Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 10 december 2020

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 10 december 2020, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 4. 1.1.2

 5. 1.1.3
  Bekrachtigen geheimhouding
 6. 1.1.4
  Mededelingen van het college
 7. 1.2

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn en K.B. Kabout
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer - CDA
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 24 november 2020
  De besluitvorming is gericht op het opdracht geven aan het college om in overleg met de gemeente Amstelveen, via een bestuurlijke opdracht, te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken per 1 januari 2022 en het college toestemming te verlenen om de wijziging van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen voor te bereiden.
  Tevens wordt gevraagd de middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de initiële voorbereidings- en transitiekosten van de nieuwe Aalsmeerse organisatie voor de komende twee jaar, exclusief eventuele frictiekosten, de besteding van deze initiële kosten af te stemmen met de Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening (TCTD) en deze middelen te verwerken in de begroting bij de 1e begrotingswijziging.

  Voorgesteld besluit

  1. het college opdracht te geven om in overleg met de gemeente Amstelveen te komen tot nieuwe samenwerkingsafspraken met ingang van 1 januari 2022 via een gezamenlijke Bestuurlijke Opdracht;
  2. het college toestemming te verlenen om de wijziging van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen voor te bereiden;
  3. de middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de initiële voorbereidings- en transitiekosten van de nieuwe Aalsmeerse organisatie ter hoogte van drie (3) miljoen euro voor de komende twee (2) jaar, exclusief eventuele frictiekosten;
  4. de besteding van bovengenoemde initiële kosten af te stemmen met de Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening (TCTD);
  5. deze middelen te verwerken in de begroting bij de 1e begrotingswijziging.
 8. 1.3
  Regionale samenwerking
 9. 1.4

  Moties

  Titel
  Motie Financiële Steun Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder
  Motie Maatschappelijk Kosten-Baten Analyse vliegverkeer Schiphol
  Motie Steunbetuiging Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder
 10. 1.5
  Vragenkwartier
 11. 1.6
  Sluiting
 12. 2.1
  De voorzitter heropent de raadsvergadering van 3 december 2020
 13. 2.7

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 24 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de deels aangepaste ontwikkelvisie Zwarteweg, de aangepaste ontwikkelvisie Opheliahof en af te zien van een aangepaste ontwikkelvisie Polderzoom fase 1 Noordwest.
  Ook wordt gevraagd kennis te nemen van de bij de visies horende programmering en doelgroepenbeleid en de financiële consequenties voor de grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer.
  Tevens wordt gevraagd in te stemmen met het vervolgproces van uitwerken van de visies in bestemmingsplannen en deze zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.
  Tot slot wordt gevraagd de twee aangepaste visies inclusief de financiële consequenties te verwerken in de grondexploitatie actualisatie per ultimo 2020 bij de jaarrekening.

 14. 2.8

  Portefeuillehouders: W.B. Alink-Scheltema, R.K. van Rijn en L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66 - GL
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 19 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de aanbevelingen in hoofdstuk
  6.2 van het onderzoeksrapport van de rekenkamer naar de sturing in het Sociaal
  Domein
  .

 15. 2.9

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: VVD - JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66 - GL - RM
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 19 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het beleidsplan schuldhulp-verlening 2021-2024 ‘De kracht van balans’ en de verordening beslistermijn schuldhulp-verlening gemeente Aalsmeer 2021.

 16. 2.10

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66 - GL - RM - VVD
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 19 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’ en de bijbehorende Nota van Beantwoording.

 17. 2.11
  Sluiting