Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beraad en Raad

donderdag 26 september 2013

00:00 - 00:00

Agendapunten

 1. A. Verburg en G. van der Hoeven

  De behandeling van dit onderwerp (in eerste termijn) is gericht op het instemmen met de ambtelijke wijzigingen in de Structuurvisie Green Park Aalsmeer, het instemmen met de beoordeling van de inspraakreacties, zoals vervat in de Nota van Beantwoording, alsmede het vaststellen van de structuurvisie met bijbehorende bijlagen. Tevens is behandeling gericht op het bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond, welke is ontleend aan de GBKN van oktober 2009.

 2. A. Verburg en G. van der Hoeven

  De behandeling van dit onderwerp (in eerste termijn) is gericht op het kennisnemen van de naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan ingediende zienswijzen, het instemmen met de samenvatting en de beoordeling van voornoemde zienswijzen, het vaststellen van het bestemmingsplan en het exploitatieplan “Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, alsmede het machtigen van het college om de raad te vertegenwoordigen ter zake de behandeling van een eventueel ingesteld beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening. Tevens is behandeling gericht op het bepalen dat voornoemd bestemmingsplan langs electronische weg is vastgelegd en dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de GBKN van oktober 2009. Besproken: de behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 3 november 2011.

 3. G. van der Hoeven

  De behandeling van dit onderwerp (in één termijn) is gericht op het kennisnemen van de onderzoeksrapportage Vergunningverlening van de Rekenkamer Aalsmeer en van de aanbevelingen uit het onderzoek. Tevens dient bepaald te worden of, en zo ja met welke frequentie, de raad geïnformeerd wenst te worden over de realisatie van de doelen op het gebied van vergunningverlening. Besproken: de fracties stemmen in met behandeling tijdens raadsvergadering later op de avond.

 4. P.J.M. Litjens

  NIET BEHANDELD Bij aanvang van de raadsvergadering zal de voorzitter aan de raad voorstellen dit agendapunt van de agenda af te halen en te behandelen tijdens de raadsvergadering van 3 november 2011, dit i.v.m. de afwezigheid van dhr. Stokman. De behandeling (op een later moment) betreft de beëdiging van fractieassistent de heer H. Stokman en het ondertekenen van de verklaring.

 5. P.J.M. Litjens

  De heer R.P. Fransen van PACT Aalsmeer is benoemd tot voorzitter van het beraad. De behandeling en besluitvorming van dit onderwerp zijn gericht op het kennisnemen van de ontslagbrief van de heer J.J.C. van Dam als voorzitter van het beraad en het benoemen van de heer R.P. Fransen tot voorzitter van het beraad.

 6. G. van der Hoeven

  Overeenkomstig het voorliggende besluit vastgesteld. Zie voor achterliggende stukken onder agendapunt B-4.

  Bijlagen

 7. P.J.M. Litjens

  Overeenkomstig het voorliggende besluit vastgesteld. De behandeling en besluitvorming van dit onderwerp zijn gericht op het vaststellen van het vergadermodel, met dien verstande dat gewerkt blijft worden met het huidige vergadermodel met een indeling in beraad en raad, dat de vergadercyclus gewijzigd wordt van een tweewekelijkse cyclus in een driewekelijkse cyclus met ingang van 1 januari 2012 en dat de agendapunten gekoppeld worden aan de fase in het besluitvormingsproces, tevens met ingang van 1 januari 2012.