5

  Besluit

  Er zijn geen voorstellen ter bekrachtiging.

  00:12:23 - 00:13:48 - G.E. Oude Kotte
 8. 2

  1. Een verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) af te geven voor het bouwen van 1 woning op het perceel Herenweg 60;
  2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Resultaat stemming

  Besluit

  1. een verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) af te geven voor het bouwen van 1 woning op het perceel Herenweg 60;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.
  00:12:26 - 00:13:48 - G.E. Oude Kotte
 9. 3

  1. in te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijzen die over het ontwerp exploitatieplan ‘Polderzoom fase 2’ naar voren zijn gebracht, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van Beantwoording;
  2. de raad voor te stellen:
   a. exploitatieplan ‘Polderzoom fase 2’, met bijbehorende toelichting en
   bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.07NEX-VG01, gewijzigd vast te stellen;
   b. te bepalen dat het voorgenoemd exploitatiesplan langs elektronische weg is vastgelegd in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.07NEX-VG01 en tevens in die vorm is vastgesteld;
   c. in te stemmen met de ambtshalve wijziging van de civiele kostenraming met € 0,24 miljoen ten opzichte van het ontwerp exploitatieplan op basis nader onderzoek (advies Royal Haskoning – DHV);
   d. in te stemmen met de ambtshalve wijziging van de saneringskostenraming met € 0,65 miljoen ten opzichte van het ontwerp exploitatieplan op basis bodemonderzoek (afdeling P&A/SO gemeente Amstelveen) en calculatie saneringskosten die uit onderzoek volgen;
   e. als gevolg van de wijzigingen in het exploitatieplan de voorziening grondexploitaties te verlagen met € 426.000, € 397.000 te storten in de voorziening facilitaire projecten en € 29.000 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen;
   f. in te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijzen over het exploitatieplan, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van Beantwoording.

  Resultaat stemming

  Besluit

  1. het exploitatieplan ‘Polderzoom fase 2’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.07NEX-VG01, vast te stellen;
  2. te bepalen dat het voornoemd exploitatieplan langs elektronische weg is vastgelegd in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.07NEX-VG01 en tevens in die vorm is vastgesteld;
  3. in te stemmen met de ambtshalve wijziging van de civiele kostenraming met
   € 0,24 miljoen ten opzichte van het ontwerp exploitatieplan op basis nader onderzoek (advies Royal Haskoning – DHV);
  4. in te stemmen met de ambtshalve wijziging van de saneringskostenraming met € 0,65 miljoen ten opzichte van het ontwerp exploitatieplan op basis bodemonderzoek (afdeling P&A/SO gemeente Amstelveen) en calculatie saneringskosten die uit onderzoek volgen;
  5. als gevolg van de wijzigingen in het exploitatieplan € 426.000 te laten vrijvallen uit de voorziening grondexploitaties en € 397.000 te storten in de voorziening facilitaire projecten;
  6. in te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijzen over het exploitatieplan, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van Beantwoording.
  00:12:55 - 00:13:48 - G.E. Oude Kotte
 10. 4

  Portefeuillehouders: R-J. van Duijn en R.K. van Rijn
  De behandeling is gericht op het vaststellen van het Bestemmingsplan Polderzoom 2e fase en het exploitatieplan. Het betreft twee afzonderlijke raadsvoorstellen die bij dit agendapunt tegelijkertijd worden besproken.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 31 oktober 2019.

  Resultaat stemming

  Besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Polderzoom fase 2’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.07N-VG01, ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat het voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vastgelegd in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.07N-VG01 en tevens in die vorm is vastgesteld;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 02-09-2019;
  4. de Nota van Beantwoording Ontwerp bestemmingsplan Polderzoom fase 2 vast te stellen;
  5. het beeldkwaliteitskader ‘Polderzoom 2e fase’ vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota 2013.
  00:13:04 - 00:13:48 - G.E. Oude Kotte
 11. 5

  Resultaat stemming

  Besluit

  het Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2019, inclusief normenkader, vast te stellen.

  00:13:11 - 00:13:48 - G.E. Oude Kotte
 12. 6

  Voorgesteld besluit

  wijzigen van artikel 3, lid 1 onder e van de Afvalstoffenverordening conform het "Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2013”.

  Besluit

  wijzigen van artikel 3, lid 1 onder e van de Afvalstoffenverordening conform het "Besluit van de raad van de gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2013”.

  00:13:24 - 00:13:48 - G.E. Oude Kotte
  00:13:48 - 00:14:56 - T.F.M. Verlaan
  00:14:56 - 00:15:03 - G.E. Oude Kotte
  00:15:03 - 00:15:10 - T.F.M. Verlaan
  00:15:10 - 00:15:18 - G.E. Oude Kotte
  00:15:18 - 00:16:13 - R. Martijn
  00:16:13 - 00:16:14 - G.E. Oude Kotte
  00:16:14 - 00:16:30 - T.F.M. Verlaan
  00:16:30 - 00:16:32 - G.E. Oude Kotte
  00:16:32 - 00:16:42 - R. Martijn
  00:16:42 - 00:16:45 - G.E. Oude Kotte
  00:16:45 - 00:16:56 - T.F.M. Verlaan
  00:16:56 - 00:17:07 - G.E. Oude Kotte
  00:17:09 - 00:18:21 - W.B. Alink-Scheltema
  00:18:22 - 00:18:23 - G.E. Oude Kotte
  00:18:23 - 00:18:26 - T.F.M. Verlaan
  00:18:26 - 00:18:28 - G.E. Oude Kotte
  00:18:29 - 00:19:01 - T.F.M. Verlaan
  00:19:03 - 00:20:31 - G.E. Oude Kotte
 13. 7

  1. In te stemmen met de 'Nota van Beantwoording Centrumvisie Aalsmeer’;
  2. De Nota van Beantwoording Centrumvisie Aalsmeer aan insprekers toesturen;
  3. De gemeenteraad voor te stellen:
   a. de ‘Nota van Beantwoording Centrumvisie Aalsmeer' vast te stellen;
   b. De Centrumvisie Aalsmeer vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Amendementen

  Titel
  Behoud zichtlijn Marktstraat - Raadhuisplein
  Verbinding Raadhuisplein met Drie Kolommenplein voor autoverkeer
  Verkeersafwikkeling op en om het Raadhuisplein
  00:19:48 - 00:20:31 - G.E. Oude Kotte
  00:20:31 - 00:21:34 - D. Kuin
  00:21:38 - 00:23:01 - G.E. Oude Kotte
  00:23:01 - 00:25:50 - L.B. Kabout
  00:25:50 - 00:26:04 - G.E. Oude Kotte
  00:26:04 - 00:28:35 - J. Keessen
  00:28:36 - 00:28:38 - G.E. Oude Kotte
  00:28:38 - 00:32:06 - R.P. Fransen
  00:32:06 - 00:32:08 - G.E. Oude Kotte
  00:32:08 - 00:33:08 - M. Vleghaar
  00:33:08 - 00:33:16 - G.E. Oude Kotte
  00:33:16 - 00:33:19 - M. Vleghaar
  00:33:19 - 00:33:21 - G.E. Oude Kotte
  00:33:21 - 00:38:01 - J.H. Buisma
  00:38:03 - 00:38:08 - G.E. Oude Kotte
  00:38:08 - 00:38:13 - R. Martijn
  00:38:13 - 00:38:15 - G.E. Oude Kotte
  00:38:15 - 00:40:09 - R. Martijn
  00:40:11 - 00:40:14 - G.E. Oude Kotte
  00:40:14 - 00:40:34 - J.H. Buisma
  00:40:34 - 00:40:35 - G.E. Oude Kotte
  00:40:35 - 00:41:18 - R. Martijn
  00:41:18 - 00:41:40 - D. Kuin
  00:41:41 - 00:41:55 - G.E. Oude Kotte
  00:41:58 - 00:45:59 - R.J. van Duijn
  00:45:59 - 00:46:06 - J.H. Buisma
  00:46:06 - 00:46:11 - R.P. Fransen
  00:46:11 - 00:46:13 - R.J. van Duijn
  00:46:13 - 00:46:16 - G.E. Oude Kotte
  00:46:16 - 00:46:20 - R.J. van Duijn
  00:46:20 - 00:46:21 - G.E. Oude Kotte
  00:46:21 - 00:47:01 - R.P. Fransen
  00:47:01 - 00:47:03 - G.E. Oude Kotte
  00:47:03 - 00:48:24 - R.J. van Duijn
  00:48:24 - 00:48:28 - G.E. Oude Kotte
  00:48:28 - 00:48:46 - R.P. Fransen
  00:48:47 - 00:48:48 - G.E. Oude Kotte
  00:48:48 - 00:49:41 - R.J. van Duijn
  00:49:42 - 00:49:52 - G.E. Oude Kotte
  00:49:55 - 00:52:33 - R.K. van Rijn
  00:52:33 - 00:52:35 - G.E. Oude Kotte
  00:52:35 - 00:52:41 - R.K. van Rijn
  00:52:41 - 00:53:18 - R.P. Fransen
  00:53:18 - 00:53:22 - D. Kuin
  00:53:22 - 00:53:23 - G.E. Oude Kotte
  00:53:23 - 00:53:35 - D. Kuin
  00:53:36 - 00:53:38 - G.E. Oude Kotte
  00:53:38 - 00:53:51 - R.P. Fransen
  00:53:51 - 00:54:05 - D. Kuin
  00:54:05 - 00:54:08 - G.E. Oude Kotte
  00:54:08 - 00:54:13 - D. Kuin
  00:54:13 - 00:54:16 - D. Kuin
  00:54:16 - 00:54:17 - R.P. Fransen
  00:54:17 - 00:54:18 - R.K. van Rijn
  00:54:18 - 00:54:34 - R.P. Fransen
  00:54:34 - 00:54:36 - G.E. Oude Kotte
  00:54:36 - 01:03:10 - R.K. van Rijn
  01:03:13 - 01:03:19 - G.E. Oude Kotte
  01:03:19 - 01:05:03 - L.B. Kabout
  01:05:03 - 01:05:11 - G.E. Oude Kotte
  01:05:11 - 01:05:25 - L.B. Kabout
  01:05:25 - 01:05:36 - J. Keessen
  01:05:36 - 01:05:37 - G.E. Oude Kotte
  01:05:37 - 01:06:17 - R.P. Fransen
  01:06:17 - 01:06:18 - G.E. Oude Kotte
  01:06:18 - 01:08:12 - D.G. van der Zwaag
  01:08:14 - 01:08:17 - G.E. Oude Kotte
  01:08:17 - 01:09:50 - J.H. Buisma
  01:09:51 - 01:09:55 - G.E. Oude Kotte
  01:09:57 - 01:10:00 - J.H. Buisma
  01:10:00 - 01:10:05 - G.E. Oude Kotte
  01:10:05 - 01:10:12 - J.H. Buisma
  01:10:12 - 01:10:29 - G.E. Oude Kotte
  01:10:29 - 01:10:35 - R. Martijn
  01:10:35 - 01:10:37 - G.E. Oude Kotte
  01:10:37 - 01:12:17 - R. Martijn
  01:12:20 - 01:12:55 - G.E. Oude Kotte
  01:27:46 - 01:27:57 - G.E. Oude Kotte
  01:27:57 - 01:28:52 - L.B. Kabout
  01:28:52 - 01:29:00 - G.E. Oude Kotte
  01:29:06 - 01:30:32 - R.K. van Rijn
  01:30:34 - 01:30:53 - G.E. Oude Kotte
  01:30:54 - 01:31:12 - D. Kuin
  01:31:16 - 01:33:49 - G.E. Oude Kotte
  01:33:49 - 01:34:26 - R.P. Fransen
  01:34:27 - 01:34:28 - G.E. Oude Kotte
  01:34:28 - 01:35:18 - D. van Willegen
  01:35:18 - 01:35:23 - G.E. Oude Kotte
  01:35:23 - 01:35:27 - R.P. Fransen
  01:35:27 - 01:37:21 - G.E. Oude Kotte
  01:37:21 - 01:37:24 - D. van Willegen
  01:37:24 - 01:37:47 - L.B. Kabout
  01:37:47 - 01:37:49 - G.E. Oude Kotte
  01:37:49 - 01:37:53 - D. van Willegen
  01:37:53 - 01:37:58 - G.E. Oude Kotte
  01:37:58 - 01:38:24 - D. van Willegen
  01:38:24 - 01:39:56 - G.E. Oude Kotte
 14. 8

  1. In te stemmen met de 'Nota van Beantwoording Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp';
  2. De Nota van Beantwoording Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp' aan insprekers toesturen;
  3. De gemeenteraad voor te stellen:
   a. de 'Nota van Beantwoording Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp' vast te stellen;
   b. het Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  1. de ‘Nota van Beantwoording Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp vast te stellen;
  2. het Beeldkwaliteitsplan Aalsmeer Dorp vast te stellen.
  01:39:11 - 01:39:56 - G.E. Oude Kotte
  01:39:56 - 01:40:15 - W. Kikkert
  01:40:16 - 01:40:19 - G.E. Oude Kotte
  01:40:19 - 01:40:22 - R.P. Fransen
  01:40:22 - 01:40:23 - G.E. Oude Kotte
  01:40:23 - 01:40:26 - M. Vleghaar
  01:40:26 - 01:40:27 - G.E. Oude Kotte
  01:40:27 - 01:40:58 - J.H. Buisma
  01:40:58 - 01:41:00 - G.E. Oude Kotte
  01:41:00 - 01:41:01 - D. Kuin
  01:41:01 - 01:41:05 - J.H. Buisma
  01:41:06 - 01:41:07 - G.E. Oude Kotte
  01:41:07 - 01:41:24 - D. Kuin
  01:41:24 - 01:41:29 - G.E. Oude Kotte
  01:41:29 - 01:41:32 - L.B. Kabout
  01:41:32 - 01:41:38 - G.E. Oude Kotte
  01:41:41 - 01:41:49 - R.J. van Duijn
  01:41:51 - 01:42:17 - G.E. Oude Kotte
 15. 9

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier

  01:42:11 - 01:42:17 - G.E. Oude Kotte
 16. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur

  01:42:12 - 01:42:17 - G.E. Oude Kotte