Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 3 december 2020

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 3 december 2020, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

 5. 1.3

 6. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 7. 1.5.1

  Besluit:
  De verplichting tot geheimhouding op de planschaderisicoanalyse van 15
  september 2020 inzake het Fort Kudelstaart, op basis van artikel 25, lid 3 van
  de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen en de termijn van geheimhouding te
  bepalen voor een periode van 10 jaar na het besluit van burgemeester en wethouders.

 8. 1.6
  Mededelingen van het college
 9. 2

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de belastingverordeningen 2021.

  Voorgesteld besluit

  1. De volgende belastingverordeningen 2021 vast te stellen:
   1.1 Verordening onroerendezaakbelasting 2021
   1.2 Verordening afvalstoffenheffing 2021
   1.3 Verordening hondenbelasting 2021
   1.4 Verordening forensenbelasting 2021
   1.5 Legesverordening 2021
   1.6 Marktgeldverordening 2021
   1.7 Reclamegeld verordening 2021
   1.8 Verordening roerende zaakbelasting 2021
   1.9 Verordening verblijfsbelasting 2021
   1.10 Verordening waterverblijfsbelasting 2021
   1.11 Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
   1.12 Verordening precariobelasting 2021
  2. Voor de Kadegelden en Rioolrechten geen veranderingen voor 2021 vast te stellen.
 10. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 19 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op:

  1. Het vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2020;
  2. Het wijzigen van de begroting 2020 conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.2 Mutaties op programma-niveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2020 conform hoofdstuk 3.1 Reserves en voorzieningen;
  3. De investeringskredieten aan te passen conform de bij de programma’s opgenomen Mutaties kredieten;
  4. Coronagerelateerde uitgaven met een maximum van 2 miljoen euro in 2020 en 2021 te dekken via een onttrekking uit de algemene reserve en
  5. Budgetten over te hevelen conform de in bijlage 4.1 opgenomen budget-overhevelingen.
 11. 4

  Portefeuillehouders: L.B. Kabout en R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: CDA - PvdA - D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 17 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Nota van Beantwoording en
  het afzien van het vaststellen van een exploitatieplan.
  Tevens wordt gevraagd het bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart’ gewijzigd vast te
  stellen.

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  1. om over de ingediende zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeen-komstig bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
  2. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vast-stellen van een exploitatieplan;
  3. bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart ’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.19A-VG01, gewijzigd vast te stel-len conform bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
  4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 13 -10-2020.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 1. Fort Kudelstaart Uitkijkplatform
  Amendement 2. Fort Kudelstaart Terras - 1.
  Amendement 3. Fort Kudelstaart laad en losplaats
  Amendement 4. Fort Kudelstaart Schrappen Regel 3.1.c.
  Amendement 5. Fort Kudelstaart Kostenverhaal
  Amendement 6. Fort Kudelstaart Provinciaal Beleid
  Amendement 7. Fort Kudelstaart Parkeren
  Amendement 8. Fort Kudelstaart Versterken Watersport
  Amendement Bestemmingsplan Fort Kudelstaart: Ligplaatsen en drijfsteigers

  Moties

  Titel
  Motie van Treurnis
 12. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer - CDA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 17 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de structuurvisie Tussen de Linten
  en de hierbij behorende Nota van Beantwoording.

  Voorgesteld besluit

  de structuurvisie Tussen de Linten en de hierbij behorende Nota van Beantwoording vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Structuurvisie Tussen de Linten
 13. 6

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 17 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg en de hierbij behorende Nota van Beantwoording.

  Voorgesteld besluit

  de structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg vast te stellen, inclusief bijbehorende Nota van beantwoording.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg

  Moties

  Titel
  Motie Structuurvisie Bovenlanden
 14. 7

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 24 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de deels aangepaste ontwikkelvisie Zwarteweg, de aangepaste ontwikkelvisie Opheliahof en af te zien van een aangepaste ontwikkelvisie Polderzoom fase 1 Noordwest.
  Ook wordt gevraagd kennis te nemen van de bij de visies horende programmering en doelgroepenbeleid en de financiële consequenties voor de grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer.
  Tevens wordt gevraagd in te stemmen met het vervolgproces van uitwerken van de visies in bestemmingsplannen en deze zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.
  Tot slot wordt gevraagd de twee aangepaste visies inclusief de financiële consequenties te verwerken in de grondexploitatie actualisatie per ultimo 2020 bij de jaarrekening.

  Voorgesteld besluit

  1.Ter uitvoering van de motie “Tuinieren buiten de kaders” van 23 januari 2020:
  1.1 De deels aangepaste ontwikkelvisie Zwarteweg vast te stellen.
  1.2 De aangepaste ontwikkelvisie Opheliahof vast te stellen.
  1.3 Af te zien van een aangepaste ontwikkelvisie Polderzoom fase 1 Noordwest.
  2.Kennis te nemen van de bij de visies horende programmering en doelgroepenbeleid.
  3.Kennis te nemen van de financiële consequenties voor de grondexploitatie De Tuinen van Aalsmeer.
  4.In te stemmen met het vervolgproces van uitwerken van de visies in bestemmingsplannen en   deze, met inachtneming van voldoende inspraak bij de uitwerking, zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.
  5.De twee aangepaste visies inclusief financiële consequenties te verwerken in de grondexploitatie  actualisatie per ultimo 2020, bij de jaarrekening.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Heegstrapark 2020
  Amendement Heegstrapark-Opheliahof
 15. 8

  Portefeuillehouders: W.B. Alink-Scheltema, R.K. van Rijn en L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66 - GL
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 19 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de aanbevelingen in hoofdstuk
  6.2 van het onderzoeksrapport van de rekenkamer naar de sturing in het Sociaal
  Domein
  .

  Moties

  Titel
  Motie Indicatoren Sociaal Domein
 16. 9

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: VVD - JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66 - GL - RM
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 19 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het beleidsplan schuldhulp-verlening 2021-2024 ‘De kracht van balans’ en de verordening beslistermijn schuldhulp-verlening gemeente Aalsmeer 2021.

  Voorgesteld besluit

  1. De Beleidsnota “de kracht van balans” vast te stellen en daarbij de volgende kaders te
  hanteren:
  A. Inzetten op preventie en vroegsignalering via het gebruik van de nieuwe wettelijke mogelijkheden en het afleggen van huisbezoeken naar aanleiding daar-van;
  B. De integrale aanpak van schuldhulpverlening voortzetten;
  C. De aanpak jongeren te evalueren;
  D. De intensivering van de hulpverlening aan ondernemers te evalueren;
  E. Effecten en resultaten van het beleid monitoren via de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren en kengetallen op de wijze zoals omschreven in paragraaf 7.2. van het beleidsplan.
  2. De Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Aalsmeer 2021 vast te stellen.

  Moties

  Titel
  Motie Pauzeknop bij schulden
 17. 10

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66 - GL - RM - VVD
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 19 november 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’ en de bijbehorende Nota van Beantwoording.

  Voorgesteld besluit

  De ‘Kaders zonne-energie Aalsmeer’ en de bijbehorende nota van beantwoording en wijzigingen
  vast te stellen.

 18. 11
  Vragenkwartier
 19. 12
  Sluiting