Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 13 december 2018

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Nobel, J.J.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 0.3
  Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van oud-raadslid en oud-wethouder, de heer Th. Van Kempen.
 4. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer J.J. Nobel
 5. 1.2

  Besluit

  De heer Fransen doet een ordevoorstel om de behandeling van het onderdeel jeugdhulp in de Najaarsnota door te schuiven naar een commissievergadering naar aanleiding van de raadsbrief van vandaag. Dit ordevoorstel vindt geen doorgang (voor zijn de fracties van PvdA, D66 en GL).
  Mevrouw Hauet zal aan het Presidium verzoeken het onderwerp Jeugdhulp te agenderen voor de Commissie Maatschappij en Bestuur.
  De agenda is conform vastgesteld.

 6. 1.3

  Besluit

  Conform vastgesteld.

 7. 1.4

  Besluit

  Naar aanleiding van de motie van de raad van Amstelveen deelt de heer Kikkert namens alle raadsfracties mede dat, onder verwijzing naar het raadsprogramma, de gemeenteraad van Aalsmeer kiest voor bestuurlijke zelfstandigheid voor nu en in de toekomst. De voorzitter deelt mee dat het college hetzelfde standpunt nastreeft.

  De heer Kuin verzoekt naar aanleiding van het ingekomen stuk A13 Raadsbrief inzake ontwerp-startnotitie woningbouwlocatie Westeinderhage het presidium agendering van de verkeerskundige afhandeling van dit plan.

  Met deze opmerkingen is de Lijst Ingekomen Stukken is vastgesteld

 8. 1.5

  Besluit

  Er zijn geen voorstellen ter bekrachtiging van de geheimhouding.

 9. 2

  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 29 november 2018.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Archiefverordening gemeente Aalsmeer 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening gemeente Aalsmeer 2009 van 27 november 2018.

  Voorgesteld besluit

  1. de Archiefverordening gemeente Aalsmeer 2018 vast te stellen.
  2. De Archiefverordening van Aalsmeer 2009 van 27 november 2008 in te trekken.

  Besluit

  1. de Archiefverordening gemeente Aalsmeer 2018 vast te stellen.
  2. De Archiefverordening van Aalsmeer 2009 van 27 november 2008 in te trekken.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 10. 3

  De besluitvorming is gericht op het aanwijzen van BDO Audit& Assurance als gemeentelijke accountant voor het boekjaar 2019.

  Besluit

  BDO Audit& Assurance als gemeentelijke accountant voor het boekjaar 2019 aan te
  wijzen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 11. 4

  De besluitvorming is gericht op het herstellen van een administratieve fout in de bijlagen welke gevoegd waren bij de behandeling van het raadsvoorstel in de raadsvergadering van 5 juli 2018.

  Voorgesteld besluit

  1. De Kroon te verzoeken om, op grond van artikel 77 van de Onteigeningswet, ten name van de gemeente Aalsmeer, in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling, bij koninklijk besluit, ter onteigening aan te wijzen (een gedeelte van) de onroerende zaken en rechten, zoals vermeld op de bij het raadsbesluit behorende, en als zodanig gewaarmerkte, grondtekening(en) en de lijst van te onteigenen onroerende zaken en rechten, ten behoeve van de (gedeeltelijke) uitvoering van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7” ter realisatie van de bestemmingen “Verkeer”, “Water” en “Groen-1”.
  2. De uitvoering van dit besluit (ingevolge artikel 156 van de Gemeentewet) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, inhoudende de voordracht aan de Kroon van het hiervoor bij 1. genoemde verzoekbesluit met bijbehorende stukken en bijlagen en de mogelijkheid om, op verzoek van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Rijkswaterstaat Corporate Dienst, voorafgaand aan de voorbereiding van de terinzagelegging van een ontwerp koninklijk besluit zonodig de stukken en bijlagen aan te passen en/of nadere stukken en bijlagen aan te leveren, daaronder mede begrepen de mogelijkheid om de Kroon te verzoeken om (delen van) onroerende zaken en rechten die in het verzoekbesluit zijn begrepen niet langer op te nemen in het koninklijk besluit.

  Besluit

  1. De Kroon te verzoeken om, op grond van artikel 77 van de Onteigeningswet, ten name van de gemeente Aalsmeer, in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling, bij koninklijk besluit, ter onteigening aan te wijzen (een gedeelte van) de onroerende zaken en rechten, zoals vermeld op de bij het raadsbesluit behorende, en als zodanig gewaarmerkte, grondtekening(en) en de lijst van te onteigenen onroerende zaken en rechten, ten behoeve van de (gedeeltelijke) uitvoering van het bestemmingsplan “Green Park Aalsmeer Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7” ter realisatie van de bestemmingen “Verkeer”, “Water” en “Groen-1”.
  2. De uitvoering van dit besluit (ingevolge artikel 156 van de Gemeentewet) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, inhoudende de voordracht aan de Kroon van het hiervoor bij 1. genoemde verzoekbesluit met bijbehorende stukken en bijlagen en de mogelijkheid om, op verzoek van de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Rijkswaterstaat Corporate Dienst, voorafgaand aan de voorbereiding van de terinzagelegging van een ontwerp koninklijk besluit zonodig de stukken en bijlagen aan te passen en/of nadere stukken en bijlagen aan te leveren, daaronder mede begrepen de mogelijkheid om de Kroon te verzoeken om (delen van) onroerende zaken en rechten die in het verzoekbesluit zijn begrepen niet langer op te nemen in het koninklijk besluit.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 12. 5

  Portefeuillehouder: J.J. Nobel
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de hoogte van de fractiebudgetten 2018 voor de fracties AB, Fractie Kuin, HAC en PACT Aalsmeer alsmede de aanbeve-lingen uit het Verslag van Bevindingen fractiebudgetten 2018 AB, Fractie Kuin, HAC en PACT Aalsmeer.

  Besluit

  1. de hoogte van de fractiebudgetten 2018 van de fracties AB, Fractie Kuin, HAC en PACT Aalsmeer conform in de hier weergegeven tabel;

  Fractie Voorschot fractiebudget 2018* Gedeclareerde bedragen door de fracties Vast te stellen
  fractiebudget 2018*
  AB € 1593,75 € 986,80 € 986,80
  Fractie Kuin € 818,75 € 278,60 € 48,42
  HAC € 818,75 € 1574,11 € 818,75
  PACT € 1400,00 € 1706,30 € 1400,00
  Totaal
  € 4631,25
  € 4545,81
  € 3253,97
  *fractiebudget voor de eerste 3 maanden van 2018 (in verband met de gemeenteraadsverkiezingen).

  1. de aanbevelingen uit het Verslag van Bevindingen fractiebudgetten 2018 AB, Fractie Kuin, HAC en PACT Aalsmeer.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 13. 6

  Spreekvolgorde: GL – VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer – CDA - D66
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de belastingverordeningen 2019.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende belastingverordeningen 2019 vast te stellen:
   1.1 Verordening onroerende zaakbelasting 2019
   1.2 Verordening afvalstoffenheffing 2019
   1.3 Verordening rioolheffing 2019
   1.4 Verordening hondenbelasting 2019
   1.5 Verordening forensenbelasting 2019
   1.6 Legesverordening 2019
   1.7 Marktgeldverordening 2019
   1.8 Reclamegeld verordening 2019
   1.9 Verordening roerende zaakbelasting 2019
   1.10 Verordening toeristenbelasting 2019
   1.11 Verordening watertoeristenbelasting 2019
   1.12 Verordening Grafrechten 2019
   1.13 Verordening precariobelasting 2019

  2. Voor de Kadegelden geen veranderingen voor 2019 vast te stellen.

  Besluit

  1. De volgende belastingverordeningen 2019 vast te stellen:
   1.1 Verordening onroerende zaakbelasting 2019
   1.2 Verordening afvalstoffenheffing 2019
   1.3 Verordening rioolheffing 2019
   1.4 Verordening hondenbelasting 2019
   1.5 Verordening forensenbelasting 2019
   1.6 Legesverordening 2019
   1.7 Marktgeldverordening 2019
   1.8 Reclamegeld verordening 2019
   1.9 Verordening roerende zaakbelasting 2019
   1.10 Verordening toeristenbelasting 2019
   1.11 Verordening watertoeristenbelasting 2019
   1.12 Verordening Grafrechten 2019
   1.13 Verordening precariobelasting 2019

  2. Voor de Kadegelden geen veranderingen voor 2019 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen.

 14. 7

  Spreekvolgorde: VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer – CDA - D66 - GL
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 29 november 2018
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de AVOI onder gelijktijdige intrekking van de huidige Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 2015 gemeente Aalsmeer.

  Voorgesteld besluit

  1. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 2015 gemeente Aalsmeer;
  2. Het besluit op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.

  Besluit

  1. De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer (AVOI) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige Verordening werkzaamheden kabels en leidingen 2015 gemeente Aalsmeer;
  2. Het besluit op de dag na digitale bekendmaking in werking te laten treden.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen.

 15. 8

  Spreekvolgorde: PvdA - Absoluut Aalsmeer – CDA - D66 – GL - VVD
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 27 november 2018.
  De besluitvorming is gericht op het verhogen van het krediet voor de renovatie van het sportcomplex Sportlaan 43 te Aalsmeer.

  Voorgesteld besluit

  het krediet voor de renovatie van het sportcomplex Sportlaan 43 te Aalsmeer met € 512.500 (structurele kapitaallasten € 25.000) te verhogen tot € 1.432.500.

  Besluit

  het krediet voor de renovatie van het sportcomplex Sportlaan 43 te Aalsmeer met € 512.500 (structurele kapitaallasten € 25.000) te verhogen tot € 1.432.500.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  Amendementen

  Titel
  A18-3 Amendement renovatie sportcomplex Sportlaan 43 te Aalsmeer

  Moties

  Titel
  M18-22 Onderzoek woningbouw Sportlaan 43 te Aalsmeer
  M18-24 Renovatie Atletiekbaan AVA
 16. 9

  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA - D66 – GL - VVD - PvdA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 27 november 2018
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018 onder gelijktijdige intrekking van de Kadernota ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten zoals vastgesteld in 2013 en gewijzigd in 2014.

  Voorgesteld besluit

  De Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Kadernota ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten zoals vastgesteld in 2013 en gewijzigd in 2014.

  Besluit

  De geamendeerde Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Kadernota ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten zoals vastgesteld in 2013 en gewijzigd in 2014.

  Het geamendeerde voorstel is aangenomen met algemene stemmen

  Amendementen

  Titel
  A18-4 Amendement Kadernota huisvesting arbeidsmigranten
  A18-5 Amendement Kadernota huisvesting arbeidsmigranten 2018
 17. 10

  Spreekvolgorde: CDA - D66 – GL - VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 27 november 2018.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018 en het intrekken van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013.

  Voorgesteld besluit

  1. de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels omtrent ligplaatsen (Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018) en de daarbij horende ligplaatsenkaarten vast te stellen;
  2. de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 in te trekken.

  Besluit

  1. de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels omtrent ligplaatsen (Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018) en de daarbij horende ligplaatsenkaarten vast te stellen;
  2. de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 in te trekken.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  Moties

  Titel
  M18-23 Motie Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018
 18. 11

  Spreekvolgorde: D66 – GL - VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer - CDA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 27 november 2018
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de ‘Nota van Uitgangspunten Oosteinderweg’ als inhoudelijk en procedureel kader voor de ontwikkeling van de
  Visie Bovenlanden Oosteinderweg.
  Tevens wordt gevraagd bewoners, bedrijven en belanghebbenden te laten co-produceren bij de ontwikkeling van de visie.

  Voorgesteld besluit

  1. de “Nota van uitgangspunten Oosteinderweg” vaststellen als inhoudelijk en procedureel kader voor de ontwikkeling van de visie Bovenlanden Oosteinderweg;
  2. bewoners, bedrijven en belangenorganisaties laten coproduceren bij de ontwikkeling van de visie.

  Besluit

  1. de “Nota van uitgangspunten Oosteinderweg” vaststellen als inhoudelijk en procedureel kader voor de ontwikkeling van de visie Bovenlanden Oosteinderweg;
  2. bewoners, bedrijven en belangenorganisaties laten coproduceren bij de ontwikkeling van de visie.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  Amendementen

  Titel
  A18-6 Amendement Wonen en/of bouwen Achter het Lint
 19. 12

  Spreekvolgorde: GL - VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer - CDA - D66
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 29 november 2018.
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de Najaarsrapportage 2018 met hierin:
  • de voorgestelde mutaties op programmaniveau;
  • de voorgestelde mutaties op de reserves;
  • de voorgestelde mutaties op kredieten.
  Tevens wordt gevraagd:

  1. In te stemmen met de budgetoverheveling van in totaal € 391.600 conform het overzicht budgetoverhevelingen;
  2. Het voordelig saldo in 2018 als gevolg van de budgetoverheveling van € 391.600 te storten in de algemene vrije reserve onder gelijktijdige onttrekking in 2019
  3. Het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte bij te stellen conform het overzicht op pagina 21, dit betekent dat de benodigde budgetten voor het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2018 neerwaarts worden bijgesteld met € 96.600 naar € 7.968.000 en 2019 worden verhoogd met
   € 2.266.400 naar € 11.113.000;
  4. De begroting 2018 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten per programma 2018 op pagina 35;
  5. De volgende mutaties te verwerken in de (meerjaren)begroting 2018 via de 1e begrotingswijziging 2019:
   • De budgetoverhevelingen ad € 391.600 naar 2019 en de bijbehorende onttrekking aan de algemene vrije reserve conform het overzicht budgetover- hevelingen;
   • De mutaties op programmabudgetten, kredieten en reserves als gevolg van de bijstelling van het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte zoals opgenomen op pagina 20;
   • De overige mutaties met een doorwerking na 2018 conform het overzicht “wijzigingen Najaarsrapportage met doorwerking na 2018”.

  Voorgesteld besluit

  1. De Najaarsrapportage 2018 vast te stellen met hierin:
   • de voorgestelde mutaties op programmaniveau;
   • de voorgestelde mutaties op de reserves;
   • de voorgestelde mutaties op kredieten.

  2. In te stemmen met de budgetoverheveling van in totaal € 391.600 conform het overzicht budgetoverhevelingen;

  3. Het voordelig saldo in 2018 als gevolg van de budgetoverheveling van € 391.600 te storten in de algemene vrije reserve onder gelijktijdige onttrekking in 2019

  4. Het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte bij te stellen conform het overzicht op pagina 21, dit betekent dat de benodigde budgetten voor het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2018 neerwaarts worden bijgesteld met € 96.600 naar € 7.968.000 en 2019 worden verhoogd met € 2.266.400 naar € 11.113.000;

  5. De begroting 2018 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten per programma 2018 op pagina 36;

  6. De volgende mutaties te verwerken in de (meerjaren)begroting 2018 via de 1e begrotingswijziging 2019:
   • De budgetoverhevelingen ad € 391.600 naar 2019 en de bijbehorende onttrekking aan de algemene vrije reserve conform het overzicht budgetoverhevelingen;
   • De mutaties op programmabudgetten, kredieten en reserves als gevolg van de bijstelling van het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte zoals opgenomen op pagina 21;
   • De overige mutaties met een doorwerking na 2018 conform het overzicht “wijzigingen Najaarsrapportage met doorwerking na 2018”.

  Besluit

  1. De Najaarsrapportage 2018 vast te stellen met hierin:
   • de voorgestelde mutaties op programmaniveau;
   • de voorgestelde mutaties op de reserves;
   • de voorgestelde mutaties op kredieten.

  2. In te stemmen met de budgetoverheveling van in totaal € 391.600 conform het overzicht budgetoverhevelingen;

  3. Het voordelig saldo in 2018 als gevolg van de budgetoverheveling van € 391.600 te storten in de algemene vrije reserve onder gelijktijdige onttrekking in 2019

  4. Het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte bij te stellen conform het overzicht op pagina 21, dit betekent dat de benodigde budgetten voor het geactualiseerde Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2018 neerwaarts worden bijgesteld met € 96.600 naar € 7.968.000 en 2019 worden verhoogd met € 2.266.400 naar € 11.113.000;

  5. De begroting 2018 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten per programma 2018 op pagina 36;

  6. De volgende mutaties te verwerken in de (meerjaren)begroting 2018 via de 1e begrotingswijziging 2019:
   • De budgetoverhevelingen ad € 391.600 naar 2019 en de bijbehorende onttrekking aan de algemene vrije reserve conform het overzicht budgetoverhevelingen;
   • De mutaties op programmabudgetten, kredieten en reserves als gevolg van de bijstelling van het Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte zoals opgenomen op pagina 21;
   • De overige mutaties met een doorwerking na 2018 conform het overzicht “wijzigingen Najaarsrapportage met doorwerking na 2018”.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen.

  De heer Van der Zwaag (VVD) verzoekt het onderwerp van het P&C-instrumentarium te agenderen in de eerstvolgende auditcommissie.

 20. 13

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.

 21. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.30 uur