Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 10 maart 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  Besluit

  Wethouder Alink is verhinderd en haar portefeuilles worden waargenomen door wethouder Van Rijn en burgemeester Oude Kotte.

 4. 1.2

  De raad wordt voorgesteld de commissie die de geloofsbrieven en de daarop betrekking hebbende stukken van de nieuw benoemde raadsleden en het proces-verbaal van het centraal stembureau onderzoekt voor de raadsvergadering van 29 maart 2022 te benoemen. Voorgedragen worden mevrouw N. Hauet en de heren T.F.M. Verlaan en W. Kikkert

  Besluit

  De heer Buisma (PvdA) heeft een punt van orde en wil graag de agenda-punten 5 en 6 als hamerstukken behandelen. De raad gaat hiermee akkoord.
  De agenda wordt met deze wijziging vastgesteld.
  Mevrouw Hauet en de heren Verlaan en Kikkert worden aangewezen als leden van de commissie onderzoek geloofsbrieven.

 5. 1.3

 6. 1.4

 7. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 1.5.1

  Besluit:
  De op 1 maart 2022 door het college van B&W opgelegde geheimhouding van bijlagen 5 en 6 bij B&W-besluit 'Definitief ontwerp Reconstructie Machineweg' te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen op een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college van 1 maart 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  De op 1 maart 2022 door het college van B&W opgelegde geheimhouding van
  Bijlagen 5 en 6 bij B&W-besluit 'Definitief ontwerp Reconstructie Machineweg' te
  bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10,
  lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen op een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van
  het college van 1 maart 2022.

  Conform vastgesteld

 9. 1.6

  Besluit

  De burgemeester geeft een stand van zaken over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Aalsmeer

 10. 2
  HAMERSTUKKEN
 11. 2.5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM - CDA - VVD - Absoluut Aalsmeer
  Uit de gecombineerde Commissie Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur
  van 15 februari 2022
  Het doel van het overdrachtsdocument gemeenteraad 2018-2022 is om te zorgen voor een goede overdracht van de oude naar de nieuwe gemeenteraad door middel van een aantal adviezen mee te geven.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  De nieuw gekozen gemeenteraad de volgende adviezen mee te geven:

  1. Indien de nieuw gekozen gemeenteraad in 2022 opnieuw de keuze maakt voor een raadsbrede samenwerking dan adviseert de huidige gemeenteraad concrete afspraken op te nemen over de processtappen om tot de doelen van die samen- werking te komen; een raadsagenda lijkt daar meer geschikt voor dan een raads- programma;
  2. Een raadsbrede samenwerking geeft de kans om gezamenlijk uit te dragen ‘wat voor raad je wilt zijn’. Raadscommunicatie is daar het middel voor;
  3. Geef als gemeenteraad heel vroeg aan hoe je wilt dat een beleidsproces verloopt en hoe en wanneer de raad daarbij betrokken wil zijn. Vraag het college een voorzet te doen in een kaderstellende notitie;
  4. Maak na de verkiezingen afspraken welke beleidskaders de raad wil herzien en wanneer en maak procesafspraken over ruimtelijke ontwikkelingen en de be- trokkenheid van de raad, voordat initiatieven zich aandienen;
  5. Neem de ruimte om ervaring op te doen met de gewijzigde vergaderstructuur en continueer de praktijk van vaste commissievoorzitters;
  6. Geef een aantal raadsleden een meer zichtbare rol als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur;
  7. Bekrachtig de bestaande gedragscode integriteit en werk met elkaar afspraken uit hoe te handelen in geval van bedreiging en agressie tegen raadsleden.
  8. Verken periodiek met elkaar op welke regionale samenwerkingsverbanden de raad het accent legt en hoe de raad daar invulling aan wil geven;
  9. Benut de hulptroepen van de raad.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard

 12. 2.6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM - CDA - VVD - Absoluut Aalsmeer - PvdA
  Uit de gecombineerde Commissie Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur
  van 15 februari 2022
  Het doel van de wijziging van de vergaderstructuur van de gemeenteraad is om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren en de politieke meningsvorming meer zichtbaar te maken. Daarvoor gaan we onderscheid maken in de fasen van het besluitvormingsproces per vergadering.
  Verder beoogt dit voorstel een meer evenwichtigere verdeling van de werkdruk tussen beide raadscommissies door het aantal onderwerpen van de Commissie Ruimte te beperken tot ruimtelijke ordening en openbare ruimte en verkeer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. De notitie wijziging vergaderstructuur van de gemeenteraad vast te stellen en daarmee:
   a) de vergaderstructuur in te richten naar het vergadermodel van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming met iedere vergadercyclus een beeld- vormende en een oordeelsvormende commissievergadering en een besluit- vormende raadsvergadering;
   b) de verdeling van onderwerpen tussen de commissie Ruimte & Economie en commissie Maatschappij & Bestuur en de naamgeving als volgt aan te passen:
  • Commissie Ruimte: ruimtelijke ordening, openbare ruimte inclusief verkeer;
  • Commissie Maatschappij & Bestuur: sociaal domein, onderwijs & ontplooiing, bestuur, bevolking & veiligheid, stukken uit de P&C- cyclus, economie, duurzaamheid, energie en klimaat en overige thema’s.
  1. Een jaar ervaring op te doen met de gewijzigde vergaderstructuur, daarna te evalueren en de Verordening op de raadscommissies aan te passen.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard

 13. 3
  BEHANDELSTUKKEN
 14. 3.2

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: VVD - Absoluut Aalsmeer –PvdA - D66 – GL – RM - CDA
  Uit de gecombineerde Commissie Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur van 15 februari 2022
  Het contract voor de verwerking van restafval met de AEB verloopt per 31 december 2022. Het doel is om per 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst te hebben meteen afvalverwerker voor de verwerking van het restafval, tegen zo laag mogelijke
  kosten en zo min mogelijk milieueffect.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. In te stemmen met het maken van nadere afspraken met overheidsgedomineerd afvalverwerker OMRIN uit Friesland om op basis van de door Meerlanden opge- stelde businesscase ‘inbesteding nascheiding en verwerking restafval gemeente Aalsmeer’ te komen tot een overeenkomst;
  2. In te stemmen met, om vooruitlopend op de eventuele inbesteding bij OMRIN, het in collectiviteit met regiogemeenten starten van een Europese aanbesteding voor de verwerking van het restafval/PMD om zeker te zijn van verwerking per 1-1-2023;
  3. Indien de uitwerking dan de businesscase met overheidsgedomineerde afvalver- werker OMRIN positief is, in te stemmen met het tijdig stopzetten van de deel- name aan de collectieve Europese aanbesteding.

  Voorstel unaniem aangenomen

 15. 3.3

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD – Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
  In de raadsvergadering van 27 januari staakten de stemmen over dit voorstel. Artikel 32 lid 4 Gemeentewet schrijft voor dat de beslissing dan wordt uitgesteld tot een volgende vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Er zijn op 27 januari twee moties ingediend: Heroverweging duurzaamheidsbeleid (VVD/Absoluut Aalsmeer) en Warmtevisie niet af (GL).
  Het doel van dit voorstel is om de transitie naar een fossielonafhankelijke gemeente in gang te zetten. De warmtevisie geeft richting aan de wijze waarop de gemeente Aalsmeer toewerkt naar een duurzame warmtevoorziening van de gebouwde omgeving.

  Stemuitslag

  voor 43%
  tegen 57%
  voor
  Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Voorstel verworpen:
  Voor: 9 (CDA/D66/RM)
  Tegen: 12 (GL/PvdA/Absoluut Aalsmeer/VVD)

  Moties

  Titel
  Motie M22-08 Warmtevisie Aalsmeer
  00:54:35 - 00:54:54 - G.E. Oude Kotte
  00:54:54 - 00:55:29 - R.P. Fransen
  00:55:32 - 00:55:36 - G.E. Oude Kotte
  00:55:36 - 00:55:37 - W. Kikkert
  00:55:37 - 00:55:38 - G.E. Oude Kotte
  00:55:38 - 00:55:41 - M. Vleghaar
  00:55:41 - 00:55:43 - G.E. Oude Kotte
  00:55:43 - 00:55:45 - J. Keessen
  00:55:46 - 00:55:48 - A.M. Harte-Fokker
  00:55:48 - 00:56:28 - J.H. Buisma
  00:56:29 - 00:56:31 - G.E. Oude Kotte
  00:56:31 - 00:57:23 - W. Kikkert
  00:57:25 - 00:57:26 - G.E. Oude Kotte
  00:57:28 - 00:57:30 - R.P. Fransen
  00:57:30 - 00:57:32 - G.E. Oude Kotte
  00:57:32 - 00:57:35 - R. Martijn
  00:57:36 - 00:57:38 - G.E. Oude Kotte
  00:57:39 - 00:57:56 - A.M. Harte-Fokker
  00:57:57 - 00:58:16 - G.E. Oude Kotte
  00:58:16 - 00:58:20 - R.P. Fransen
  00:58:20 - 00:58:21 - W. Kikkert
  00:58:21 - 00:58:22 - G.E. Oude Kotte
  00:58:23 - 00:58:25 - W. Kikkert
  00:58:26 - 00:58:30 - G.E. Oude Kotte
  00:58:30 - 00:58:42 - R.P. Fransen
  00:58:42 - 01:00:31 - G.E. Oude Kotte
  01:00:32 - 01:00:33 - J.H. Buisma
  01:00:35 - 01:00:36 - G.E. Oude Kotte
  01:00:37 - 01:00:39 - W. Kikkert
  01:00:40 - 01:00:42 - R.P. Fransen
  01:00:44 - 01:00:45 - G.E. Oude Kotte
  01:00:45 - 01:00:47 - R. Martijn
  01:00:48 - 01:00:50 - G.E. Oude Kotte
  01:00:52 - 01:01:36 - A.M. Harte-Fokker
  01:01:36 - 01:01:37 - G.E. Oude Kotte
  01:01:37 - 01:01:39 - M. Vleghaar
  01:01:39 - 01:01:41 - G.E. Oude Kotte
  01:01:41 - 01:06:11 - G. Holtrop
  01:06:12 - 01:06:53 - G.E. Oude Kotte
  01:06:53 - 01:06:56 - D.G. van der Zwaag
  01:06:56 - 01:07:10 - G.E. Oude Kotte
  01:07:10 - 01:07:43 - D.G. van der Zwaag
  01:07:44 - 01:07:47 - G.E. Oude Kotte
  01:07:57 - 01:09:45 - R.K. van Rijn
  01:09:45 - 01:09:46 - D.G. van der Zwaag
  01:09:46 - 01:09:48 - G.E. Oude Kotte
  01:09:48 - 01:10:08 - D.G. van der Zwaag
  01:10:08 - 01:10:09 - G.E. Oude Kotte
  01:10:09 - 01:10:22 - G.E. Oude Kotte
  01:10:22 - 01:10:26 - J.H. Buisma
  01:10:26 - 01:10:27 - G.E. Oude Kotte
  01:10:27 - 01:10:32 - J.H. Buisma
  01:10:32 - 01:10:33 - J. Keessen
  01:10:33 - 01:10:41 - G.E. Oude Kotte
  01:10:41 - 01:10:44 - J. Keessen
  01:10:44 - 01:10:45 - G.E. Oude Kotte
  01:10:45 - 01:11:40 - D.G. van der Zwaag
  01:11:40 - 01:11:44 - G.E. Oude Kotte
  01:11:44 - 01:11:57 - J. Keessen
  01:11:57 - 01:12:03 - G.E. Oude Kotte
  01:12:03 - 01:12:43 - J. Keessen
  01:12:43 - 01:12:53 - G.E. Oude Kotte
  01:12:53 - 01:13:09 - J. Keessen
  01:13:09 - 01:13:10 - J. Keessen
  01:13:10 - 01:13:23 - G.E. Oude Kotte
  01:13:23 - 01:13:35 - J.H. Buisma
  01:13:35 - 01:14:07 - G.E. Oude Kotte
 16. 3.4

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer –PvdA - D66 – GL – RM - CDA - VVD
  Uit de gecombineerde Commissie Ruimte en Economie en Maatschappij en Bestuur van 15 februari 2022
  Het doel van dit voorstel is dat de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland de komende jaren een beter perspectief kunnen bieden bij (dreigende) dakloosheid, waarbij gemeenten meer (budget)verantwoordelijkheid krijgen voor het beleidsveld maatschappelijke opvang en begeleid wonen, de zogenaamde doordecentralisatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. het Beleidsprogramma Aanpak Dakloosheid Amsterdam-Amstelland 2021-2025
   Een nieuwe start - Samen op weg naar perspectief vast te stellen;
  2. het Regioplan Amstelland, Beschermd wonen en dak- en thuisloosheid, Een
   nieuwe start in Amstelland vast te stellen, waarin onder meer is opgenomen dat:
   a. de gemeente Amsterdam de aankomende inkoopprocedure voor de Amstel- land gemeenten op zich neemt;
   b. de financiële middelen die de gemeente Aalsmeer vanaf 2023 voor nieuwe
   cliënten voor Beschermd Wonen ontvangt, tot en met 2025 worden overge- heveld naar de gemeente Amsterdam;
   c. de Amstelland gemeenten solidair zijn en blijven als het gaat om realiseren van opvangplekken voor economisch daklozen en eventueel toekomstige
   lokale MOBW lo-caties in de gehele Amstelland regio. Iedere Amstelland
         gemeente neemt daarin zijn verantwoordelijkheid en spant zich in om op hun
         grondgebied te zoeken naar ge-schikte locaties voor inwoners uit de Amstel-
         land gemeenten.
  3. om voor de groep economisch dak- en thuislozen die wordt opgevangen vanaf 1 juli 2021 een uitzondering te maken op de regel dat de verblijfplaats van een
   persoon leidend is bij het verstrekken van voorzieningen en uitkeringen in het
   Sociaal domein en dit te verwerken in de lokale beleidsregels.

  Voorstel unaniem aangenomen

 17. 4

  Besluit

  De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord.

 18. 5

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om
  21.10 uur