Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 18 april 2024

20:00 - 22:20
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. (Gido) Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  00:02:43 - 00:02:47 - reserve FlorAalsmeer
  00:05:44 - 00:05:53 - G.E. Oude Kotte
  00:05:53 - 00:05:54 - R.P. Fransen
  00:05:54 - 00:06:01 - G.E. Oude Kotte
  00:06:01 - 00:06:05 - G.E. Oude Kotte
  00:08:28 - 00:08:30 - J. Keessen
  00:08:53 - 00:08:54 - R.P. Fransen
  00:09:07 - 00:09:56 - G.E. Oude Kotte
  00:09:56 - 00:10:42 - R.P. Fransen
  00:10:42 - 00:10:48 - G.E. Oude Kotte
  00:10:48 - 00:10:57 - R.P. Fransen
 4. 1.2

  Besluit

  De fractie GroenLinks deelt mee de motie Vaststellen van Kaders voor de Bouw van een Nieuw Zwembad in te dienen. Deze motie zal worden behandeld aan het einde van de agenda vóór het vragenkwartier. Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld

  00:10:51 - 00:10:57 - R.P. Fransen
  00:10:57 - 00:10:59 - G.E. Oude Kotte
  00:10:59 - 00:11:16 - R.P. Fransen
  00:11:16 - 00:11:31 - G.E. Oude Kotte
  00:11:31 - 00:11:36 - R.P. Fransen
  00:11:36 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.3

 6. 1.4

  Besluit

  De fractie GroenLinks wil de vaststelling Waardevolle Bomenlijst Aalsmeer door tussenkomst van de agendacommissie agenderen.
  De Lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

  00:11:42 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.5

  Besluit

  Er is geen actieve informatie uit het college.

  00:11:48 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 8. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen uit de fracties.

  00:11:55 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 9. 2

  00:12:01 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 10. 2.1

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Het doel van dit voorstel is de huidige Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te wijzigen om te voldoen aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  in te stemmen met De Ontwerpregeling van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024 en geen zienswijze in te dienen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:12:02 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 11. 3

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit bestemmingsplan is het mogelijk maken van het gebruik als woning voor 7 bestaande panden en de bewoning van een woonark door 2 afzonderlijke huishoudens.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1.In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen,
  overeenkomstig de Nota van Beantwoording alsmede de voorgestelde ambtshalve
  wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen;
  2.Het bestemmingsplan ‘Verzamelplan lintwoningen’ met planidentificatie
  NL.IMRO.0358.VP01-VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3.Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is
  gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum
  19 oktober 2023;
  4.Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het
  vaststellen van een exploitatieplan.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:12:20 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 12. 4

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Het doel van dit voorstel is het aanwijzen van een lokale omroep voor de inwoners van Aalsmeer die aansluit en voldoet aan de wensen van de Aalsmeerse samenleving. Om dit mogelijk te maken is het opnieuw uitgeven van een uitzendlicentie aan Stichting Lokale Omroep Aalsmeer aan de orde.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (2), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (1), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media dat de Stichting Lokale Omroep Aalsmeer voldoet aan de wettelijke eisen gesteld in de Mediawet 2008, artikel 2.61, 2de lid.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen.  De dames Geisler en Keessen hebben niet deelgenomen aan de stemming van dit onderwerp op grond van artikel 28 lid 1 Gemeentewet

  00:12:31 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 13. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit voorstel is het vaststellen van een nieuw (postzegel-)plan ter plaatse van Oosteinderweg 357 en 365. Hierbij worden twee bestaande ligplaatsen voor woonarken van de planverbeelding geschrapt en twee nieuwe ligplaatsen bestemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1.het bestemmingsplan Oosteinderweg 357ws, 359ws, 365ws1 en 365ws2 met
  bijbehorende toelichting en bijlagen als vervat in de bestandenset met
  planidentificatie NL.IMRO.0538.14E-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2.te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt
  van de ondergrond die is ontleend aan de Topografie BGT met datum 9 november
  2023.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:13:24 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 14. 6

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit voorstel is om, samen met gemeente en schoolbesturen, kinder-opvangorganisaties en de ESA, te komen tot een meer planmatige en doelmatige aanpak voor bouw, beheer en onderhoud van schoolgebouwen en biedt het houvast voor het maken van lange termijn keuzes.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Het Integraal Huisvestingsplan onderwijs Aalsmeer 2024-2039 vast te stellen.
  2. De navolgende prioritering van ontwikkelingen, opgenomen in het Uitvoerings-
  programma voor de periode 2024-2027, vast te stellen:

  1. Nieuwbouw Integraal Kindcentrum in Oosteindedriehoek;
  2. Locatieonderzoek gymlokalen De Rozen en de Baccara, inclusief renovatie of

  vervanging van OBS Samen Een;

  1. Locatieonderzoek robuuste school in Kudelstaart;
  2. Locatieonderzoek huisvesting Taalsmeer;
  3. Renovatie in combinatie met verduurzaming Jozefschool.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:13:56 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 15. 7

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van het vaststellen van de nieuwe Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Aalsmeer 2024 is het aansluiten bij de uitgangspunten uit de Strategienota Sociaal Domein waaronder de menselijke maat en het zorgdragen voor de betaalbaarheid van het stelsel.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Aalsmeer 2024 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:14:15 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 16. 8

  00:14:35 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
 17. 8.1

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Spreekvolgorde: VVD - FlorAalsmeer - GL – PvdA - D66 - CDA - Absoluut Aalsmeer
  Het doel van de participatievisie is, om bij ontwikkelingen in zowel het sociaal als fysiek domein, een kader te scheppen hoe we participatie op een passende manier vormgeven en duidelijkheid te geven over wat Aalsmeerders op het gebied van participatie van de gemeente mogen verwachten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de “Participatievisie Aalsmeer” vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:14:42 - 00:15:07 - G.E. Oude Kotte
  00:15:12 - 00:16:02 - D.J. Biesheuvel
  00:16:02 - 00:16:04 - G.E. Oude Kotte
  00:16:07 - 00:16:46 - R.P. Fransen
  00:16:47 - 00:16:48 - G.E. Oude Kotte
  00:16:48 - 00:16:50 - J.H. Buisma
  00:16:51 - 00:16:52 - G.E. Oude Kotte
  00:16:53 - 00:18:27 - M.J. Geisler
  00:18:28 - 00:18:29 - G.E. Oude Kotte
  00:18:34 - 00:19:21 - T. van der Meer
  00:19:22 - 00:19:24 - G.E. Oude Kotte
  00:19:27 - 00:20:58 - D.M. Prent Bouten
  00:20:59 - 00:21:06 - G.E. Oude Kotte
  00:21:14 - 00:22:22 - W. Kikkert
  00:22:24 - 00:22:25 - T. van der Meer
  00:22:25 - 00:22:27 - G.E. Oude Kotte
  00:22:27 - 00:23:28 - T. van der Meer
  00:23:28 - 00:23:40 - G.E. Oude Kotte
  00:23:40 - 00:24:14 - D.J. Biesheuvel
  00:24:14 - 00:24:53 - G.E. Oude Kotte
 18. 9

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: FlorAalsmeer - GL – PvdA - D66 - CDA - Absoluut Aalsmeer – VVD
  Het vaststellen van het bestemmingsplan Waterfront zorgt voor actualisering en digitalisering van het nu geldende analoge bestemmingsplan, vertaalt het de verleende omgevingsvergunning van het project ‘Waterfront’ en een aantal nadien verleende vergunningen en verankert het de gewijzigde ligging van het beschermd dorpsgezicht.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2)

  Besluit

  1. om over de ingediende zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
  2. bestemmingsplan ‘Waterfront’, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.19B-VG01, gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd
  raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum
  9 december 2022;
  4. de begrenzing van het gemeentelijke beschermde dorpsgezicht vast te stellen, overeenkomstig de kaart op blz. 14 uit bijlage 2 bij de toelichting ’Beschermd Dorpsgezicht gemeente Aalsmeer, het Plassenlint’.

  Het amendement is verworpen.
  Voorstel aangenomen
  Voor : 19 (CDA/VVD/D66/GL/PvdA/AA: mevrouw Prent Bouten en de heer Koster)
  Tegen : 2 (AA: de dames Van Hilst en Holtrop)


  Mevrouw Holtrop heeft een stemverklaring afgegeven.
  Mevrouw Keessen heeft een stemverklaring afgegeven en deelt mee dat de fractie FlorAalsmeer zich onthoudt van stemming.  A/M Naam Amendement
  Fractie en aantallen
  A24-1
  Amendement Waterfront (ingediend door Absoluut Aalsmeer) Verworpen
  Voor : 4 (AA)
  Tegen : 19 (CDA/D66/GL/PvdA/FA/
  VVD)

  Amendementen

  Titel
  Amendement bestemmingsplan Waterfront
  00:24:43 - 00:24:53 - G.E. Oude Kotte
  00:24:56 - 00:25:15 - W.T.J.M. Koster
  00:25:16 - 00:25:19 - G.E. Oude Kotte
  00:25:19 - 00:25:45 - W.T.J.M. Koster
  00:25:45 - 00:26:04 - G.E. Oude Kotte
  00:26:04 - 00:29:32 - J. Keessen
  00:29:33 - 00:29:34 - G.E. Oude Kotte
  00:29:34 - 00:30:52 - R.P. Fransen
  00:30:53 - 00:31:00 - G.E. Oude Kotte
  00:31:00 - 00:31:03 - R.P. Fransen
  00:31:03 - 00:31:04 - G.E. Oude Kotte
  00:31:04 - 00:31:06 - G.E. Oude Kotte
  00:31:06 - 00:33:08 - J.H. Buisma
  00:33:09 - 00:33:11 - G.E. Oude Kotte
  00:33:12 - 00:38:22 - S.J.R. de Vries
  00:38:22 - 00:38:58 - J. Keessen
  00:38:58 - 00:38:59 - G.E. Oude Kotte
  00:38:59 - 00:39:17 - S.J.R. de Vries
  00:39:17 - 00:39:18 - G.E. Oude Kotte
  00:39:18 - 00:39:27 - J. Keessen
  00:39:27 - 00:39:28 - G.E. Oude Kotte
  00:39:28 - 00:39:35 - S.J.R. de Vries
  00:39:35 - 00:39:40 - G.E. Oude Kotte
  00:39:40 - 00:41:25 - G.J.H. Winkels
  00:41:26 - 00:41:33 - G.E. Oude Kotte
  00:41:38 - 00:42:17 - J. de Vries
  00:42:18 - 00:42:29 - G.E. Oude Kotte
  00:42:35 - 00:45:42 - L.B. Kabout
  00:45:42 - 00:46:00 - G.E. Oude Kotte
  00:46:00 - 00:49:38 - W.T.J.M. Koster
  00:49:38 - 00:50:00 - G.E. Oude Kotte
  00:50:00 - 00:50:27 - R.P. Fransen
  00:50:27 - 00:50:29 - R.P. Fransen
  00:50:29 - 00:50:30 - G.E. Oude Kotte
  00:50:30 - 00:52:02 - W.T.J.M. Koster
  00:52:03 - 00:52:08 - G.E. Oude Kotte
  00:52:08 - 00:52:10 - R.P. Fransen
  00:52:10 - 00:52:19 - G.E. Oude Kotte
  00:52:20 - 00:53:54 - L.B. Kabout
  00:53:55 - 00:53:56 - G.E. Oude Kotte
  00:53:56 - 00:55:06 - W.T.J.M. Koster
  00:55:07 - 00:55:13 - G.E. Oude Kotte
  00:55:13 - 00:55:28 - R.P. Fransen
  00:55:29 - 00:55:30 - W.T.J.M. Koster
  00:55:30 - 00:55:50 - G.E. Oude Kotte
  00:55:50 - 00:56:27 - W.T.J.M. Koster
  00:56:27 - 00:56:31 - G.E. Oude Kotte
  00:56:31 - 00:56:32 - D. van Willegen
  00:56:32 - 00:57:13 - D. van Willegen
  00:57:14 - 00:57:16 - G.E. Oude Kotte
  00:57:16 - 00:57:47 - R.P. Fransen
  00:57:47 - 00:58:05 - G.E. Oude Kotte
  00:58:05 - 00:58:17 - R.P. Fransen
  00:58:17 - 00:58:21 - G.E. Oude Kotte
  00:58:21 - 00:59:33 - S.J.R. de Vries
  00:59:33 - 00:59:37 - G.E. Oude Kotte
  00:59:37 - 01:00:42 - G.J.H. Winkels
  01:00:43 - 01:00:56 - G.E. Oude Kotte
  01:00:57 - 01:02:26 - W.T.J.M. Koster
  01:02:26 - 01:02:27 - G.E. Oude Kotte
  01:02:27 - 01:03:19 - G.J.H. Winkels
  01:03:19 - 01:03:32 - G.E. Oude Kotte
  01:03:32 - 01:03:45 - R.P. Fransen
  01:03:45 - 01:03:50 - G.E. Oude Kotte
  01:06:39 - 01:07:14 - G.E. Oude Kotte
  01:07:14 - 01:07:44 - R.P. Fransen
  01:07:44 - 01:08:34 - G.E. Oude Kotte
  01:08:34 - 01:09:50 - J. Keessen
  01:09:50 - 01:10:06 - G.E. Oude Kotte
  01:10:06 - 01:10:37 - J. Keessen
  01:10:37 - 01:10:50 - G.E. Oude Kotte
  01:10:51 - 01:11:03 - G.E. Oude Kotte
  01:11:03 - 01:11:34 - G. Holtrop
  01:11:35 - 01:13:05 - G.E. Oude Kotte
 19. 10

  Besluit

  A/M Naam Motie
  Fractie en aantallen
  M24-4
  Motie ‘Vaststellen van Kaders voor de Bouw van een Nieuw Zwembad’ (raadsbreed ingediend)
  Unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  Motie Vaststellen van Kaders voor de Bouw van een Nieuw Zwembad
  01:12:39 - 01:13:05 - G.E. Oude Kotte
  01:13:05 - 01:13:14 - R.P. Fransen
  01:13:14 - 01:13:19 - G.E. Oude Kotte
  01:13:19 - 01:14:34 - R.P. Fransen
  01:14:34 - 01:14:36 - G.E. Oude Kotte
  01:14:36 - 01:14:40 - R.P. Fransen
  01:14:40 - 01:14:49 - G.E. Oude Kotte
  01:14:49 - 01:14:52 - R.P. Fransen
  01:14:52 - 01:14:55 - G.E. Oude Kotte
  01:14:59 - 01:16:55 - L.B. Kabout
  01:16:56 - 01:17:00 - G.E. Oude Kotte
  01:17:01 - 01:17:05 - R.P. Fransen
  01:17:05 - 01:19:17 - G.E. Oude Kotte
 20. 11

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.
  De voorzitter schorst de vergadering tot 21.25

  01:19:12 - 01:19:17 - G.E. Oude Kotte
 21. 12
  Besloten deel Lakenblekerstraat
 22. 13

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.20 uur