Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend

donderdag 2 juni 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Kuin, D.
Toelichting

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:36 - 00:00:38 - C.A.M. Simon
  00:09:12 - 00:12:48 - D. Kuin
 2. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording af legt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2021 en hoeveel geld dit gekost heeft.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2021 en het verslag van bevindingen van Bakertilly definitief vast te stel-len;
  2. Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reser-ve;
  3. De niet aangewende middelen van € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona conform paragraaf 3.9 Corona, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022;
  4. Het beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 209.000 en de begroting 2022 hiertoe te wijzi-gen;
  5. De door ESA terugbetaalde garantiesubsidie van € 0,2 miljoen conform paragraaf 3.9 Co-rona toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona;
  6. Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofd-stuk 4.5 van de jaarstukken;
  7. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toe-lichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor be-steding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kre-dieten samenhangende reserves;
  8. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtne-ming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
  9. De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4 Afschrijvingsbeleid vas-te activa, vast te stellen.
  00:12:55 - 00:12:59 - D. Kuin
  00:12:59 - 00:13:12 - G. Holtrop
  00:13:12 - 00:13:16 - D. Kuin
  00:13:16 - 00:18:02 - G. Holtrop
  00:18:02 - 00:18:04 - D. Kuin
  00:18:04 - 00:18:35 - J. Keessen
  00:18:35 - 00:18:46 - D. Kuin
  00:18:46 - 00:18:58 - D.G. van der Zwaag
  00:18:58 - 00:19:13 - D. Kuin
  00:19:23 - 00:19:49 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:19:49 - 00:20:09 - D. Kuin
  00:20:09 - 00:21:33 - G.E. Oude Kotte
  00:21:34 - 00:23:31 - Ambtelijk 1
  00:23:31 - 00:23:32 - D. Kuin
  00:23:33 - 00:23:39 - G.E. Oude Kotte
  00:23:45 - 00:26:05 - R.K. van Rijn
  00:26:05 - 00:26:16 - D. Kuin
  00:26:22 - 00:27:48 - L.B. Kabout
  00:27:48 - 00:27:50 - G. Holtrop
  00:27:50 - 00:27:51 - D. Kuin
  00:27:51 - 00:28:18 - G. Holtrop
  00:28:18 - 00:28:44 - Ambtelijk 1
  00:28:44 - 00:28:49 - D. Kuin
  00:28:49 - 00:29:04 - L.B. Kabout
  00:29:04 - 00:29:07 - D. Kuin
  00:29:14 - 00:30:38 - W.B. Alink-Scheltema
  00:30:39 - 00:30:43 - D. Kuin
  00:30:43 - 00:30:55 - G. Holtrop
  00:30:55 - 00:31:00 - D. Kuin
  00:31:07 - 00:31:13 - W.B. Alink-Scheltema
  00:31:13 - 00:31:30 - D. Kuin
  00:31:30 - 00:31:45 - J. Keessen
  00:31:45 - 00:31:51 - D. Kuin
  00:31:52 - 00:32:20 - G.E. Oude Kotte
  00:32:42 - 00:33:11 - D. Kuin
  00:33:11 - 00:34:13 - D.G. van der Zwaag
  00:34:13 - 00:35:23 - D. Kuin
 3. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2022 en de Programmabegroting 2022 bij te stellen op deze afwijkingen.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met muta-ties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofd-stuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
  3. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 inves-teringen.
  00:35:23 - 00:36:02 - D. van Willegen
  00:36:02 - 00:36:06 - D. Kuin
  00:36:06 - 00:37:49 - S.J.R. de Vries
  00:37:49 - 00:37:54 - D. Kuin
  00:37:54 - 00:38:35 - G. Holtrop
  00:38:35 - 00:38:44 - D. Kuin
  00:38:44 - 00:41:18 - G.E. Oude Kotte
  00:41:19 - 00:42:24 - Ambtelijk 1
  00:42:24 - 00:42:27 - D. Kuin
  00:42:27 - 00:42:38 - D. van Willegen
  00:42:47 - 00:43:12 - W.B. Alink-Scheltema
  00:43:12 - 00:43:16 - D. Kuin
  00:43:16 - 00:43:18 - W.B. Alink-Scheltema
  00:43:19 - 00:44:07 - S.J.R. de Vries
  00:44:07 - 00:44:08 - D. Kuin
  00:44:08 - 00:44:52 - W.B. Alink-Scheltema
  00:44:52 - 00:45:02 - D. Kuin
  00:45:08 - 00:46:37 - L.B. Kabout
  00:46:37 - 00:46:42 - D. Kuin
  00:46:49 - 00:48:06 - R.K. van Rijn
  00:48:06 - 00:48:09 - D. Kuin
  00:48:09 - 00:48:10 - R.K. van Rijn
  00:48:11 - 00:48:17 - J. Keessen
  00:48:17 - 00:48:18 - D. Kuin
  00:48:18 - 00:48:29 - R.K. van Rijn
  00:48:29 - 00:48:36 - D. Kuin
  00:48:36 - 00:49:09 - D. van Willegen
  00:49:09 - 00:49:12 - D. Kuin
  00:49:12 - 00:49:32 - Ambtelijk 1
  00:49:33 - 00:49:53 - D. Kuin
  00:49:53 - 00:49:58 - D. van Willegen
  00:49:58 - 00:49:59 - D. Kuin
  00:49:59 - 00:50:00 - S.J.R. de Vries
  00:50:00 - 00:50:01 - D. Kuin
  00:50:01 - 00:50:02 - S.J.R. de Vries
  00:50:02 - 00:50:10 - D. Kuin
 4. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. De Kadebrief 2023 vast te stellen;
  2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een struc-tureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.
  00:51:05 - 00:51:08 - D.G. van der Zwaag
  00:51:12 - 00:51:43 - R.P. Fransen
  00:51:45 - 00:51:46 - D. Kuin
  00:51:46 - 00:51:51 - J.H. Buisma
  00:51:51 - 00:52:23 - D.G. van der Zwaag
  00:52:23 - 00:52:25 - D. Kuin
  00:52:25 - 00:53:04 - J.H. Buisma
  00:53:04 - 00:53:07 - D. Kuin
  00:53:07 - 00:53:16 - J.H. Buisma
  00:53:16 - 00:53:18 - D. Kuin
  00:53:18 - 00:53:20 - J.H. Buisma
  00:53:20 - 00:53:30 - D. Kuin
  00:53:32 - 00:59:16 - G.E. Oude Kotte
  00:59:16 - 00:59:23 - D. Kuin
  00:59:23 - 01:00:10 - G. Holtrop
  01:00:10 - 01:00:18 - D. Kuin
  01:00:18 - 01:00:23 - Ambtelijk 1
  01:00:23 - 01:00:24 - D. Kuin
  01:00:24 - 01:00:53 - R.P. Fransen
  01:00:54 - 01:00:58 - D. Kuin
  01:00:59 - 01:02:06 - G.E. Oude Kotte
  01:02:06 - 01:02:10 - D. Kuin
  01:02:10 - 01:02:17 - R.P. Fransen
  01:02:17 - 01:02:19 - D. Kuin
  01:02:20 - 01:02:30 - G.E. Oude Kotte
  01:02:31 - 01:03:00 - D. Kuin
 5. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om geld beschikbaar te stellen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van fort Kudelstaart. De gemeente kan in aanmerking komen voor een bijdrage van 68% van de kosten van het Rijk. De overige kosten worden verrekend met de exploitant van het fort.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  De voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE), in de haven van Fort Kudelstaart, te maken kosten, groot € 87.515,-- exclusief BTW, vast te stellen
  en de geraamde kosten voor te financieren om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen.

  01:03:44 - 01:03:53 - D. Kuin
  01:03:53 - 01:04:47 - R.P. Fransen
  01:04:47 - 01:04:49 - D. Kuin
  01:04:49 - 01:06:04 - J. Keessen
  01:06:04 - 01:06:17 - D. Kuin
  01:06:20 - 01:06:31 - G.E. Oude Kotte
  01:06:31 - 01:06:32 - D. Kuin
  01:06:32 - 01:06:33 - G.E. Oude Kotte
  01:06:33 - 01:06:34 - D. Kuin
  01:06:34 - 01:06:42 - R.P. Fransen
  01:06:42 - 01:06:52 - G.E. Oude Kotte
  01:06:52 - 01:06:56 - D. Kuin
  01:06:56 - 01:08:32 - G.E. Oude Kotte
  01:08:32 - 01:08:33 - D. Kuin
  01:08:33 - 01:08:54 - J. Keessen
  01:08:54 - 01:08:57 - D. Kuin
  01:08:57 - 01:08:58 - G.E. Oude Kotte
  01:08:58 - 01:09:02 - J. Keessen
  01:09:02 - 01:09:05 - D. Kuin
  01:09:05 - 01:09:27 - G.E. Oude Kotte
  01:09:27 - 01:09:33 - D. Kuin
  01:09:33 - 01:09:58 - J.H. Buisma
  01:10:00 - 01:10:03 - D. Kuin
  01:10:05 - 01:10:14 - G.E. Oude Kotte
  01:10:14 - 01:10:28 - D. Kuin
  01:10:28 - 01:10:38 - D.G. van der Zwaag
  01:10:38 - 01:10:47 - D. Kuin
 6. Portefeuillehouder: L.B.Kabout
  Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en bijstelling begroting 2022 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactuali-seerde begroting 2022;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.

  01:11:32 - 01:11:55 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:11:55 - 01:12:16 - D. Kuin
  01:12:16 - 01:12:36 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:12:36 - 01:12:39 - D. Kuin
  01:12:39 - 01:12:52 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:12:52 - 01:12:55 - D. Kuin
  01:12:55 - 01:13:43 - J. Keessen
  01:13:43 - 01:13:56 - D. Kuin
  01:13:57 - 01:16:21 - L.B. Kabout
  01:16:21 - 01:16:23 - D. Kuin
  01:16:23 - 01:16:55 - J. Keessen
  01:16:55 - 01:16:57 - D. Kuin
  01:16:57 - 01:17:51 - L.B. Kabout
  01:17:51 - 01:17:54 - D. Kuin
  01:17:54 - 01:17:56 - G. Holtrop
  01:17:57 - 01:18:16 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:18:16 - 01:18:17 - D. Kuin
  01:18:17 - 01:18:26 - J. Keessen
  01:18:26 - 01:18:29 - D. Kuin
  01:18:29 - 01:18:30 - G. Holtrop
  01:18:30 - 01:18:43 - L.B. Kabout
  01:18:43 - 01:18:44 - D. Kuin
  01:18:44 - 01:19:09 - G. Holtrop
  01:19:12 - 01:19:15 - D. Kuin
  01:19:15 - 01:19:32 - L.B. Kabout
  01:19:32 - 01:19:34 - D. Kuin
  01:19:34 - 01:19:56 - G. Holtrop
  01:19:56 - 01:19:59 - D. Kuin
  01:19:59 - 01:20:09 - L.B. Kabout
  01:20:09 - 01:20:23 - D. Kuin
  01:20:23 - 01:20:24 - D.G. van der Zwaag
  01:20:24 - 01:21:25 - D. Kuin
 7. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024 en in te stemmen met de wensen en opvattingen uit het raadsvoorstel en de raad gelegenheid te bieden zelf eventueel aanvullende wensen en opvattingen te maken.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024.
  2. In te stemmen met de “wensen en opvattingen” zoals verwoord in dit advies, en eventueel aan te vullen met specifieke “wensen en opvattingen” van de raad.
  3. De “wensen en opvattingen” eventueel aangevuld door de raad in te laten bren-gen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.
  01:21:32 - 01:21:44 - D. Kuin
  01:21:44 - 01:21:46 - T. van der Meer
  01:21:46 - 01:22:27 - R.P. Fransen
  01:22:27 - 01:22:29 - D. Kuin
  01:22:29 - 01:22:57 - T. van der Meer
  01:22:57 - 01:23:06 - D. Kuin
  01:23:07 - 01:25:31 - G.E. Oude Kotte
  01:25:31 - 01:25:52 - R.P. Fransen
  01:25:52 - 01:25:53 - D. Kuin
  01:25:53 - 01:25:57 - R.P. Fransen
  01:25:57 - 01:25:59 - D. Kuin
  01:25:59 - 01:27:32 - G.E. Oude Kotte
  01:27:32 - 01:27:34 - D. Kuin
  01:27:34 - 01:27:49 - R.P. Fransen
  01:27:49 - 01:27:51 - D. Kuin
  01:27:51 - 01:28:21 - G.E. Oude Kotte
  01:28:22 - 01:29:55 - D. Kuin
 8. Portefeuillehouder:W.B. Alink-Scheltema
  Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met het structureel verhogen van de jaarlijkse bijdrage conform de meerjarenbegroting 2023-2026.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 16 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst;
  2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst;
  3. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel te verhogen met € 165.000 naar € 693.000 conform de MJB 2023-2026, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kaderbrief 2023 te verwerken.
  01:29:56 - 01:30:04 - D. Kuin
  01:30:04 - 01:30:40 - W.B. Alink-Scheltema
  01:30:40 - 01:31:52 - D. Kuin