Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 29 september 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Dit betreft de conceptagenda; aan de hand van de behandeling in de commissies kan deze agenda nog wijzigen

Agendapunten

 1. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit het Presidium van 8 september 2022

 2. Portefeuillehouder:L.B. Kabout
  Spreekvolgorde:
  Aan de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’
  Ontwikkeld met de bouw van 267 woningen. Hier kan nog een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van 267 woningen en bijbehorende voorzieningen in Westeinderhage.

  Voorgesteld besluit

  1. om over de ingediende zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
  2. bestemmingsplan ‘Kudelstaart- Westeinderhage, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.20A-VG01, gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel;
  3. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het exploitatieplan met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.20AEX-VG01, gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel;
  4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 11 juni 2020;
  5. om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het document ‘Beeldkwaliteitsplan Westeinderhage’ vast te stellen.
 3. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde:
  Doel van dit voorstel is om de ontwikkeling van de Green Square in Green Park Aalsmeer tot een hoogwaardig centrumgebied te bevorderen en te voorzien van een actueel planologisch beleidskader.

 4. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde:
  Doel van dit voorstel is om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer deelgebied 2 West mogelijk te maken. Voor dit gebied geldt nu een beheersverordening waarin de feitelijke situatie is vastgelegd en er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn.

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota van Beantwoording bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AD-VG01 gewijzigd en het exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met identificatie NL.IMRO.0358.05ADEX-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 8 maart 2021.
 5. Portefeuillehouder: D. Kuin
  Spreekvolgorde:
  Doel van dit voorstel is om de regels voor de aanleg, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in en op de openbare grond te actualiseren in het kader van voortschrijdende inzichten, nieuwe ontwikkelingen en een verdere toename van de werkzaamheden in de bodem, onder meer als gevolg van de energietransitie.

  Voorgesteld besluit

  De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI 2022) met de
  bijbehorende toelichting vast te stellen.

 6. Portefeuillehouder: D. Kuin
  Spreekvolgorde:
  Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke regelgeving over de inzameling van afval aan te laten sluiten bij het in 2021 vastgestelde beleid ‘Van afval naar grondstofbeleid 2022-2026’. De afvalstoffenverordening wordt tevens geactualiseerd naar het nieuwe VNG-model.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer vast te stellen;
  2. De "Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige “Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Aalsmeer”.