Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 18 juni 2020

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal Aalsmeer

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 18 juni 2020, in de Burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 0.3
  Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt stilgestaan bij het overlijden van de heer Petrus Josephus (Piet) Hooijman, ereburger van de gemeente Aalsmeer.
 4. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 5. 1.2

  Besluit

  Conform vastgesteld

 6. 1.3

 7. 1.4

  Besluit

  Naar aanleiding van de lijst ter kennisname verzoekt de heer Buisma (PvdA) agendering van de onderwerpen ‘Actualisatie Cultuurbeleid’ en de ‘Nota Minimabeleid’ van de lijst ter kennisname in de commissievergadering. Mevrouw Holtrop (AA) verzoekt agendering van de onderwerpen ‘Besluit omgevingsvergunning voor afwijken van bestemmingsplannen realisatie tijdelijke logies-voorziening met 160 bedden aan de Thailandlaan 14A en 14B’ en ‘Ontwerp-bestemmingsplan Fort Kudelstaart, m.e.r. beoordelingsbesluit’ te voor de commissievergadering Deze verzoeken worden voorgelegd aan de agendacommissie.


  De Lijst Ingekomen stukken is verder conform vastgesteld

 8. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 9. 1.5.1

  Besluit:
  De verplichting tot geheimhouding op de brief aan de leden van de Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening Aalsmeer inzake tussenbericht samenwerking Aalsmeer Amstelveen d.d 16 april 2020, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 2 jaar na het besluit van burgemeester en wethouders.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. Raadsvoorstel nr Z19-066749; D20-156233
   Besluit:
   De verplichting tot geheimhouding op de brief aan de leden van de Tijdelijke Commissie Toekomstige Dienstverlening Aalsmeer inzake tussenbericht samenwerking Aalsmeer Amstelveen d.d 16 april 2020, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 2 jaar na het besluit van burgemeester en wethouders.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 10. 1.5.2

  Besluit:
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet
  openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot geheimhouding op:
   de agenda en de besluitenlijst d.d. 21 april 2020;
   de agenda, de besluitenlijst en de overlegde vergaderstukken (het overzicht lessons learned, de herziene mijlpalenplanning onderzoek toekomstige samenwerking en de begeleidende notitie) d.d. 12 mei 2020;
   de agenda en de overlegde vergaderstukken d.d. 26 mei 2020 (de concept bestuurlij-ke projectopdracht, het concept stappenplan participatie);
   en de agenda d.d. 16 juni 2020 van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. Raadsvoorstel nr Z20-018510 / D20-186664
   Besluit:
   Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot geheimhouding op:
    de agenda en de besluitenlijst d.d. 21 april 2020;
    de agenda, de besluitenlijst en de overlegde vergaderstukken (het overzicht lessons learned, de herziene mijlpalenplanning onderzoek toekomstige samenwerking en de begeleidende notitie) d.d. 12 mei 2020;
    de agenda en de overlegde vergaderstukken d.d. 26 mei 2020 (de concept bestuurlijke projectopdracht, het concept stappenplan participatie);
    en de agenda d.d. 16 juni 2020 van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 11. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

 12. 2
  BENOEMINGEN
 13. 2.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het aanwijzen van en volmacht verlenen aan wethouder L.B. Kabout als afgevaardigde van de gemeente Aalsmeer in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

  Besluit

  wethouder L.B. Kabout per 1 februari 2020 aan te wijzen en volmacht te verlenen als
  afgevaardigde van de gemeente Aalsmeer in het algemeen bestuur van de gemeen-
  schappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland voor de duur van de zittingsperiode
  van de raad.

  Er vindt een schriftelijke stemming plaats. Er zijn 22 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 22 voor dhr. L.B. Kabout.
  De benoeming is aangenomen.


  Het 2e besluitpunt: volmacht te verlenen aan wethouder L.B. Kabout als afgevaardigde van de gemeente Aalsmeer in het
  Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland voor de duur
  van de zittingsperiode van de raad is door 8 raadsleden niet ingevuld. Het voorstel is met een meerderheid (14 voor) aangenomen.

 14. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het aanwijzen per 1 februari 2020 van wethouder L.B. Kabout als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

  Besluit

  wethouder L.B. Kabout per 1 februari 2020 aan te wijzen als plaatsvervangend lid van
  wethouder W.B. Alink-Scheltema in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
  regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland voor de duur van de zittingsperiode
  van de raad.

  Er vindt een schriftelijke stemming plaats. Er zijn 22 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 22 voor dhr. L.B. Kabout.
  De benoeming is aangenomen.

 15. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het benoemen van de heer Kuin tot lid van de vertrouwenscommissie.

  Besluit

  de heer D. Kuin te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.

  Er zijn 22 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 18 voor dhr. Kuin en 4 tegen. Daarnaast is de naam van mevrouw Van Hilst tweemaal genoemd en eenmaal de naam van mevrouw Holtrop. De benoeming is door de heer Kuin aangenomen.

 16. 5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het benoemen van de heer Buisma tot plaatsvervangend lid van de heer Kikkert in de auditcommissie.

  Besluit

  de heer J.H. Buisma te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

  Er zijn 22 geldige stemmen uitgebracht, waarvan 17 voor dhr. J.H. Buisma en 5 tegen. De benoeming is aangenomen.

 17. 6
  HAMERSTUKKEN
 18. 6.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 4 juni 2020.
  De besluitvorming is gericht op het verlenen van een gemeentegarantie van
  € 140.000 voor de financiering van de renovatie van het clubgebouw van Watersportvereniging Nieuwe Meer, zodat de vereniging een lening kan verkrijgen voor duurzame renovatie van het clubhuis.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  Garantstelling te verlenen van € 140.000 aan de Nederlandse Waterschapsbank ten behoeve van
  de financiering van de renovatie van het clubgebouw Nieuwe Meer, onder voorwaarde dat Stichting
  Waarborgfonds Sport (SWS) voor 50% contraborg staat en de gemeente en SWS een eerste recht van hypotheek verkrijgen op het clubgebouw.

  Besluit

  Garantstelling te verlenen van € 140.000 aan de Nederlandse Waterschapsbank ten behoeve van de financiering van de renovatie van het clubgebouw Nieuwe Meer, onder voorwaarde dat Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) voor 50% contraborg staat en de gemeente en SWS een eerste recht van hypotheek verkrijgen op het clubgebouw.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 19. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 4 juni 2020.
  De besluitvorming is gericht op het advies van de auditcommissie aan de raad om de aanbevelingen van de Rekenkamer over de verbetering van de informatiewaarde van de P&C documenten over te nemen


  Afscheid van de heer Hordijk als directeur Rekenkamer

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  De aanbevelingen van de Rekenkamer over de verbetering van de informatiewaarde
  van de P&C documenten over te nemen, te weten:

  1. meer ruimte te nemen voor het maken van inhoudelijke afwegingen met de financiële doorwerking, met name bij de Kadernota;
  2. een meer kritische houding aan te nemen op tussentijdse (grote) afwijkingen en het college op te roepen die afwijkingen ruimer toe te lichten en op oorzaken te analyseren;
  3. het college op te roepen de precieze doorwerking van mutaties in de diverse reserves toegankelijk te maken voor alle raadsleden;
  4. het college op te roepen de (verwachte) financiële ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente te schetsen in alle P&C documenten.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen.
  De raad heeft afscheid genomen van vertrekkend directeur van de rekenkamer, de heer Hordijk.

 20. 8

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het verlenen van ontheffing van het vereiste van het ingezetenschap aan wethouder R.K. van Rijn gedurende de periode van
  30 augustus 2020 tot 30 augustus 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  de heer R.K. van Rijn, bij raadsbesluit van 24 mei 2018 benoemd tot wethouder van de gemeente Aalsmeer, gedurende de periode van 30 augustus 2020 tot 30 augustus 2021 ontheffing te verlenen van het vereiste van het ingezetenschap als bedoeld in artikel 36a van de Gemeentewet.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 21. 9

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de hoogte van de fractiebudgetten 2019.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  de hoogte van de fractiebudgetten 2019 van de fracties Absoluut Aalsmeer, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD
  conform in de hier weergegeven tabel vast te stellen


  Fractie Voorschot fractiebudget 2019 Gedeclareerde bedragen door de fracties Gecorrigeerd Vast te stellen
  fractiebudget 2019
  AA € 7.000,00 € 4889,62 € 114,90 € 4774,72
  CDA € 10.100,00 € 7027,63 € 80,93 € 6946,70
  D66 € 5450,00 € 4838,82 € 2,85 € 4835,97
  GroenLinks € 5450,00 € 4956,71 € 0,00 € 4956,71
  PvdA € 4675,00 € 3408,75 € 0,00 € 3408,75
  VVD € 8550,00 € 6171,09 € 0,00 € 6171,09
  Totaal € 41.225,00 € 31292,62 € 198,68 € 31093,94

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 22. 10

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Aalsmeer.
  Het doel van deze gedragscode is transparantie te bieden in de wijze waarop de gemeenteraad bij de uitvoering van zijn taken rekening houdt met de privacy van personen. Tevens zijn richtlijnen geformuleerd voor de verwerking van persoonsgegevens door de gemeenteraad. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de daarvoor bestemde kanalen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  de Gedragscode privacy en persoonsgegevens gemeenteraad Aalsmeer 2020 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 23. 11
  BEHANDELSTUKKEN
 24. 11.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA – VVD – AA – GL – D66 – PvdA - RM
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 4 juni 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de jaarstukken bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, de kennisgeving van het resultaat 2019 en de daarmee samenhangende besluitvorming.
  Met de Jaarrekening 2019 legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad in de begroting vastgestelde beleidsvoornemens.
  De auditcommissie heeft advies uitgebracht aan de raad op basis van de bespreking van de rapportage van bevindingen met de accountant op 20 mei 2020.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.
  2. Het resultaat van afgerond € 0,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve.
  3. Een aanvullende onttrekking van € 281.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2020 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten voor de uitwerking van het klimaatakkoord (uit de algemene uitkering) van € 237.000 en de inhaalslag handhavingsdossier van € 44.000;
  4. Een lagere onttrekking aan de reserve Buitenruimte te doen van
   a. € 463.000 als gevolg van uitvoering van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte met betrekking tot openbaar groen;
   b. € 267.000 als gevolg van uitvoering van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte met betrekking tot verkeer en vervoer;
  5. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 1,6 miljoen, conform paragraaf 5.3 materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2020 en latere jaren en de begroting 2020 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves.
  6. Een extra toevoeging te doen van € 331.000 aan de reserve kapitaallasten gebouwen ten laste van de reserve gemeentehuis;
  7. De reserve Waterfront op te heffen.

  Besluit

  1. De jaarstukken bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening vast te stellen.
  2. Het resultaat van afgerond € 0,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reserve.
  3. Een aanvullende onttrekking van € 281.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2020 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten voor de uitwerking van het klimaatakkoord (uit de algemene uitkering) van € 237.000 en de inhaalslag handhavingsdossier van € 44.000;
  4. Een lagere onttrekking aan de reserve Buitenruimte te doen van
   a. € 463.000 als gevolg van uitvoering van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte met betrekking tot openbaar groen;
   b. € 267.000 als gevolg van uitvoering van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte met betrekking tot verkeer en vervoer;
  5. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 1,6 miljoen, conform paragraaf 5.3 materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2020 en latere jaren en de begroting 2020 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves.
  6. Een extra toevoeging te doen van € 331.000 aan de reserve kapitaallasten gebouwen ten laste van de reserve gemeentehuis;
  7. De reserve Waterfront op te heffen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 25. 12

  Actualisering grondexploitaties ultimo 2019
  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: RM - VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer - CDA - D66 - GL
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 2 juni 2020.
  De besluitvorming is gericht op de actualisering van de grondexploitaties. Jaarlijks stelt de raad de actualisaties vast waarin budgetten worden herzien en vastgesteld. Het doel hiervan is te voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording (BBV).


  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 68,06 miljoen opbrengsten en € 53,73 miljoen kosten (specificatie: bijlage 1);
  2. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 8,06 miljoen opbrengsten, € 6,33 miljoen kosten en € 223.000,- reserveafdrachten (specificatie: bijlage 1);
  3. Alle toekomstige winstnemingen waarmee rekening is gehouden in het meerjarenbeeld (bijlage 2) te storten in de op 12 december 2019 ingestelde bestemmingsreserve "voorlopige winsten grondexploitaties";
  4. Het kennis nemen van de stand van de verliesvoorziening grondexploitaties ter hoogte van € 13,14 miljoen, waarvan de ophoging met € 0,34 miljoen reeds is verwerkt in de jaarrekening (bijlage 3);
  5. De jaarlijks begrote ophoging van de verliesvoorziening Tuinen van Aalsmeer voor de rentekosten te verlagen van € 270.000 naar € 252.000 in 2020 op basis van de actuele cijfers;
  6. Het voteren van een raadskrediet van € 592.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4);
  7. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties (investeringen, reserves, voorzieningen) te verwerken in de begroting 2020 en verder;
  8. Vaststellen van de (kleine) grondexploitatie Einsteinstraat 103 (geheime bijlage 5);
  9. Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de verplichting tot geheimhouding op bijlage 5 en 6 te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar na het besluit van het college van burgemeester en wethouders.

  Besluit

  Het voorstel is besproken. De besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020

 26. 13

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer - CDA - D66 – GL - RM
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 2 juni 2020
  De besluitvorming is gericht op het aanscherpen en actualiseren van het Lintenbeleid, deregulering van de Welstandsnota op bepaalde punten, uitbreiding en verduidelijking van de lijst van gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet noodzakelijk is en delegatie van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan aan het college.


  Het doel hiervan is het versnellen van procedures en het verminderen van administratieve lasten en regeldruk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijzen over de nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer, 2e herziening, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota’s van Beantwoording
  2. vaststelling van de nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer, 2e herziening, onder gelijktijdige intrekking van de nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer, 1e herziening, zoals vastgesteld op 31 oktober 2013;
  3. In te stemmen met de uitwerking van een aanpassing van de Welstandsnota Aalsmeer 2013 aangaande uitbreiding van het welstandsluwe regime met de volgende gebieden:
   a. uitbreidingen Oosteinde uit de jaren 50 t/m 00 (gebieden 13, 14 en 15);
   b. uitbreidingen Aalsmeer uit de jaren 50 t/m 80 (gebied 6 en delen van gebied 5);
   c. uitbreidingen Kudelstaart , Proosdij en recenter (gebieden 10, en 11 en delen van gebied 12);
   d. de moderne glastuinbouwgebieden (gebied 21);
   e. de sport- en recreatiegebieden (gebied 29);
  4. In te stemmen met de uitwerking van een aanpassing van de Welstandsnota Aalsmeer 2013 aangaande het laten vervallen van de bijzondere welstandscriteria in de volgende gebieden:
   a. de achter de lintbebouwing gelegen stroken met bedrijfs- en recreatieve bebouwing (gebieden 18, 19 en 20);
   b. buitengebied Oost (gebied 20);
   c. buitengebied Aalsmeerderweg (gebied 22);
   d. buitengebied Kudelstaart (delen van gebied 12);
   e. bungalows Aalsmeer (gebied 7);
   f. lijnbaangebied Aalsmeer (gebied 2);
  5. vaststelling van de nadere regels van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad, onder gelijktijdige intrekking van het beleid inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad van Aalsmeer zoals vastgesteld op 3 oktober 2013;
  6. vaststelling van het delegatiebesluit ten aanzien van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen met een kostenverhaalplichtig bouwplan waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist is.

  Besluit

  1. In te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijzen over de nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer, 2e herziening, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota’s van Beantwoording
  2. vaststelling van de geamendeerde nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer, 2e herziening, onder gelijktijdige intrekking van de nota Ruimtelijke beoordeling bouwen in de Linten van de gemeente Aalsmeer, 1e herziening, zoals vastgesteld op 31 oktober 2013;
  3. In te stemmen met de uitwerking van een aanpassing van de Welstandsnota Aalsmeer 2013 aangaande uitbreiding van het welstandsluwe regime met de volgende gebieden:
   a. uitbreidingen Oosteinde uit de jaren 50 t/m 00 (gebieden 13, 14 en 15);
   b. uitbreidingen Aalsmeer uit de jaren 50 t/m 80 (gebied 6 en delen van gebied 5);
   c. uitbreidingen Kudelstaart , Proosdij en recenter (gebieden 10, en 11 en delen van gebied 12);
   d. de moderne glastuinbouwgebieden (gebied 21);
   e. de sport- en recreatiegebieden (gebied 29);
  4. In te stemmen met de uitwerking van een aanpassing van de Welstandsnota Aalsmeer 2013 aangaande het laten vervallen van de bijzondere welstandscriteria in de volgende gebieden:
   a. de achter de lintbebouwing gelegen stroken met bedrijfs- en recreatieve bebouwing (gebieden 18, 19 en 20);
   b. buitengebied Oost (gebied 20);
   c. buitengebied Aalsmeerderweg (gebied 22);
   d. buitengebied Kudelstaart (delen van gebied 12);
   e. bungalows Aalsmeer (gebied 7);
   f. lijnbaangebied Aalsmeer (gebied 2);
  5. vaststelling van de nadere regels van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad, onder gelijktijdige intrekking van het beleid inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad van Aalsmeer zoals vastgesteld op 3 oktober 2013;
  6. vaststelling van het delegatiebesluit ten aanzien van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen met een kostenverhaalplichtig bouwplan waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad vereist is.

  Het geamendeerde voorstel is met algemene stemmen aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Lintenbeleid en overige deregulerende maatregelen

  Moties

  Titel
  Motie Integraal Lintenbeleid
 27. 14

  Portefeuillehouders: W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: PvdA - Absoluut Aalsmeer - CDA - D66 – GL – RM - VVD
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 2 juni 2020.
  besluitvorming is gericht op het kennisnemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020 – 2023 en het verwerken van de jaarschijf 2020 van het Meerjarenprojectenplan als begrotingswijziging en de jaarschijf 2021 op te nemen in de begroting 2021. Voorgesteld wordt de neerwaartse bijstelling in 2020 van de kredietbedragen Riolering en wegen beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2021.
  Het doel van het Meerjarenprojectenplan is het planmatig op orde houden en ver-
  Beteren van de kwaliteit van de openbare ruimte en het verkrijgen van een financiële
  dekking voor de uitvoering van werken in 2020 en 2021 om dit te bereiken en het
  geven van een doorkijkje naar de projecten in de jaren 2022 en 2023.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 25 juni

  Voorgesteld besluit

  1.kennis te nemen van de projectenlijst in bijlage 1, het Meerjarenprojectenplan Bui-tenruimte Aalsmeer 2020-2023;
  2.de jaarschijf 2020 van het meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2021 op te nemen in de begroting 2021, conform de uitwerking in dit raadsvoorstel;
  3.de neerwaartse bijstelling in 2020 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het meerjarenprojectenplan vanaf 2021;
  4.de geheimhouding van Bijlage 1 ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2020-2023’ te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur;
  5.de termijn van geheimhouding te bepalen op 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 12 mei 2020.

  Besluit

  Het voorstel is besproken en er is een motie ingediend. De besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020

 28. 15

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - CDA - D66 – GL – RM – VVD - PvdA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 2 juni 2020.
  De besluitvorming is gericht op het kennisnemen van de Concept-RES Noord-Holland Zuid. De gemeenteraad wordt gevraagd wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de Concept-RES voor verwerking in de Reactienota door het college en deze mee te nemen in de RES 1.0.
  Deze regionale energiestrategie draagt bij aan de landelijke doelstellingen van het Klimaatakkoord

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de volgende zienswijze van het college:
  A. het college beschouwt de status van dit document in deze fase louter als een eerste schets en verkenning en kan zich in die zin vinden in het concept;
  B. het college beschouwt de zoekgebieden voor zonne- en windenergie als puur indicatief waar nog een concrete uitwerking over de wenselijkheid en haalbaarheid voor Aalsmeer gevormd moet worden. Het aanbod in deze fase kan dus niet als definitief beschouwd worden;
  C. het college kan voorlopig nog geen besluit nemen hoe wij als college Aalsmeer tegenover biomassacentrales staan. Hiervoor is meer informatie nodig over positieve en negatieve gevolgen voor samenleving en ge-zondheid en over de verschillende types centrales.
  B. Wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de Concept-RES voor verwerking in de Reactienota bij de concept RES en deze meenemen in de RES 1.0. , waarbij de belangrijkste punten in de concept RES zijn:
  1.Het aanbod van de RES-regio NHZ om 2,7 TWh bij te dragen aan de landelijke
  opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030;
  2.De globale zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonne-energie;
  3.Het vervolgproces om van de concept-RES te komen tot de RES 1.0.;
  4.En specifiek de globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie op het grond-
  gebied van de gemeente Aalsmeer.

  Besluit

  Kennis te nemen van de volgende zienswijze van het college:
  A. het college beschouwt de status van dit document in deze fase louter als een eerste schets en verkenning en kan zich in die zin vinden in het concept;
  B. het college beschouwt de zoekgebieden voor zonne- en windenergie als puur indicatief waar nog een concrete uitwerking over de wenselijkheid en haalbaarheid voor Aalsmeer gevormd moet worden. Het aanbod in deze fase kan dus niet als definitief beschouwd worden;
  C. het college kan voorlopig nog geen besluit nemen hoe wij als college Aalsmeer tegenover biomassacentrales staan. Hiervoor is meer informatie nodig over positieve en negatieve gevolgen voor samenleving en ge-zondheid en over de verschillende types centrales.
  B. Wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van de Concept-RES voor verwerking in de Reactienota bij de concept RES en deze meenemen in de RES 1.0. , waarbij de belangrijkste punten in de concept RES zijn:
  1.Het aanbod van de RES-regio NHZ om 2,7 TWh bij te dragen aan de landelijke
  opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030;
  2.De globale zoekgebieden voor grootschalige wind- en zonne-energie;
  3.Het vervolgproces om van de concept-RES te komen tot de RES 1.0.;
  4.En specifiek de globale zoekgebieden voor wind- en zonne-energie op het grond-
  gebied van de gemeente Aalsmeer.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  Moties

  Titel
  Motie Aalsmeer en wat is eigenlijk een Biomassacentrale
  Motie Aalsmeer volledig voorgelicht over de samenhang tussen zonne- en windenergie
  Motie Aalsmeer voorbereid op de elektrische toekomst
 29. 16

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: CDA - D66 – GL – RM – VVD – PvdA - Absoluut Aalsmeer
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 2 juni 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Nota bodembeheer 2019 inclusief de bodemkaarten.


  Het doel van deze Nota is het in stand houden van de juiste (chemische) bodemkwaliteit.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (2), Raadsleden fractie RM (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Vaststelling van de Nota bodembeheer 2019 (inclusief de bodemkaarten als bijlagen);
  2. Instemming met uitbreiding van het beheergebied (voor grondverzet) van de gemeente Aalsmeer met de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Ouder- Amstel en Diemen, Haarlemmermeer en Amsterdam,en acceptatie van de bodemkwaliteitskaart van deze gemeenten als wettelijk bewijsmiddel voor de kwaliteit van grond die in het beheergebied wordt ontgraven en in de gemeente Aalsmeer wordt toegepast, vanaf het moment van wederzijdse vaststelling;
  3. Verlening van mandaat aan het College om tussentijdse updates van de bodemkaarten vast te stellen;
  4. Intrekking van de regionale Nota bodembeheer Amstel en Meerlanden 2013.

  Besluit

  1. Vaststelling van de Nota bodembeheer 2019 (inclusief de bodemkaarten als bijlagen);
  2. Instemming met uitbreiding van het beheergebied (voor grondverzet) van de gemeente Aalsmeer met de gemeenten Amstelveen, Uithoorn, Ouder- Amstel en Diemen, Haarlemmermeer en Amsterdam,en acceptatie van de bodemkwaliteitskaart van deze gemeenten als wettelijk bewijsmiddel voor de kwaliteit van grond die in het beheergebied wordt ontgraven en in de gemeente Aalsmeer wordt toegepast, vanaf het moment van wederzijdse vaststelling;
  3. Verlening van mandaat aan het College om tussentijdse updates van de bodemkaarten vast te stellen;
  4. Intrekking van de regionale Nota bodembeheer Amstel en Meerlanden 2013.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 30. 17

  Moties

  Titel
  Motie alleenstaande minderjarige vluchtelingen
 31. 18

  Besluit

  De annotatie op de agenda van de Regioraad wordt verspreid en kan indien nodig in de raad van 25 juni worden besproken.


  De heer Verlaan doet een mededeling over de afspraak tussen het Rijk en de Vervoerregio.

 32. 19

  Besluit

  De vragen voor het vragenkwartier zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord.

 33. 20

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur