Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 1 november 2018

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Nobel, J.J.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  Op verzoek van de CDA-fractie besluit de raad het agendapunt ‘Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018’ niet te behandelen en het Presidium te verzoeken het onderwerp te agenderen voor de commissie Ruimte en Economie van 27 november 2018.De agenda is met deze wijziging vastgesteld.

 2. Besluit

  Er zijn geen voorstellen ter bekrachtiging van de geheimhouding.

 3. Voorgesteld besluit

  de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer vast te stellen

  Besluit

  de wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer vast te stellen

 4. Voorgesteld besluit

  het 'Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2018 inclusief normenkader' vast te stellen.

  Besluit

  het 'Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2018 inclusief normenkader' vast te stellen.

 5. Spreekvolgorde: D66 – GL – VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer - CDA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 oktober 2018.
  De besluitvorming is gericht op het instemmen met de voorgestelde ambtshalve wijizigingen over het ontwerp van het bestemmingsplan ‘3e herziening Schinkel- polder – Rietwijkeroordweg 66 kwek – Noordpolderweg 13’ overeenkomstig de Staat van Wijzigingen en voornoemd bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
  Tevens wordt gevraagd af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen over het ontwerp van het bestemmingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder- Rietwijkeroordweg 66-kwek- Noordpolderweg 13, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder – Rietwijkeroordweg 66 kwek- Noordpolderweg 13’ zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.01E-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;
  4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN met datum 24 januari 2018.

  Besluit

  1. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen over het ontwerp van het bestemmingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder- Rietwijkeroordweg 66-kwek- Noordpolderweg 13, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Staat van Wijzigingen;
  2. het bestemmingsplan ‘3e herziening Schinkelpolder – Rietwijkeroordweg 66 kwek- Noordpolderweg 13’ zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.01E-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  3. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;
  4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de GBKN met datum 24 januari 2018.
 6. Spreekvolgorde: GL – VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer - CDA - D66
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 oktober 2018.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Ligplaatsverordening Aalsmeer 2018 en het intrekken van de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013.

  Voorgesteld besluit

  1. de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels omtrent ligplaatsen (Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018) en de daarbij horende ligplaatsenkaarten vast te stellen;
  2. de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 in te trekken.

  Besluit

  1. de Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels omtrent ligplaatsen (Ligplaatsenverordening Aalsmeer 2018) en de daarbij horende ligplaatsenkaarten vast te stellen;
  2. de Woonarkenverordening Aalsmeer 2013 in te trekken.

  Het voorstel niet behandeld. Zie vaststelling van de agenda

 7. Spreekvolgorde: CDA – VVD – AA – GL – D66 - PvdA
  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het vaststellen van de programmabegroting 2019 inclusief de investeringen en de voor de investeringen benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

  21.05 uur 1e termijn van de raad met indienen van eventuele moties en amendementen en debat

  21.35 uur reactie van het college van B&W

  22.00 uur schorsing

  22.10 uur 2e termijn van de raad

  22.50 uur reactie van het college van B&W

  23.10 besluitvorming

  De vermelde tijden zijn richttijden

  Voorgesteld besluit

  1. de programmabegroting 2019 vast te stellen;
  2. een bedrag van € 5 mln te doteren aan de reserve buitenruimte en hiervoor € 1 mln te onttrekken aan de Algemene Vrije reserve en € 3 mln aan de Algemene reserve.
  3. de voorgestelde investeringen conform paragraaf 4.2 vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

  Besluit

  1. de programmabegroting 2019 vast te stellen;
  2. een bedrag van € 5 mln te doteren aan de reserve buitenruimte en hiervoor € 1 mln te onttrekken aan de Algemene Vrije reserve en € 3 mln aan de Algemene reserve.
  3. de voorgestelde investeringen conform paragraaf 4.2 vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen.

  Moties

  Titel
  M18-14 Overal in Aalsmeer en Kudelstaart goed Openbaar Vervoer
  M18-15 Aalsmeers belastingplafond 2019 - 2022
  M18-16 Jeugdhulp
  M18-17 Fietspaden
  M18-18 Fossiel onafhankelijk Aalsmeer
  M18-19 Kosten afvalinzameling
  M18-20 Nieuwe vormen van wonen
  M18-21 Aanbesteden
 8. Besluit

  De portefeuillehouders hebben de vragen mondeling beantwoord.