Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 4 juli 2024

14:00 - 18:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. (Gido) Oude Kotte
Toelichting

Kadernota 2025

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  00:04:20 - 00:07:12 - G.E. Oude Kotte
 2. 1.2

 3. 1.3

  00:07:18 - 00:07:45 - L.B. Kabout
  00:07:47 - 00:07:52 - G.E. Oude Kotte
  00:07:52 - 00:09:14 - D.G. van der Zwaag
 4. 1.4

  00:09:15 - 00:09:25 - G.E. Oude Kotte
  00:09:25 - 00:09:38 - R.P. Fransen
  00:09:38 - 00:09:45 - G.E. Oude Kotte
  00:09:45 - 00:10:25 - R.P. Fransen
  00:10:26 - 00:10:35 - G.E. Oude Kotte
  00:10:35 - 00:10:40 - D. van Willegen
  00:10:40 - 00:10:43 - G.E. Oude Kotte
  00:10:43 - 00:11:26 - D. van Willegen
  00:11:26 - 00:11:27 - G.E. Oude Kotte
  00:11:27 - 00:11:51 - D.G. van der Zwaag
  00:11:51 - 00:11:57 - G.E. Oude Kotte
  00:11:57 - 00:12:00 - S.J.R. de Vries
  00:12:00 - 00:12:01 - G.E. Oude Kotte
  00:12:01 - 00:12:04 - R.P. Fransen
  00:12:04 - 00:12:05 - S.J.R. de Vries
  00:12:05 - 00:12:06 - G.E. Oude Kotte
  00:12:06 - 00:12:34 - S.J.R. de Vries
  00:12:35 - 00:12:45 - G.E. Oude Kotte
  00:12:45 - 00:13:11 - R.P. Fransen
  00:13:12 - 00:13:13 - G.E. Oude Kotte
  00:13:13 - 00:13:33 - J. Keessen
  00:13:34 - 00:14:14 - G.E. Oude Kotte
 5. 2
  AANWIJZING
 6. 2.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is het borgen van de continuïteit van de ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  mevrouw M.J.M. Nijman – de Zeeuw per 1 juli 2024 aan te wijzen als raadsadviseur/plaatsvervangend griffier.

  00:13:45 - 00:14:14 - G.E. Oude Kotte
  00:14:18 - 00:14:56 - E.S.I. Mijwaart
  00:14:56 - 00:15:08 - G.E. Oude Kotte
  00:16:40 - 00:17:37 - G.E. Oude Kotte
  00:17:58 - 00:19:18 - G.E. Oude Kotte
 7. 3
  BESPREEKSTUKKEN
 8. 3.0

  De spreekvolgorde is bij deze integrale behandeling:
  CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, D66, GL, PvdA, FlorAalsmeer


  Indicatie van het programma:
  14.10 uur Eerste termijn van de raad met Algemene Beschouwingen met integraal
  indienen van moties/amendementen (10 minuten spreektijd per fractie)
  15.20 uur Schorsing
  15.35 uur Eerste termijn reactie door het college
  16.15 uur Schorsing
  16.30 uur Tweede termijn van de raad
  17.05 uur Tweede termijn van het college
  17.25 uur Besluitvorming R-3, R-4, R-5 en R-6

  00:17:59 - 00:19:18 - G.E. Oude Kotte
 9. 3.1

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024
  Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2024. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2024 bij te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. De 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen.
  2. De begroting 2024 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2024.
  3. De in de 1e bestuursrapportage 2024 opgenomen investeringskredieten voor de jaarschijf 2024 beschikbaar te stellen.
  4. Tot het instellen van een tijdelijke bestemmingsreserve ‘Aanpassingen gemeentehuis’ ten behoeve van het veilig stellen van de budgetten benodigd voor de aanpassingen in de raadskelder en de kantoren in het gemeentehuis.

  00:18:21 - 00:19:18 - G.E. Oude Kotte
  00:19:32 - 00:24:29 - D. van Willegen
 10. 4

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024
  Met de Kadernota 2025 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2027.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. In te stemmen met de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van deze Kadernota bij de verdere uitwerking van de programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief, inclusief:
  a. Wijziging van het inflatiepercentage belastingen van 100% obv IMOC naar 50% loon en 50% IMOC.
  b. Het afschaffen van de hondenbelasting en een evenredige verhoging van de OZB vanaf 2025.
  c. Het gefaseerd opnemen van de OZB niet-woningen gebruikers naar OZB niet-woningen eigenaren zodanig dat dit in overeenstemming is met een recente rechterlijke uitspraak en daarmee het voorkomen van leegstand en stabiliteit van de inkomsten OZB niet-woningen wordt bewerkstelligd.
  d. De verhoging van de tarieven waterverblijfsbelasting met ingang van 2025 door te voeren in lijn met het eerder genomen besluit van de raad in de programmabegroting 2023.
  e. Aan de AA-organisatie te verzoeken voor de programmabegroting 2025 in beeld te brengen welke aanvullende tariefsvoorstellen kunnen worden voorgelegd gelet op de kostendekkendheidspercentages uit voorgaande P&C documenten en de claims die in deze Kadernota zijn opgenomen.
  2. In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 5 (sub 5.1 tot en met sub 5.8) van deze Kadernota en de begroting 2025-2028 overeenkomstig te wijzigen.
  3. Kennis te nemen van het verloop van de reserves zoals toegelicht in hoofdstuk 6 en bijlage 10.3 van de Kadernota 2025; en
  a. Tot het instellen van twee nieuwe bestemmingsreserves, te weten rentelasten externe financiering en aanpassingen gemeentehuis zoals nader toegelicht in hoofdstuk 6 van de Kadernota 2025.
  b. Tot het bijstellen van de kaders van de egalisatiereserve Sociaal Domein, zoals benoemd in hoofdstuk 6 van de Kadernota 2025.
  c. na besluitvorming over en gereedkomen van de nieuwbouw van de brandweerkazerne de resterende boekwaarde af te boeken en ten laste van de algemene reserve en de reserve kapitaallasten te brengen.
  d. na besluitvorming over en gereedkomen van de nieuwbouw van het zwembad de Waterlelie de resterende boekwaarde af te boeken en ten laste van de algemene reserve te brengen.
  4. De investeringen 2025, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 voor besluitvorming voor te leggen te gelijk met de besluitvorming over de programmabegroting 2025. De investeringen uit de jaarschijf 2026 en verder zijn ter kennisname.

  Moties

  Titel
  100%
  Centrumvisie Kudelstaart
  Intrekken verhoging OZB
  Ligplaatsenplan vaartuigen
  00:21:15 - 00:24:29 - D. van Willegen
  00:24:29 - 00:24:32 - G.E. Oude Kotte
  00:24:32 - 00:24:33 - D. van Willegen
  00:24:33 - 00:24:58 - R.P. Fransen
  00:24:58 - 00:24:59 - G.E. Oude Kotte
  00:25:00 - 00:25:46 - D. van Willegen
  00:25:46 - 00:25:50 - R.P. Fransen
  00:25:51 - 00:25:52 - G.E. Oude Kotte
  00:25:52 - 00:26:14 - D. van Willegen
  00:26:17 - 00:29:58 - D. van Willegen
  00:29:58 - 00:30:02 - G.E. Oude Kotte
  00:30:02 - 00:30:46 - R.P. Fransen
  00:30:47 - 00:30:48 - G.E. Oude Kotte
  00:30:48 - 00:31:17 - D. van Willegen
  00:31:17 - 00:31:18 - G.E. Oude Kotte
  00:31:18 - 00:31:29 - R.P. Fransen
  00:31:30 - 00:31:31 - G.E. Oude Kotte
  00:31:31 - 00:31:33 - D. van Willegen
  00:31:34 - 00:31:35 - G.E. Oude Kotte
  00:31:35 - 00:31:40 - R.P. Fransen
  00:31:40 - 00:31:41 - G.E. Oude Kotte
  00:31:41 - 00:32:01 - D. van Willegen
  00:32:01 - 00:32:02 - G.E. Oude Kotte
  00:32:02 - 00:34:13 - D. van Willegen
  00:34:14 - 00:34:22 - G.E. Oude Kotte
  00:34:39 - 00:39:51 - D.G. van der Zwaag
  00:39:51 - 00:39:54 - G.E. Oude Kotte
  00:39:54 - 00:39:57 - D.G. van der Zwaag
  00:39:57 - 00:40:18 - J.H. Buisma
  00:40:18 - 00:40:19 - G.E. Oude Kotte
  00:40:19 - 00:45:27 - D.G. van der Zwaag
  00:45:27 - 00:45:31 - G.E. Oude Kotte
  00:45:31 - 00:45:32 - D.G. van der Zwaag
  00:45:32 - 00:45:33 - R.P. Fransen
  00:45:33 - 00:46:09 - R.P. Fransen
  00:46:10 - 00:46:11 - G.E. Oude Kotte
  00:46:11 - 00:46:46 - D.G. van der Zwaag
  00:46:48 - 00:46:50 - D.G. van der Zwaag
  00:46:50 - 00:46:52 - G.E. Oude Kotte
  00:46:52 - 00:47:03 - R.P. Fransen
  00:47:04 - 00:47:05 - G.E. Oude Kotte
  00:47:05 - 00:47:47 - D.G. van der Zwaag
  00:47:47 - 00:47:49 - G.E. Oude Kotte
  00:47:49 - 00:50:47 - D.G. van der Zwaag
  00:50:47 - 00:51:03 - G.E. Oude Kotte
  00:51:13 - 00:52:34 - G. Holtrop
  00:52:34 - 00:52:45 - G.E. Oude Kotte
  00:52:45 - 00:56:52 - G. Holtrop
  00:56:52 - 00:56:54 - G.E. Oude Kotte
  00:56:54 - 00:56:57 - G. Holtrop
  00:56:57 - 00:57:30 - J.H. Buisma
  00:57:31 - 00:57:32 - G.E. Oude Kotte
  00:57:32 - 01:01:03 - G. Holtrop
  01:01:03 - 01:01:05 - G.E. Oude Kotte
  01:01:06 - 01:01:15 - G.J.H. Winkels
  01:01:16 - 01:01:33 - G. Holtrop
  01:01:33 - 01:01:35 - G.E. Oude Kotte
  01:01:35 - 01:01:40 - G.J.H. Winkels
  01:01:40 - 01:01:46 - G. Holtrop
  01:01:46 - 01:01:47 - G.E. Oude Kotte
  01:01:47 - 01:02:41 - G. Holtrop
  01:02:41 - 01:02:43 - G.E. Oude Kotte
  01:02:43 - 01:03:09 - R.P. Fransen
  01:03:09 - 01:03:14 - G.E. Oude Kotte
  01:03:14 - 01:03:16 - G. Holtrop
  01:03:16 - 01:03:36 - G.E. Oude Kotte
  01:03:36 - 01:03:49 - D.G. van der Zwaag
  01:03:49 - 01:03:53 - G.E. Oude Kotte
  01:04:02 - 01:06:04 - G. Holtrop
  01:06:04 - 01:06:06 - G.E. Oude Kotte
  01:06:06 - 01:06:07 - G. Holtrop
  01:06:07 - 01:06:26 - D. van Willegen
  01:06:27 - 01:06:51 - G. Holtrop
  01:06:51 - 01:06:53 - R.P. Fransen
  01:06:53 - 01:06:54 - G.E. Oude Kotte
  01:06:54 - 01:06:55 - R.P. Fransen
  01:06:55 - 01:07:27 - D.G. van der Zwaag
  01:07:27 - 01:07:28 - G.E. Oude Kotte
  01:07:28 - 01:07:38 - R.P. Fransen
  01:07:38 - 01:07:41 - G.E. Oude Kotte
  01:07:41 - 01:07:42 - R.P. Fransen
  01:07:42 - 01:07:43 - G.E. Oude Kotte
  01:07:43 - 01:08:03 - R.P. Fransen
  01:08:04 - 01:08:05 - G.E. Oude Kotte
  01:08:05 - 01:08:19 - G. Holtrop
  01:08:19 - 01:08:21 - G.E. Oude Kotte
  01:08:21 - 01:08:25 - G. Holtrop
  01:08:25 - 01:08:26 - G.E. Oude Kotte
  01:08:26 - 01:08:34 - R.P. Fransen
  01:08:35 - 01:08:36 - G.E. Oude Kotte
  01:08:36 - 01:08:37 - G. Holtrop
  01:08:41 - 01:08:47 - R.P. Fransen
  01:08:48 - 01:08:51 - G.E. Oude Kotte
  01:08:51 - 01:08:56 - D. van Willegen
  01:08:58 - 01:09:29 - G. Holtrop
  01:09:29 - 01:09:30 - G.E. Oude Kotte
  01:09:30 - 01:09:58 - D. van Willegen
  01:09:58 - 01:09:59 - G.E. Oude Kotte
  01:10:00 - 01:10:12 - G. Holtrop
  01:10:12 - 01:10:19 - G.E. Oude Kotte
  01:10:19 - 01:10:41 - R.P. Fransen
  01:10:41 - 01:10:42 - G.E. Oude Kotte
  01:10:42 - 01:10:43 - G. Holtrop
  01:10:43 - 01:10:55 - G. Holtrop
  01:10:56 - 01:11:06 - G.E. Oude Kotte
  01:11:06 - 01:11:15 - D.G. van der Zwaag
  01:11:15 - 01:12:15 - M. Vleghaar
  01:12:16 - 01:12:22 - G.E. Oude Kotte
  01:12:23 - 01:12:39 - S.J.R. de Vries
  01:12:39 - 01:12:45 - G.E. Oude Kotte
  01:12:45 - 01:12:53 - S.J.R. de Vries
  01:12:53 - 01:12:56 - G.E. Oude Kotte
  01:12:56 - 01:15:39 - S.J.R. de Vries
  01:15:39 - 01:15:40 - G.E. Oude Kotte
  01:15:40 - 01:15:42 - S.J.R. de Vries
  01:15:42 - 01:15:57 - R.P. Fransen
  01:15:58 - 01:16:12 - S.J.R. de Vries
  01:16:12 - 01:16:13 - G.E. Oude Kotte
  01:16:13 - 01:21:55 - S.J.R. de Vries
  01:21:55 - 01:21:57 - G.E. Oude Kotte
  01:21:57 - 01:22:20 - R.P. Fransen
  01:22:21 - 01:23:16 - S.J.R. de Vries
  01:23:16 - 01:23:17 - G.E. Oude Kotte
  01:23:17 - 01:24:39 - S.J.R. de Vries
  01:24:39 - 01:25:03 - G.E. Oude Kotte
  01:25:03 - 01:25:14 - R.P. Fransen
  01:25:14 - 01:25:16 - G.E. Oude Kotte
  01:25:16 - 01:26:56 - R.P. Fransen
  01:26:56 - 01:26:57 - G.E. Oude Kotte
  01:26:57 - 01:27:03 - R.P. Fransen
  01:27:03 - 01:27:35 - D. van Willegen
  01:27:35 - 01:27:36 - G.E. Oude Kotte
  01:27:36 - 01:27:46 - R.P. Fransen
  01:27:46 - 01:27:47 - G.E. Oude Kotte
  01:27:47 - 01:29:35 - R.P. Fransen
  01:29:35 - 01:29:40 - G.E. Oude Kotte
  01:29:40 - 01:30:10 - G.J.H. Winkels
  01:30:10 - 01:30:11 - R.P. Fransen
  01:30:11 - 01:30:19 - G.E. Oude Kotte
  01:30:19 - 01:30:38 - R.P. Fransen
  01:30:38 - 01:30:45 - G.E. Oude Kotte
  01:30:45 - 01:30:58 - G.J.H. Winkels
  01:30:58 - 01:31:00 - G.E. Oude Kotte
  01:31:00 - 01:36:06 - R.P. Fransen
  01:36:06 - 01:36:08 - G.E. Oude Kotte
  01:36:08 - 01:36:12 - R.P. Fransen
  01:36:12 - 01:36:38 - J. Keessen
  01:36:38 - 01:38:03 - R.P. Fransen
  01:38:03 - 01:38:04 - G.E. Oude Kotte
  01:38:04 - 01:38:09 - R.P. Fransen
  01:38:09 - 01:38:29 - J. Keessen
  01:38:29 - 01:38:30 - G.E. Oude Kotte
  01:38:30 - 01:39:24 - R.P. Fransen
  01:39:25 - 01:40:31 - R.P. Fransen
  01:40:31 - 01:40:34 - G.E. Oude Kotte
  01:40:34 - 01:40:35 - R.P. Fransen
  01:40:35 - 01:40:41 - D.M. Prent Bouten
  01:40:42 - 01:41:10 - R.P. Fransen
  01:41:10 - 01:41:11 - G.E. Oude Kotte
  01:41:11 - 01:42:23 - R.P. Fransen
  01:42:41 - 01:47:36 - J.H. Buisma
  01:47:36 - 01:47:38 - G.E. Oude Kotte
  01:47:38 - 01:47:40 - J.H. Buisma
  01:47:40 - 01:48:21 - G.J.H. Winkels
  01:48:23 - 01:49:13 - J.H. Buisma
  01:49:14 - 01:49:15 - G.E. Oude Kotte
  01:49:16 - 01:49:17 - G.E. Oude Kotte
  01:49:17 - 01:49:19 - G.J.H. Winkels
  01:49:22 - 01:53:35 - J.H. Buisma
  01:53:35 - 01:53:37 - G.E. Oude Kotte
  01:53:37 - 01:53:40 - J.H. Buisma
  01:53:40 - 01:54:05 - J. Keessen
  01:54:05 - 01:54:58 - J.H. Buisma
  01:55:02 - 01:56:28 - J.H. Buisma
  01:56:28 - 01:56:29 - D.G. van der Zwaag
  01:56:29 - 01:56:31 - G.E. Oude Kotte
  01:56:31 - 01:56:38 - D.G. van der Zwaag
  01:56:38 - 01:56:40 - G.E. Oude Kotte
  01:56:40 - 01:57:42 - D.G. van der Zwaag
  01:57:42 - 01:57:43 - G.E. Oude Kotte
  01:57:43 - 01:58:51 - J.H. Buisma
  01:58:51 - 01:58:55 - G.E. Oude Kotte
  01:58:55 - 01:59:15 - D. van Willegen
  01:59:16 - 01:59:50 - J.H. Buisma
  01:59:50 - 02:00:31 - D.G. van der Zwaag
  02:00:31 - 02:00:32 - G.E. Oude Kotte
  02:00:32 - 02:00:58 - J.H. Buisma
  02:00:58 - 02:00:59 - G.E. Oude Kotte
  02:00:59 - 02:01:07 - D.G. van der Zwaag
  02:01:09 - 02:02:10 - J.H. Buisma
  02:02:12 - 02:02:28 - G.E. Oude Kotte
  02:03:29 - 02:09:21 - J. Keessen
  02:09:21 - 02:09:23 - G.E. Oude Kotte
  02:09:23 - 02:09:25 - J. Keessen
  02:09:25 - 02:10:02 - R.P. Fransen
  02:10:03 - 02:10:04 - G.E. Oude Kotte
  02:10:04 - 02:10:51 - J. Keessen
  02:10:51 - 02:10:52 - G.E. Oude Kotte
  02:10:52 - 02:13:48 - J. Keessen
  02:13:48 - 02:13:49 - G.E. Oude Kotte
  02:13:49 - 02:13:54 - J. Keessen
  02:13:54 - 02:14:24 - J.H. Buisma
  02:14:25 - 02:14:26 - G.E. Oude Kotte
  02:14:27 - 02:15:25 - J. Keessen
  02:15:25 - 02:15:33 - J.H. Buisma
  02:15:33 - 02:15:34 - G.E. Oude Kotte
  02:15:35 - 02:15:52 - J. Keessen
  02:15:52 - 02:15:53 - G.E. Oude Kotte
  02:15:53 - 02:17:39 - J. Keessen
  02:17:39 - 02:18:18 - G.E. Oude Kotte
  02:18:18 - 02:18:45 - D.G. van der Zwaag
  02:18:45 - 02:19:03 - G.E. Oude Kotte
  02:53:08 - 02:53:41 - G.E. Oude Kotte
  02:53:42 - 02:55:00 - G. Holtrop
  02:55:00 - 02:55:13 - G.E. Oude Kotte
  02:55:13 - 02:56:06 - G. Holtrop
  02:56:06 - 02:57:24 - G.E. Oude Kotte
  02:57:25 - 02:57:28 - D. van Willegen
  02:57:33 - 03:00:10 - G.E. Oude Kotte
  03:00:11 - 03:00:36 - M. Vleghaar
  03:00:36 - 03:00:39 - R.P. Fransen
  03:00:42 - 03:00:43 - G.E. Oude Kotte
  03:00:43 - 03:01:00 - R.P. Fransen
  03:01:01 - 03:04:25 - G.E. Oude Kotte
  03:04:25 - 03:06:13 - D. van Willegen
  03:06:14 - 03:07:15 - G.E. Oude Kotte
  03:07:15 - 03:07:31 - D. van Willegen
  03:07:32 - 03:07:59 - G.E. Oude Kotte
  03:07:59 - 03:08:37 - G. Holtrop
  03:08:37 - 03:09:13 - D. van Willegen
  03:09:13 - 03:09:18 - G. Holtrop
  03:09:18 - 03:09:22 - G. Holtrop
  03:09:23 - 03:09:46 - D. van Willegen
  03:09:47 - 03:10:32 - G.E. Oude Kotte
  03:10:33 - 03:10:34 - D. van Willegen
  03:10:35 - 03:10:42 - G.E. Oude Kotte
  03:10:44 - 03:13:13 - L.B. Kabout
  03:13:13 - 03:13:14 - G.E. Oude Kotte
  03:13:14 - 03:14:20 - J.H. Buisma
  03:14:20 - 03:14:21 - G.E. Oude Kotte
  03:14:22 - 03:14:43 - L.B. Kabout
  03:14:43 - 03:15:25 - J.H. Buisma
  03:15:26 - 03:15:27 - G.E. Oude Kotte
  03:15:27 - 03:17:36 - L.B. Kabout
  03:17:38 - 03:17:43 - G.E. Oude Kotte
  03:17:53 - 03:25:50 - W. Kikkert
  03:25:50 - 03:25:52 - G.E. Oude Kotte
  03:25:52 - 03:26:20 - G. Holtrop
  03:26:20 - 03:26:21 - G.E. Oude Kotte
  03:26:21 - 03:26:56 - W. Kikkert
  03:26:56 - 03:26:59 - J.H. Buisma
  03:26:59 - 03:27:01 - G.E. Oude Kotte
  03:27:01 - 03:27:20 - J.H. Buisma
  03:27:20 - 03:27:21 - W. Kikkert
  03:27:21 - 03:27:22 - G.E. Oude Kotte
  03:27:22 - 03:28:14 - W. Kikkert
  03:28:15 - 03:28:50 - J.H. Buisma
  03:28:50 - 03:28:51 - W. Kikkert
  03:28:51 - 03:28:52 - G.E. Oude Kotte
  03:28:54 - 03:29:10 - W. Kikkert
  03:29:10 - 03:29:11 - J.H. Buisma
  03:29:11 - 03:29:12 - G.E. Oude Kotte
  03:29:12 - 03:29:28 - J.H. Buisma
  03:29:29 - 03:29:30 - G.E. Oude Kotte
  03:29:30 - 03:29:43 - W. Kikkert
  03:29:43 - 03:29:44 - J.H. Buisma
  03:29:44 - 03:30:00 - G.E. Oude Kotte
  03:30:01 - 03:32:05 - W. Kikkert
  03:32:05 - 03:32:09 - G.E. Oude Kotte
  03:32:09 - 03:32:48 - R.P. Fransen
  03:32:48 - 03:32:49 - W. Kikkert
  03:32:49 - 03:32:51 - G.E. Oude Kotte
  03:32:51 - 03:34:41 - W. Kikkert
  03:34:41 - 03:34:42 - G.E. Oude Kotte
  03:34:42 - 03:34:43 - W. Kikkert
  03:34:43 - 03:35:51 - J. Keessen
  03:35:51 - 03:35:52 - G.E. Oude Kotte
  03:35:52 - 03:36:52 - W. Kikkert
  03:36:52 - 03:36:53 - G.E. Oude Kotte
  03:36:53 - 03:36:54 - W. Kikkert
  03:36:54 - 03:36:58 - G.E. Oude Kotte
  03:36:58 - 03:37:37 - W. Kikkert
  03:37:39 - 03:37:48 - G.E. Oude Kotte
  03:37:48 - 03:38:29 - D.M. Prent Bouten
  03:38:29 - 03:38:42 - W. Kikkert
  03:38:42 - 03:38:43 - J. Keessen
  03:38:43 - 03:38:55 - J. Keessen
  03:38:55 - 03:38:57 - G.E. Oude Kotte
  03:38:57 - 03:39:01 - W. Kikkert
  03:39:02 - 03:39:06 - G.E. Oude Kotte
  03:39:16 - 03:45:25 - S.A.S. Spaargaren
  03:45:25 - 03:45:27 - G.E. Oude Kotte
  03:45:27 - 03:45:48 - G. Holtrop
  03:45:48 - 03:45:49 - G.E. Oude Kotte
  03:45:50 - 03:45:57 - S.A.S. Spaargaren
  03:45:57 - 03:45:58 - G.E. Oude Kotte
  03:45:59 - 03:46:38 - G. Holtrop
  03:46:39 - 03:46:40 - G.E. Oude Kotte
  03:46:41 - 03:48:17 - S.A.S. Spaargaren
  03:48:17 - 03:48:19 - G.E. Oude Kotte
  03:48:19 - 03:48:21 - S.A.S. Spaargaren
  03:48:21 - 03:48:35 - D.M. Prent Bouten
  03:48:36 - 03:48:37 - G.E. Oude Kotte
  03:48:38 - 03:48:47 - S.A.S. Spaargaren
  03:48:48 - 03:48:49 - G.E. Oude Kotte
  03:48:50 - 03:53:03 - S.A.S. Spaargaren
  03:53:03 - 03:53:18 - G.E. Oude Kotte
  03:53:18 - 03:53:33 - D. van Willegen
  03:53:33 - 03:53:41 - J. Keessen
  03:53:41 - 03:53:48 - G.E. Oude Kotte
  03:53:48 - 03:54:08 - W. Kikkert
  03:54:08 - 03:54:10 - D. van Willegen
  03:54:10 - 03:54:12 - G.E. Oude Kotte
  03:54:12 - 03:54:14 - D. van Willegen
  03:54:15 - 03:54:16 - G.E. Oude Kotte
  03:54:16 - 03:54:34 - J. Keessen
  03:54:34 - 03:54:35 - G.E. Oude Kotte
  03:54:35 - 03:54:39 - J. Keessen
  03:54:39 - 03:55:17 - G.E. Oude Kotte
  03:55:17 - 03:55:26 - J.H. Buisma
  03:55:27 - 03:55:33 - G.E. Oude Kotte
  04:15:49 - 04:16:12 - G.E. Oude Kotte
  04:16:12 - 04:17:36 - G. Holtrop
  04:17:36 - 04:17:46 - G.E. Oude Kotte
  04:17:46 - 04:18:24 - G. Holtrop
  04:18:24 - 04:18:27 - G.E. Oude Kotte
  04:18:27 - 04:18:32 - G. Holtrop
  04:18:33 - 04:18:48 - G.E. Oude Kotte
  04:18:48 - 04:25:04 - D. van Willegen
  04:25:04 - 04:25:06 - G.E. Oude Kotte
  04:25:06 - 04:25:09 - D. van Willegen
  04:25:09 - 04:27:32 - J.H. Buisma
  04:27:32 - 04:27:33 - G.E. Oude Kotte
  04:27:34 - 04:28:47 - D. van Willegen
  04:28:47 - 04:29:48 - D. van Willegen
  04:29:48 - 04:29:49 - G.E. Oude Kotte
  04:29:49 - 04:29:50 - D. van Willegen
  04:29:50 - 04:31:08 - J. Keessen
  04:31:09 - 04:31:40 - D. van Willegen
  04:31:40 - 04:31:43 - G.E. Oude Kotte
  04:31:43 - 04:31:44 - D. van Willegen
  04:31:44 - 04:32:23 - J. Keessen
  04:32:25 - 04:32:48 - D. van Willegen
  04:32:48 - 04:32:49 - G.E. Oude Kotte
  04:32:49 - 04:32:50 - D. van Willegen
  04:32:50 - 04:33:18 - J.H. Buisma
  04:33:18 - 04:33:19 - G.E. Oude Kotte
  04:33:19 - 04:33:54 - D. van Willegen
  04:33:54 - 04:33:55 - G.E. Oude Kotte
  04:33:55 - 04:34:09 - J. Keessen
  04:34:10 - 04:34:12 - G.E. Oude Kotte
  04:34:12 - 04:35:41 - D. van Willegen
  04:35:41 - 04:35:44 - G.E. Oude Kotte
  04:35:44 - 04:38:02 - D. van Willegen
  04:38:02 - 04:38:05 - G.E. Oude Kotte
  04:38:05 - 04:39:05 - D.G. van der Zwaag
  04:39:05 - 04:39:08 - G.E. Oude Kotte
  04:39:08 - 04:41:42 - G. Holtrop
  04:41:43 - 04:41:45 - G.E. Oude Kotte
  04:41:46 - 04:48:40 - S.J.R. de Vries
  04:48:40 - 04:48:41 - G.E. Oude Kotte
  04:48:41 - 04:48:42 - S.J.R. de Vries
  04:48:42 - 04:49:21 - R.P. Fransen
  04:49:22 - 04:49:23 - G.E. Oude Kotte
  04:49:23 - 04:49:55 - S.J.R. de Vries
  04:49:55 - 04:49:58 - G.E. Oude Kotte
  04:49:58 - 04:50:10 - R.P. Fransen
  04:50:11 - 04:50:12 - G.E. Oude Kotte
  04:50:12 - 04:51:53 - S.J.R. de Vries
  04:51:54 - 04:52:05 - G.E. Oude Kotte
  04:52:05 - 04:55:45 - J.H. Buisma
  04:55:46 - 05:01:01 - R.P. Fransen
  05:01:01 - 05:01:02 - G.E. Oude Kotte
  05:01:02 - 05:01:05 - R.P. Fransen
  05:01:06 - 05:02:24 - S.J.R. de Vries
  05:02:26 - 05:04:39 - R.P. Fransen
  05:04:39 - 05:04:43 - G.E. Oude Kotte
  05:04:43 - 05:05:00 - D.G. van der Zwaag
  05:05:01 - 05:05:03 - G.E. Oude Kotte
  05:05:04 - 05:05:21 - J. Keessen
  05:05:21 - 05:05:30 - G.E. Oude Kotte
  05:05:30 - 05:07:41 - J. Keessen
  05:07:41 - 05:07:42 - G.E. Oude Kotte
  05:07:42 - 05:07:43 - J. Keessen
  05:07:44 - 05:08:28 - S.J.R. de Vries
  05:08:29 - 05:08:30 - G.E. Oude Kotte
  05:08:30 - 05:10:17 - J. Keessen
  05:10:18 - 05:11:05 - G.E. Oude Kotte
  05:11:05 - 05:11:06 - J. Keessen
  05:11:06 - 05:11:34 - G.E. Oude Kotte
  05:11:39 - 05:11:51 - S.A.S. Spaargaren
  05:11:52 - 05:13:03 - J. Keessen
  05:13:05 - 05:13:34 - S.A.S. Spaargaren
  05:13:34 - 05:13:35 - G.E. Oude Kotte
  05:13:35 - 05:13:42 - J. Keessen
  05:13:42 - 05:13:44 - G.E. Oude Kotte
  05:13:45 - 05:14:39 - S.A.S. Spaargaren
  05:14:40 - 05:15:30 - G.E. Oude Kotte
  05:15:30 - 05:16:05 - R.P. Fransen
  05:16:05 - 05:16:25 - G.E. Oude Kotte
  05:16:25 - 05:16:28 - R.P. Fransen
  05:16:28 - 05:16:29 - G.E. Oude Kotte
  05:16:29 - 05:16:48 - R.P. Fransen
  05:16:49 - 05:17:31 - G.E. Oude Kotte
  05:17:31 - 05:17:41 - D.M. Prent Bouten
  05:17:41 - 05:17:50 - G.E. Oude Kotte
  05:17:50 - 05:18:01 - D.M. Prent Bouten
  05:18:01 - 05:18:05 - G.E. Oude Kotte
  05:18:05 - 05:18:09 - D.M. Prent Bouten
  05:18:09 - 05:18:20 - G.E. Oude Kotte
  05:18:20 - 05:18:29 - D.M. Prent Bouten
  05:18:29 - 05:18:40 - G.E. Oude Kotte
  05:18:40 - 05:19:35 - D.M. Prent Bouten
  05:19:35 - 05:19:37 - G.E. Oude Kotte
  05:19:37 - 05:20:39 - S.J.R. de Vries
  05:20:39 - 05:20:42 - G.E. Oude Kotte
  05:20:50 - 05:21:03 - G.E. Oude Kotte
  05:21:15 - 05:21:19 - D. van Willegen
  05:21:19 - 05:21:21 - G.E. Oude Kotte
  05:21:21 - 05:21:48 - D. van Willegen
  05:21:48 - 05:23:00 - G.E. Oude Kotte
 11. 5

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 6 juni 2024 en 20 juni 2024
  Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2023. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. De jaarstukken 2023 (inclusief de bijlage 9.1 SiSA verantwoordingsinformatie) vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het accountantsverslag 2023 van Bakertilly.
  3. Het resultaat van afgerond € 12,075 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve.
  4. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 2,337 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2024 en de begroting 2024 te wijzigen voor deze kredieten en de met deze kredieten samenhangende bestemmingsreserves.
  5. Het afsluiten van de volgende kredieten goed te keuren:
  • Verduurzamen Proosdijhal
  • Veerhuisje Aalsmeer-Rijsenhout
  • Gemalen en drukriolering
  • Restauratie Fort Kudelstaart
  • Geraniumstraat 47 en 48
  6. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen van de paragraaf bedrijfsvoering goed te keuren.

 12. 6

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Doel van het voorstel is om inzicht te geven in de ontwikkeling van de budgetten die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt in 2024 t/m 2028 en de begroting 2024 en het meerjarenvooruitzicht 2025-2028 op aan te passen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de meicirculaire 2024
  2. De financiële gevolgen uit de meicirculaire 2024 overeenkomstig dit voorstel, zoals geschetst onder A1, A2, B en C, te verwerken in de programmabegroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025 – 2028.

 13. 7

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de Commissie Ruimte van 4 juni 2024 en 18 juni 2024
  Spreekvolgorde: AA – VVD – FlorAalsmeer - GL – PvdA – D66 - CDA
  Het doel van het MPP is om de kwaliteit van de openbare ruimte planmatig op orde te houden en te verbeteren. Daarnaast moet dekking worden verkregen voor de uitvoering van werken in 2023 en 2024 om dit te bereiken en wordt een doorkijk gegeven naar de projecten in de jaren 2025 en 2026.

 14. 8
  AKKOORDSTUK
 15. 8.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de Commissie Ruimte van 4 juni 2024 en 18 juni 2024
  Een grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan en bevat de financiële kaders voor de uitvoering. De gemeenteraad dient jaarlijks deze financiële kaders opnieuw vast te stellen of te herzien. Met dit voorstel wordt de raad ook geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen bij lopende grondexploitaties en private ontwikkelingen.  In het kader van de afhandeling van toezeggingen door de portefeuillehouder in de commissie Ruimte van 4 juni 2024, zijn de volgende stukken aangepast. Het betreffen de volgende gewijzigde stukken:

  • Raadsvoorstel ‘Actualisatie Grondexploitaties per 1-1-2024’
  • Bijlagen 1,2,4 en 5.
   De wijzigingen in het raadsvoorstel en de bijlagen hebben geen financieel inhoudelijke gevolgen.
   Toelichting op correctie optelling in Bijlage 1.
   In Bijlage 1 is een correctie doorgevoerd in de totaaloptelling van de Afgesloten projecten (onderste regel “Totaal afgesloten” onder Actualisatie grondexploitaties 1-1-2024). De afgesloten facilitaire projecten waren per abuis dubbel opgeteld. Het betreft voor de duidelijkheid geen systeemfout, maar een menselijke fout. De wijziging heeft geen financieel inhoudelijke gevolgen voor het raadsvoorstel en -besluit.
   Toelichting wijziging projectnaam in Bijlagen 1, 2 en 5 en Raadsvoorstel
   De projectnaam “Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen” is in het Raadsvoorstel en Bijlagen 1, 2 en 5 vervangen door de projectnaam “Ophelialaan/Thijsselaan (De Hoeksteen)”.

  Toelichting wijziging projectnaam in Bijlage 4.
  Een deel van de tekst was hier weggevallen. In plaats van “Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen” stond er nu alleen: “Hornmeer Ophelialaan”. De tekst “Hornmeer Ophelialaan” is in Bijlage 4 vervangen door de (nieuwe) projectnaam: “Ophelialaan/Thijsselaan (De Hoeksteen)”.


  Het raadsbesluit en Bijlage 3 zijn niet gewijzigd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2024 conform Bijlage 1 en kennisnemen van de verslechtering van het projectresultaat op eindwaarde van de actieve grondexploitaties met € 280.000, van € 1.120.000 naar € 841.000 en kennisnemen van een verslechtering van het projectresultaat van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 239.000, van € 1.702.000 negatief naar € 1.941.000 negatief (specificatie: Bijlage 1).
  2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van actieve grondexploitaties ter grootte van 
  € 58.505.000 opbrengsten en € 46.721.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
  3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire grondexploitaties ter grootte van € 8.307.000 opbrengsten en € 8.850.000 kosten (specificatie: Bijlage 1).
  4. Het voteren van een voorbereidingskrediet van € 1.058.000 voor de begrote kosten van actieve grondexploitaties in voorbereiding (specificatie: Bijlage 4).
  5. De looptijd van de jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening van € 136.000 voor de actieve grondexploitatie ‘Tuinen van Aalsmeer’ te verlengen van 2027 naar 2029 vanwege een verlenging van de looptijd van het project naar 2029.
  6. Kennisnemen van de getroffen voorzieningen van € 6.491.000 voor actieve grondexploitaties en € 1.838.000 voor facilitaire grondexploitaties.
  7. Kennisnemen van de in 2023 afgesloten 2 actieve grondexploitaties (specificatie bijlage 1) en de in 2023 afgesloten 8 facilitaire grondexploitaties (specificatie: Bijlage 1).
  8. Kennisnemen van de in 2023 bij de jaarrekening genomen winst uit actieve grondexploitaties van per saldo € 37.000 nadelig, de verwachte winstneming van 
  € 3.673.000 voor de jaarschijf 2024 (Bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”.
  9. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 3.246.000 (bijlage 5).
  10. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2024 en verder.

  05:22:36 - 05:23:00 - G.E. Oude Kotte
 16. 9
  Sluiting gepland om 18.30 uur