Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 27 januari 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

De raadsvergadering is alleen via de livestream te volgen; in verband met de coronamaatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  Portefeuillehouder de heer R.K. van Rijn is afwezig.

 2. Besluit

  De raad heeft een aanvullende agenda ontvangen met verzoek tot toevoeging van het voorstel Wijzigingsverordening gemeentelijke ereblijken.
  De agendapunten van de portefeuille van de burgemeester (R-10 Wijzigingsverorde-ning APV en R-12 Wijzigingsverordening ereblijken) worden direct na agendapunt R-2 behandeld. Daarna neemt de burgemeester het voorzitterschap van deze vergadering weer over. Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.

 3. Besluit

  Mevrouw Keessen (Absoluut Aalsmeer) verzoekt voor een eerstvolgende commissievergadering de volgende onderwerpen behandelen: De brief van de Stichting Werkgroep Fort Kudelstaart inzake onderhoud haven Fort Kudelstaart en van de raad ter kennisname stukken Jaarplan planmatig onderhoud 2022. De voorzitter geeft aan dat dit verzoek doorgegeven kan worden aan de agendacommissie. De Lijst ingekomen stukken is conform vastgesteld.

 4. Besluit

  Er zijn geen separate voorstellen voor bekrachtiging geheimhouding ingediend.

 5. Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

 6. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA - VVD - Absoluut Aalsmeer –PvdA - D66 – GL - RM
  Doel van dit voorstel is om een juiste juridische en maatschappelijke uitvoering te geven aam de motie van 11 november 2021 ‘Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022’.

  Besluit

  1. in te stemmen met het voorstel tot uitvoering van de motie ""Eenmalige belasting- korting voor huishoudens in 2022".
  2. de kosten voor de eenmalige belastingkorting van circa € 1.320.00 en circa
    € 10.000 aan uitvoeringskosten te dekken uit de algemene reserve en dit te
    verwerken in de 1e bestuursrapportage 2022;
  3. de 1e wijziging op de Verordening afvalstoffenheffing 2022 vast te stellen.

  Voorstel unaniem aangenomen

 7. Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
  Doel van dit voorstel is om bedrijven en maatschappelijke organisaties die in 2022 financieel nadeel ondervinden van Corona te ondersteunen. Daarvoor wordt voorgesteld het restant van het door de raad ingestelde Corona noodfonds over te hevelen naar 2022.

  Besluit

  het raadsbesluit als volgt te wijzigen:
   1.Het coronanoodfonds aan te vullen met € 500.000,--;
   2.De corona gerelateerde uitgave 2022 te dekken middels een onttrekking uit de
      algemene middelen waarbij de onttrekking voor 2020-2021 en 2022 tezamen wordt
      gemaximeerd op € 2.500.000,--.

  Het geamendeerde voorstel is unaniem aangenomen

  Amendementen

  Titel
  A22-01 Amendement Extra Dotatie Corona noodfonds
 8. Portefeuillehouders: W.B. Alink-Scheltema en L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 11 januari 2022.
  Doel van dit voorstel is om een integrale adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en erfgoed in het leven te roepen conform de doelstellingen van de Omgevingswet

  Besluit

  de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Aalsmeer vast te stellen

  De heer Kuin (Absoluut Aalsmeer) neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemming
  Voorstel aangenomen:
  Voor: 18 (CDA/VVD/GL/D66/PvdA)
  Tegen: 3 (Absoluut Aalsmeer)

 9. Portefeuillehouders: W.B. Alink-Scheltema en L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
  Doel van dit voorstel is om de taken van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te borgen en commissielid dhr. Hooyschuur (restauratiearchitect) te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar.

  Besluit

  de heer Jeroen Hooyschuur te herbenoemen voor een tweede termijn van drie jaar als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ingaande per 1 januari 2022.

  De heer Kuin (Absoluut Aalsmeer) neemt niet deel aan de stemming
  De stemcommissie bestaat uit de dames Vleghaar, Harte en Lakerveld.
  Er zijn 21 geldige stemmen uitgebracht waarvan 20 voor en 1 tegen.
  Voorstel is aangenomen.

 10. Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 11 januari 2022.
  Het doel van de startnotitie Hoofdweg-Zuid is het opstarten van de planologisch-juridische procedure waarbij woningbouw in combinatie met een
  supermarkt mogelijk wordt gemaakt op de tuinbouwgronden tussen Hoofdweg,
  Schoutweg, Romeijnstraat en Clantstraat in Kudelstaart. Na vaststelling vormt de startnotitie onder andere de basis voor wijziging van het bestemmingsplan.

  Besluit

  1.De Nota van Beantwoording concept Startnotitie Hoofdweg Zuid vast te stellen;
   2.De startnotitie Hoofdweg-Zuid als volgt te wijzigen:
      De supermarkt in de Startnotitie Hoofdweg Zuid, op de in de notitie genoemde lo-catie,
      te schrappen en op betreffende locatie invulling te geven aan de eerder overeen-kom-
      stig de woonagenda gepresenteerde woningbouw;
   3.De aldus geamendeerde Startnotitie Hoofdweg Zuid vast te stellen.

  De heer Verlaan neemt niet deel aan de beraadslagingen en stemming.
  Het geamendeerde voorstel is aangenomen:
  Voor: 13 (CDA/VVD)
  Tegen: 8 (Absoluut Aalsmeer/GL/D66/ PvdA)

  Amendementen

  Titel
  A22-02 Amendement Supermarkt Hoofdweg Zuid
  A22-03 Amendement invulling plan na schrappen supermarkt in startnotitie Hoofdweg Zuid

  Moties

  Titel
  M22-01 Motie Nieuwe poging 2e supermarkt in Kudelstaart
  M22-02 Motie Second Opinion Ontsluiting Hoofdweg Zuid
 11. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD – Absoluut Aalsmeer - CDA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 11 januari 2022.
  Het doel van dit voorstel is om Aalsmeer duurzaam bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden voor iedereen voor nu en in de nabije toekomst. De mobiliteitsagenda is tevens bedoeld als bouwsteen voor de in de volgende collegeperiode op te stellen Omgevingsvisie Aalsmeer.

  Besluit

  1.De Nota van Beantwoording Ontwerp Mobiliteitsagenda Aalsmeer vast te stellen;
  2.De Mobiliteitsagenda Aalsmeer vast te stellen.

  Voorstel unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  M22-03 Motie maximaal 30km/h
  M22-04 Motie onderzoek langzaam verkeer voor snelverkeer
 12. Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD – Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 11 januari 2022.
  Het doel van dit voorstel is om de transitie naar een fossielonafhankelijke gemeente in gang te zetten. De warmtevisie geeft richting aan de wijze waarop de gemeente Aalsmeer toewerkt naar een duurzame warmtevoorziening van de gebouwde omgeving.

  Besluit

  Na stemming staken de stemmen.
  Voor: 11 (CDA/D66/GL)
  Tegen: 11 (Absoluut Aalsmeer/VVD/PvdA)
  Het voorstel wordt opnieuw geagendeerd in de raad van 10 maart a.s.

  Moties

  Titel
  Motie M22-05 Heroverweging duurzaamheid
  Motie M22-06 Warmtevisie niet af
 13. Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - PvdA - D66 – GL – RM – VVD - CDA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 11 januari 2022.
  Het doel is het beschikbaar stellen van een krediet om de tijdelijke lokalen van de
  Jozefschool in de Kloostertuin te vervangen door permanente huisvesting aan de
  hoofdlocatie van de Jozefschool.

  Besluit

  1. Een krediet van € 2,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van de tijdelijke lokalen voor permanente huisvesting aan de hoofdlocatie van de Jozefschool.
  2. Het in het investeringsplan opgenomen krediet van € 2,1 miljoen te verhogen met € 300.000 (inclusief btw).
  3. De begroting van 2022 aan te passen, alsmede de kapitaallasten te verhogen per 2024 ten laste van de stelpost kapitaallasten economisch nut.

  Voorstel unaniem aangenomen

 14. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: D66 – PvdA - GL – RM – VVD – CDA - Absoluut Aalsmeer
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 13 januari 2022.
  Naast de jaarlijkse actualisering heeft dit voorstel tot doel het mogelijk te maken om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen en om de bevoegdheid om proeverijen toe te staan in de APV op te nemen.

  Besluit

  1. De voorgestelde wijzigingen van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Aalsmeer conform bijgevoegd wijzigingsbesluit (Z21-055454) vast te stellen:
            a: aanpassing Drank- en Horecawet naar Alcoholwet
            b: toevoegen verbod kenbare uitingen verboden organisaties
            c: toevoegen proeverijen in slijterijen
            d: verhogen van de handhaafbaarheid van het lachgasverbod
            e: toevoegen bevoegdheid veiligheidsrisicogebied
            f: verhogen toepasbaarheid woonoverlast
     2. De voorgestelde aanpassing van de artikelsgewijze APV toelichting vast te stellen

  Voorstel aangenomen
  Voor : 14 (CDA/VVD)
  Tegen: 8 (PvdA/GL/D66/Absoluut Aalsmeer)

  Amendementen

  Titel
  A22-04 Amendement Algemene Plaatselijke Verordening
 15. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: GL – PvdA - D66 – RM – VVD – Absoluut Aalsmeer - CDA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 11 januari 2022.
  Het doel van dit voorstel is om de gezamenlijke koers voor ruimtelijke ontwikkeling van de MRA en het Rijk, uitgewerkt in het Verstedelijkingsconcept versie 3, grotendeels te onderschrijven.

  Besluit

  in te stemmen met de Raadsbrief “Onderschrijven MRA Verstedelijkingsconcept Versie 3”.

  Voorstel aangenomen:
  Voor: 13 (CDA/VVD/PvdA)
  Tegen: 5 (Absoluut Aalsmeer/GL)

 16. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD – Absoluut Aalsmeer – CDA
  Het doel van de wijzigingsverordening is het verruimen van de criteria voor het toekennen van de Rozenpenning ter waardering en onderscheiding van personen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd voor de Aalsmeerse samenleving.

  Besluit

  de Wijzigingsverordening Verordening Gemeentelijke ereblijken Aalsmeer 2022 vast te stellen.

  Voorstel unaniem aangenomen

 17. Besluit

  Mevrouw Van Diemen (CDA) geeft aan de vragen te willen aanhouden tot een volgende vergadering vanwege de afwezigheid van de portefeuillehouder.
  De voorzitter deelt mee dat de eerstvolgende mogelijkheid de commissievergadering van 15 februari 2022 is.

 18. Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering op 1 februari 2022 om 21.00 uur.