Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend

donderdag 16 juni 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Kuin, D.
Toelichting

Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:05:12 - 00:05:13 - D. Kuin
  00:07:37 - 00:07:41 - J.H. Buisma
  00:07:41 - 00:09:19 - D. Kuin
 2. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording af legt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2021 en hoeveel geld dit gekost heeft.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2021 en het verslag van bevindingen van Bakertilly definitief vast te stel-len;
  2. Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reser-ve;
  3. De niet aangewende middelen van € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona conform paragraaf 3.9 Corona, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022;
  4. Het beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 209.000 en de begroting 2022 hiertoe te wijzi-gen;
  5. De door ESA terugbetaalde garantiesubsidie van € 0,2 miljoen conform paragraaf 3.9 Co-rona toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona;
  6. Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofd-stuk 4.5 van de jaarstukken;
  7. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toe-lichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor be-steding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kre-dieten samenhangende reserves;
  8. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtne-ming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
  9. De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4 Afschrijvingsbeleid vas-te activa, vast te stellen.
  00:09:19 - 00:09:42 - D.G. van der Zwaag
  00:09:42 - 00:09:46 - D. Kuin
  00:09:46 - 00:10:13 - J. Keessen
  00:10:13 - 00:10:18 - D. Kuin
  00:10:18 - 00:10:26 - J. Keessen
  00:10:26 - 00:10:35 - D. Kuin
  00:10:35 - 00:11:31 - J. Keessen
  00:11:31 - 00:11:53 - D. Kuin
  00:11:53 - 00:12:23 - D. van Willegen
  00:12:23 - 00:12:30 - D. Kuin
  00:12:39 - 00:13:01 - G.E. Oude Kotte
  00:13:01 - 00:13:18 - D. Kuin
  00:13:22 - 00:13:33 - D.G. van der Zwaag
  00:13:33 - 00:13:34 - D. Kuin
  00:13:34 - 00:13:38 - D. van Willegen
  00:13:38 - 00:13:48 - R.P. Fransen
  00:13:48 - 00:14:15 - D. Kuin
  00:14:15 - 00:14:20 - R.P. Fransen
  00:14:20 - 00:14:33 - D. Kuin
  00:14:33 - 00:14:38 - D. van Willegen
  00:14:38 - 00:14:40 - D. Kuin
  00:14:40 - 00:14:50 - D. van Willegen
  00:14:50 - 00:15:38 - D. Kuin
 3. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2022 en de Programmabegroting 2022 bij te stellen op deze afwijkingen.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk.

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met muta-ties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofd-stuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
  3. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 inves-teringen.
  00:15:38 - 00:15:41 - D.G. van der Zwaag
  00:15:41 - 00:15:42 - R.P. Fransen
  00:15:42 - 00:15:52 - D. Kuin
  00:15:52 - 00:15:56 - R.P. Fransen
  00:15:56 - 00:15:58 - D. Kuin
  00:15:58 - 00:16:06 - D.G. van der Zwaag
  00:16:06 - 00:16:08 - D. Kuin
  00:16:08 - 00:16:41 - D.G. van der Zwaag
  00:16:42 - 00:16:44 - D. Kuin
  00:16:45 - 00:16:57 - S.J.R. de Vries
  00:16:57 - 00:17:00 - D. Kuin
  00:17:00 - 00:17:21 - D. van Willegen
  00:17:21 - 00:17:26 - D. Kuin
  00:17:26 - 00:17:31 - J.H. Buisma
  00:17:32 - 00:17:37 - D. Kuin
  00:17:37 - 00:17:50 - J. Keessen
  00:17:50 - 00:18:14 - D. Kuin
  00:18:14 - 00:18:15 - D.G. van der Zwaag
  00:18:15 - 00:18:16 - D. Kuin
  00:18:16 - 00:18:19 - D.G. van der Zwaag
  00:18:20 - 00:18:50 - D. Kuin
 4. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.
  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk.

  Voorgesteld besluit

  1. De Kadebrief 2023 vast te stellen;
  2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een struc-tureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.
  00:18:50 - 00:18:52 - D.G. van der Zwaag
  00:18:52 - 00:19:13 - D. Kuin
  00:19:13 - 00:20:21 - D.G. van der Zwaag
  00:20:21 - 00:20:22 - D. van Willegen
  00:20:22 - 00:20:25 - D. Kuin
  00:20:25 - 00:21:11 - D. van Willegen
  00:21:11 - 00:21:13 - D. Kuin
  00:21:13 - 00:21:51 - R.P. Fransen
  00:21:52 - 00:22:11 - D. Kuin
  00:22:15 - 00:22:25 - D.G. van der Zwaag
  00:22:25 - 00:22:36 - D. Kuin
 5. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om geld beschikbaar te stellen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van fort Kudelstaart. De gemeente kan in aanmerking komen voor een bijdrage van 68% van de kosten van het Rijk. De overige kosten worden verrekend met de exploitant van het fort.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk.

  Voorgesteld besluit

  De voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE), in de haven
  van Fort Kudelstaart, te maken kosten, groot € 87.515,-- exclusief BTW, vast te stellen en de geraamde kosten voor te financieren om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen.

  00:25:50 - 00:26:51 - D. Kuin
  00:26:54 - 00:26:55 - J. Keessen
  00:26:55 - 00:28:03 - D. Kuin
  00:28:03 - 00:28:05 - J. Keessen
  00:28:05 - 00:28:13 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:28:13 - 00:28:23 - P.F. van den Nouland
  00:28:23 - 00:28:27 - J. Keessen
  00:28:28 - 00:28:30 - D. Kuin
  00:28:30 - 00:28:32 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:28:32 - 00:28:42 - P.F. van den Nouland
  00:28:42 - 00:28:43 - D. Kuin
  00:28:43 - 00:30:17 - R.P. Fransen
  00:30:18 - 00:30:24 - D. Kuin
  00:30:24 - 00:31:26 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:31:26 - 00:31:32 - D. Kuin
  00:31:32 - 00:31:33 - J. de Vries
  00:31:33 - 00:31:40 - D. Kuin
  00:31:40 - 00:31:45 - J. de Vries
  00:31:45 - 00:31:49 - D. Kuin
  00:31:49 - 00:32:15 - J. de Vries
  00:32:15 - 00:32:22 - D. Kuin
  00:32:22 - 00:32:57 - S.J.R. de Vries
  00:32:57 - 00:33:10 - D. Kuin
  00:33:12 - 00:34:07 - G.E. Oude Kotte
  00:34:08 - 00:34:09 - D. Kuin
  00:34:09 - 00:34:48 - R.P. Fransen
  00:34:48 - 00:34:49 - D. Kuin
  00:34:56 - 00:35:45 - G.E. Oude Kotte
  00:35:46 - 00:35:48 - D. Kuin
  00:35:48 - 00:36:16 - R.P. Fransen
  00:36:16 - 00:36:31 - D. Kuin
  00:36:31 - 00:36:37 - R.P. Fransen
  00:36:37 - 00:36:48 - D. Kuin
  00:36:48 - 00:37:55 - J. Keessen
  00:37:55 - 00:38:21 - D. Kuin
  00:38:21 - 00:38:31 - J. de Vries
  00:38:31 - 00:38:36 - R.P. Fransen
  00:38:37 - 00:38:50 - D. Kuin
  00:41:05 - 00:41:08 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:41:08 - 00:41:13 - D. Kuin
  00:41:13 - 00:41:27 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:41:35 - 00:41:37 - M. van Diemen
  00:41:37 - 00:41:43 - D. Kuin
  00:41:43 - 00:43:52 - J. Keessen
 6. Portefeuillehouder: L.B.Kabout
  Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en bijstelling begroting 2022 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 7 juli 2022 als akkoord- of behandelstuk.

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactuali-seerde begroting 2022;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.

  00:43:55 - 00:43:59 - D. Kuin
  00:44:06 - 00:45:06 - M. van Diemen
  00:45:06 - 00:45:15 - D. Kuin
  00:45:15 - 00:45:19 - M. van Diemen
  00:45:20 - 00:45:26 - D. Kuin
  00:45:30 - 00:46:20 - L.B. Kabout
  00:46:20 - 00:46:27 - D. Kuin
  00:46:27 - 00:46:38 - M. Vleghaar
  00:46:38 - 00:46:39 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:46:39 - 00:46:47 - D. Kuin
  00:46:47 - 00:46:56 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:46:56 - 00:46:58 - D. Kuin
  00:46:58 - 00:48:13 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:48:13 - 00:48:37 - D. Kuin
  00:48:39 - 00:49:20 - L.B. Kabout
  00:49:20 - 00:49:21 - D. Kuin
  00:49:21 - 00:50:15 - J. Keessen
  00:50:16 - 00:50:18 - D. Kuin
  00:50:18 - 00:50:30 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  00:50:30 - 00:51:17 - D. Kuin