Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 15 december 2022

20:15 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Dit betreft de conceptagenda voor de raadsvergadering. Aan de hand van de bespreking in de commissievergaderingen kan de agenda nog worden aangepast

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 0.2

  00:05:41 - 00:05:51 - O.F. Matheijsen
  00:06:29 - 00:06:41 - O.F. Matheijsen
  00:06:47 - 00:07:36 - G.E. Oude Kotte
  00:07:53 - 00:12:00 - G.E. Oude Kotte
 4. 0.3

  00:11:03 - 00:12:00 - G.E. Oude Kotte
  00:12:54 - 00:12:58 - G.E. Oude Kotte
  00:13:09 - 00:13:11 - D. van Willegen
  00:13:11 - 00:14:29 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.1

  00:13:56 - 00:14:29 - G.E. Oude Kotte
  00:14:37 - 00:15:45 - R.P. Fransen
 6. 1.2

  Besluit

  De fracties GroenLinks en PvdA kondigen de motie ‘Financiële steun aan de Stichting Recht op Bescher-ming tegen Vliegtuighinder’ aan. De motie wordt behandeld na agendapunt 11. Met inachtneming van deze aanpassing wordt de agenda vastgesteld.

  00:15:17 - 00:15:45 - R.P. Fransen
  00:15:45 - 00:16:09 - G.E. Oude Kotte
  00:16:09 - 00:16:37 - D.G. van der Zwaag
  00:16:39 - 00:17:40 - G.E. Oude Kotte
  00:18:13 - 00:23:16 - G.E. Oude Kotte
  00:23:40 - 00:25:27 - G.E. Oude Kotte
  00:27:06 - 00:32:03 - G.E. Oude Kotte
  00:33:19 - 00:35:51 - G.E. Oude Kotte
  00:37:19 - 00:37:32 - G.E. Oude Kotte
  00:46:29 - 00:46:43 - O.F. Matheijsen
  00:52:41 - 00:52:58 - G.E. Oude Kotte
  00:52:58 - 00:52:59 - D.M. Prent Bouten
  00:52:59 - 00:53:00 - G.E. Oude Kotte
  00:53:00 - 00:53:01 - R.P. Fransen
  00:53:01 - 00:54:48 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld.

 8. 1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld.

 9. 1.5

  Besluit

  Er zijn geen separate voorstellen ingediend voor bekrachtigen geheimhouding.

 10. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
  De heer Van der Zwaag brengt de dank over van de winkeliers in de Ophelialaan voor de kerstboom die is geplaatst.

 11. 1.7
  Aan de heren H. van Leeuwen en M. van der Laarse wordt de erepenning van de gemeente Aalsmeer uitgereikt.
 12. 2
  AKKOORDSTUKKEN
 13. 2.1

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Het doel van dit voorstel is de belastingverordeningen 2023 in overeenstemming te brengen met de in de begroting 2023 vastgestelde begrotingsopbrengsten en wettelijke bepalingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Bijlagen

  Besluit

  1. De volgende belastingverordeningen 2023 vast te stellen:
   1.1 Verordening onroerendezaakbelastingen 2023
   1.2 Verordening afvalstoffenheffing 2023
   1.3 Verordening hondenbelasting 2023
   1.4 Verordening rioolheffing 2023
   1.5 Verordening forensenbelasting 2023
   1.6 Legesverordening 2023
   1.7 Reclamegeld verordening 2023
   1.8 Verordening roerende zaakbelasting 2023
   1.9 Verordening waterverblijfsbelasting 2023
   1.10 Verordening lijkbezorgingsrechten 2023
   1.11 Verordening precariobelasting 2023
   1.12 Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Aalsmeer 2023
  2. Voor de marktgeldverordening 2021, de verordening Kadegelden en de veror- dening Verblijfsbelasting 2021 geen veranderingen voor 2023 vast te stellen.
  3. Overeenkomstig, het overzicht kostendekkendheid omgevingsvergunningen met bijbehorende toelichting in de financiële paragraaf van dit raadsvoorstel, de begroting 2023 incidenteel te wijzigen.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

 14. 3

  Portefeuillehouder: D. Kuin
  Uit de Commissie Ruimte van 15 november 2022
  Doel van dit voorstel is om de uitgangspunten vast te leggen voor de nadere investeringen en het behoud van gemeentelijk vastgoed.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Vaststellen van de in de Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022 genoemde beleidskaders;
  2. Vaststellen van de in bijlage 2 van Nota Gemeentelijk Vastgoed Aalsmeer 2022
  aangegeven gemeentelijk vastgoed van algemeen belang;
  3. Kennis te nemen van het uitvoeringskader behorende bij de Nota Gemeentelijk
  Vastgoed Aalsmeer 2022.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

  00:54:15 - 00:54:48 - G.E. Oude Kotte
 15. 4

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de Commissie Ruimte van 15 november 2022
  Doel van dit voorstel is om een zo efficiënt mogelijke procedure in te richten voor de advisering bij tegemoetkoming in nadeelcompensatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  vast te stellen met inwerkingtreding op de datum van inwerkingtreding van de Omge-
  vingswet de Verordening nadeelcompensatie gemeente Aalsmeer, onder gelijktijdige intrekking van de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Aalsmeer 2015 op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

  00:54:24 - 00:54:48 - G.E. Oude Kotte
 16. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de Commissie Ruimte van 15 november 2022
  Doel van dit voorstel is een actueel juridisch-planologisch kader te bieden voor de vergunningverlening en ingebruikname van een CO2 transportleiding.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. kennis nemen van de zienswijze die over het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ naar voren is gebracht;
  2. in te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijze, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van Beantwoording;
  3. de raad voor te stellen:
  a. in te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijze, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van Beantwoording;
  b. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  c. voornoemd bestemmingsplan, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.PP03-VG01, ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vast te stellen;
  d. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 12 juli 2021;
  4. kennis te geven van de besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan op de in artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven wijze.

  Besluit

  1. kennis nemen van de zienswijze die over het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan CO2 transportleiding ‘de Kwakel’, Aalsmeer’ naar voren is gebracht;
  2. in te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijze, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van Beantwoording;
  3. de raad voor te stellen:
  a. in te stemmen met de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijze, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van Beantwoording;
  b. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  c. voornoemd bestemmingsplan, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.PP03-VG01, ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vast te stellen;
  d. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 12 juli 2021;
  4. kennis te geven van de besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan op de in artikel 3.8 lid 3 Wet ruimtelijke ordening voorgeschreven wijze.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

  00:54:29 - 00:54:48 - G.E. Oude Kotte
 17. 6

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 november 2022
  Het doel van dit voorstel is om de raad te informeren over de financiële afwijkingen in het lopende begrotingsjaar en de wijzigingen te verwerken in de begroting 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met muta-ties per programma, hoofdstuk 3.2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofd-stuk 3.1 Reserves en voorzieningen;
  3. Een raadskrediet van € 86.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van Hoofdweg-Zuid.

  Besluit

  1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met muta-ties per programma, hoofdstuk 3.2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofd-stuk 3.1 Reserves en voorzieningen;
  3. Een raadskrediet van € 86.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van Hoofdweg-Zuid.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

  00:54:45 - 00:54:48 - G.E. Oude Kotte
  00:54:48 - 00:55:05 - D.G. van der Zwaag
  00:55:06 - 00:56:09 - G.E. Oude Kotte
 18. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 november 2022
  Het doel van dit voorstel is om een uitspraak te doen over de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer naar de verbonden partijen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  De aanbevelingen van het onderzoeksrapport van de rekenkamer naar de Verbonden
  Partijen Aalsmeer:

  1. Prioriteer welke verbonden partijen meer aandacht behoeven;
  2. Leg contact met raadsleden van andere gemeenten in de verbonden partij;
  3. Vraag het college om de Nota Verbonden Partijen te actualiseren;
  4. Agendeer de jaarstukken van verbonden partijen en vraag het college een
   beknopte raadsbrief;
  5. Benut de zienswijze;
   vast te stellen.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard.

  00:55:14 - 00:56:09 - G.E. Oude Kotte
 19. 8
  BENOEMINGEN
 20. 8.1

  Om te voldoen aan artikel 2 van de Verordening gemeentelijke ereblijken moeten de leden door de raad worden benoemd. Voorgesteld wordt om de dames Geisler, Lakerveld en Vleghaar en de heer Van Rijn te benoemen tot lid van de Commissie gemeentelijke ereblijken voor de duur van de raadsperiode.

  Besluit

  te benoemen als lid van de commissie gemeentelijke ereblijken voor de duur van de raadsperiode:

  1. Mevrouw M. Geisler, raadslid;
  2. Mevrouw P. Lakerveld, raadslid;
  3. Mevrouw M. Vleghaar, raadslid;
  4. De heer R.K. van Rijn, wethouder.

  De stemcommissie bestaat uit de heren Koster, Winkels en Buisma.
  Uitslag van de schriftelijke stemming: 22 uitgebrachte stemmen, waarvan 22 geldig en:
  22 akkoord met de benoeming van mevrouw Geisler;
  22 akkoord met de benoeming van
  mevrouw Lakerveld;
  22 akkoord met de benoeming van mevrouw Vleghaar en
  22 akkoord met de benoeming van de heer Van Rijn.

  00:55:31 - 00:56:09 - G.E. Oude Kotte
  01:00:51 - 01:00:59 - G.E. Oude Kotte
  01:00:59 - 01:01:14 - G.J.H. Winkels
  01:01:14 - 01:02:06 - G.E. Oude Kotte
 21. 9
  BEHANDELSTUKKEN
 22. 9.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: GL - PvdA - D66 – CDA – AA - VVD
  Uit de beeldvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 17 november 2022.
  Het doel van dit voorstel is om de afspraak na uit de hernieuwde samenwerkingsafspraken MRA na te leven, waarin is bepaald dat elke deelregio bijdraagt aan de versterking van het MRA bureau en daarmee geen zienswijze in te dienen op de gewijzigde begroting van het AM-overleg.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden VVD 2022-2026 (5)
  tegen
  Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  geen zienswijze in te dienen omtrent het verhogen van de gemeentelijke inwonerbijdrage van € 0,73 naar € 1,37 ter dekking van de lasten voor de ‘om niet’ formatie vanuit AM voor de MRA Directie per 1-1-2023.

  Voorstel aangenomen
  Voor : 20 (AA/CDA/VVD en D66)
  Tegen : 2 (GL/PvdA)

  01:01:58 - 01:02:06 - G.E. Oude Kotte
  01:02:06 - 01:03:00 - R.P. Fransen
  01:03:02 - 01:03:03 - G.E. Oude Kotte
  01:03:03 - 01:03:43 - J.H. Buisma
  01:03:43 - 01:03:45 - G.E. Oude Kotte
  01:03:45 - 01:04:34 - S.J.R. de Vries
  01:04:35 - 01:04:40 - G.E. Oude Kotte
  01:04:40 - 01:04:54 - W.T.J.M. Koster
  01:04:54 - 01:04:59 - R.P. Fransen
  01:04:59 - 01:05:09 - W.T.J.M. Koster
  01:05:09 - 01:05:12 - R.P. Fransen
  01:05:12 - 01:05:16 - G.E. Oude Kotte
  01:05:16 - 01:05:25 - R.P. Fransen
  01:05:25 - 01:05:33 - W.T.J.M. Koster
  01:05:33 - 01:05:41 - R.P. Fransen
  01:05:41 - 01:05:46 - G.E. Oude Kotte
  01:05:46 - 01:05:50 - R.P. Fransen
  01:05:50 - 01:05:52 - G.E. Oude Kotte
  01:05:52 - 01:06:11 - W.T.J.M. Koster
  01:06:11 - 01:06:12 - R.P. Fransen
  01:06:12 - 01:06:14 - G.E. Oude Kotte
  01:06:14 - 01:06:17 - R.P. Fransen
  01:06:17 - 01:06:18 - W.T.J.M. Koster
  01:06:19 - 01:07:13 - G.E. Oude Kotte
  01:07:13 - 01:07:37 - R.P. Fransen
  01:07:37 - 01:07:38 - G.E. Oude Kotte
  01:07:40 - 01:08:00 - W.T.J.M. Koster
  01:08:00 - 01:08:14 - R.P. Fransen
  01:08:14 - 01:08:16 - G.E. Oude Kotte
  01:08:16 - 01:08:36 - R.P. Fransen
  01:08:36 - 01:09:11 - G.E. Oude Kotte
 23. 10

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – CDA – AA - VVD - GL
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 november 2022
  Doel van het raadsvoorstel is om hoofdstukken 5, 7 en 8 van de procesnotitie vast te stellen als strategisch kader voor het opstellen van de nieuwe nota Sociaal Domein.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de voorgestelde uitgangpunten in hoofdstuk 5 (Uitgangspunten voor het sociaal domeinbeleid), 7 (Participatie) en 8 (Monitoring) van de Procesnotitie Strategienota Sociaal Domein vast te stellen.

  Voorstel unaniem aangenomen

  01:09:07 - 01:09:11 - G.E. Oude Kotte
  01:09:11 - 01:10:19 - J.H. Buisma
  01:10:19 - 01:10:20 - G.E. Oude Kotte
  01:10:21 - 01:11:09 - M.J. Geisler
  01:11:10 - 01:11:18 - G.E. Oude Kotte
  01:11:18 - 01:12:01 - A.M. Harte-Fokker
  01:12:01 - 01:12:02 - G.E. Oude Kotte
  01:12:03 - 01:15:55 - D.M. Prent Bouten
  01:15:56 - 01:16:03 - G.E. Oude Kotte
  01:16:03 - 01:16:05 - E.S.I. Mijwaart
  01:16:05 - 01:16:06 - G.E. Oude Kotte
  01:16:07 - 01:16:36 - E.S.I. Mijwaart
  01:16:36 - 01:16:57 - G.E. Oude Kotte
  01:16:57 - 01:16:59 - R.P. Fransen
  01:17:02 - 01:17:33 - G.E. Oude Kotte
  01:17:39 - 01:19:19 - L.B. Kabout
  01:19:19 - 01:19:24 - G.E. Oude Kotte
  01:19:31 - 01:20:32 - W. Kikkert
  01:20:33 - 01:20:34 - G.E. Oude Kotte
  01:20:34 - 01:20:56 - D.M. Prent Bouten
  01:20:56 - 01:20:57 - W. Kikkert
  01:20:57 - 01:20:58 - G.E. Oude Kotte
  01:20:58 - 01:21:05 - W. Kikkert
  01:21:06 - 01:21:44 - G.E. Oude Kotte
 24. 11

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Spreekvolgorde: D66 – CDA – AA - VVD – GL - PvdA
  Het doel van dit voorstel is het college in staat te stellen te besluiten tot deelname in de overheidsgedomineerde NV Omrin door middel van het aankopen van 45 aandelen Omrin NV.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. geen wensen en bedenkingen ten aanzien van toetreding tot de overheids- gedomineerde NV Omrin naar voren te brengen en daarmee het college in
   staat te stellen te besluiten tot het aankopen van de aandelen Omrin.
  2. de financiële gevolgen in de begroting 2023 te verwerken.

  Voorstel unaniem aangenomen

  01:21:35 - 01:21:44 - G.E. Oude Kotte
  01:21:45 - 01:22:11 - S.J.R. de Vries
  01:22:12 - 01:22:14 - G.E. Oude Kotte
  01:22:14 - 01:22:26 - G.J.H. Winkels
  01:22:26 - 01:22:27 - G.E. Oude Kotte
  01:22:27 - 01:22:38 - C. van Hilst-Dekker
  01:22:38 - 01:22:39 - G.E. Oude Kotte
  01:22:39 - 01:22:44 - M. Vleghaar
  01:22:45 - 01:22:46 - R.P. Fransen
  01:22:46 - 01:22:47 - G.E. Oude Kotte
  01:22:47 - 01:23:40 - J.H. Buisma
  01:23:41 - 01:23:54 - G.E. Oude Kotte
  01:24:03 - 01:24:27 - W. Kikkert
  01:24:27 - 01:24:31 - J.H. Buisma
  01:24:31 - 01:24:32 - G.E. Oude Kotte
  01:24:32 - 01:24:38 - J.H. Buisma
  01:24:39 - 01:24:44 - G.E. Oude Kotte
  01:24:44 - 01:24:55 - W. Kikkert
  01:24:56 - 01:26:50 - G.E. Oude Kotte
 25. 12

  Besluit

  De voorzitter geeft aan dat het wen-selijk is dit onderwerp in de open-baarheid te bespreken en om deze reden acht hij het raadzaam dit onderwerp in te brengen tijdens het Presidium. Tevens moet dit worden voorgelegd aan de agendacommissie ter agendering in een openbare commissie. Ook de subsidiecriteria kunnen dan worden geduid.


  De gemeenteraad is unaniem voor een subsidie aan stichting RBV; de portefeuillehouder geeft aan de stichting uit te nodigen voor een verkennend gesprek. Het college zal de uitkomsten rapporteren. Tevens geeft hij aan in de oordeelsvormende commissie van 17-01-2023 het gesprek aan te willen gaan over een aantal onderwerpen inzake Schiphol.

  Moties

  Titel
  Motie M22-30 Financiële steun stichting Recht op Bescherming Vliegtuighinder
  01:26:43 - 01:26:50 - G.E. Oude Kotte
  01:26:50 - 01:30:29 - R.P. Fransen
  01:30:29 - 01:30:52 - G.E. Oude Kotte
  01:30:57 - 01:31:24 - D. Kuin
  01:31:24 - 01:31:25 - R.P. Fransen
  01:31:25 - 01:31:27 - G.E. Oude Kotte
  01:31:27 - 01:31:38 - R.P. Fransen
  01:31:38 - 01:31:42 - G.E. Oude Kotte
  01:31:42 - 01:31:51 - R.P. Fransen
  01:31:51 - 01:32:03 - G.E. Oude Kotte
  01:32:08 - 01:32:49 - D. Kuin
  01:32:49 - 01:32:50 - R.P. Fransen
  01:32:50 - 01:32:58 - G.E. Oude Kotte
  01:32:58 - 01:33:41 - R.P. Fransen
  01:33:41 - 01:33:46 - G.E. Oude Kotte
  01:33:46 - 01:33:54 - R.P. Fransen
  01:33:55 - 01:33:58 - G.E. Oude Kotte
  01:33:58 - 01:33:59 - R.P. Fransen
  01:33:59 - 01:34:23 - P.F. van den Nouland
  01:34:23 - 01:34:38 - G.E. Oude Kotte
  01:34:38 - 01:36:05 - P.F. van den Nouland
  01:36:05 - 01:36:16 - G.E. Oude Kotte
  01:36:16 - 01:40:19 - S.J.R. de Vries
  01:40:20 - 01:40:26 - G.E. Oude Kotte
  01:40:26 - 01:41:59 - J. Keessen
  01:42:00 - 01:42:01 - G.E. Oude Kotte
  01:42:01 - 01:42:26 - J.G.E. Bouwmeester
  01:42:26 - 01:42:36 - G.E. Oude Kotte
  01:42:36 - 01:43:55 - J.H. Buisma
  01:43:55 - 01:44:00 - J. Keessen
  01:44:00 - 01:44:05 - G.E. Oude Kotte
  01:44:05 - 01:44:30 - J. Keessen
  01:44:30 - 01:44:35 - J.H. Buisma
  01:44:35 - 01:44:36 - G.E. Oude Kotte
  01:44:36 - 01:44:47 - J.H. Buisma
  01:44:47 - 01:46:56 - G.E. Oude Kotte
  01:46:56 - 01:47:17 - J. Keessen
  01:47:17 - 01:47:21 - J. Keessen
  01:47:21 - 01:47:49 - G.E. Oude Kotte
  01:47:49 - 01:48:00 - R.P. Fransen
  01:48:00 - 01:48:01 - G.E. Oude Kotte
  01:48:01 - 01:49:18 - R.P. Fransen
  01:49:18 - 01:49:22 - P.F. van den Nouland
  01:49:22 - 01:49:24 - G.E. Oude Kotte
  01:49:24 - 01:49:28 - P.F. van den Nouland
  01:49:28 - 01:49:29 - G.E. Oude Kotte
  01:49:29 - 01:49:41 - P.F. van den Nouland
  01:49:41 - 01:49:42 - R.P. Fransen
  01:49:42 - 01:50:09 - P.F. van den Nouland
  01:50:09 - 01:50:12 - R.P. Fransen
  01:50:12 - 01:50:13 - G.E. Oude Kotte
  01:50:13 - 01:51:11 - R.P. Fransen
  01:51:11 - 01:51:12 - P.F. van den Nouland
  01:51:12 - 01:51:21 - G.E. Oude Kotte
  01:51:21 - 01:51:47 - P.F. van den Nouland
  01:51:47 - 01:51:50 - G.E. Oude Kotte
  01:51:50 - 01:51:55 - R.P. Fransen
  01:51:55 - 01:51:56 - G.E. Oude Kotte
  01:51:56 - 01:51:59 - J. Keessen
  01:51:59 - 01:52:18 - R.P. Fransen
  01:52:18 - 01:52:19 - J. Keessen
  01:52:19 - 01:52:53 - R.P. Fransen
  01:52:53 - 01:52:59 - J. Keessen
  01:52:59 - 01:53:00 - R.P. Fransen
  01:53:00 - 01:53:01 - G.E. Oude Kotte
  01:53:01 - 01:53:02 - J. Keessen
  01:53:02 - 01:53:03 - J.G.E. Bouwmeester
  01:53:03 - 01:54:06 - J. Keessen
  01:54:06 - 01:54:10 - R.P. Fransen
  01:54:10 - 01:54:16 - J. Keessen
  01:54:16 - 01:54:23 - G.E. Oude Kotte
  01:54:23 - 01:54:32 - J. Keessen
  01:54:32 - 01:54:47 - G.E. Oude Kotte
  01:54:47 - 01:54:56 - R.P. Fransen
  01:54:56 - 01:54:57 - G.E. Oude Kotte
  01:54:57 - 01:55:03 - J. Keessen
  01:55:04 - 01:55:12 - G.E. Oude Kotte
  02:10:31 - 02:10:37 - G.E. Oude Kotte
  02:10:38 - 02:10:54 - J. Keessen
  02:10:56 - 02:11:00 - G.E. Oude Kotte
  02:11:00 - 02:12:03 - R.P. Fransen
  02:12:03 - 02:12:06 - G.E. Oude Kotte
  02:12:06 - 02:12:12 - J.H. Buisma
  02:12:13 - 02:12:16 - G.E. Oude Kotte
  02:12:23 - 02:13:50 - D. Kuin
  02:13:51 - 02:15:39 - G.E. Oude Kotte
 26. 13

  Besluit

  De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord.

  02:15:32 - 02:15:39 - G.E. Oude Kotte
  02:15:39 - 02:17:49 - J.H. Buisma
  02:17:50 - 02:17:54 - G.E. Oude Kotte
  02:18:05 - 02:20:28 - L.B. Kabout
  02:20:28 - 02:20:32 - J.H. Buisma
  02:20:32 - 02:20:59 - L.B. Kabout
  02:20:59 - 02:21:01 - J.H. Buisma
  02:21:01 - 02:21:06 - G.E. Oude Kotte
  02:21:06 - 02:21:49 - L.B. Kabout
  02:21:49 - 02:21:50 - G.E. Oude Kotte
  02:21:50 - 02:22:13 - J.H. Buisma
  02:22:13 - 02:22:18 - G.E. Oude Kotte
  02:22:18 - 02:22:49 - J.H. Buisma
  02:22:49 - 02:22:51 - G.E. Oude Kotte
  02:22:51 - 02:22:52 - R.P. Fransen
  02:22:52 - 02:22:54 - G.E. Oude Kotte
  02:22:55 - 02:24:08 - L.B. Kabout
  02:24:08 - 02:24:21 - J.H. Buisma
  02:24:21 - 02:24:35 - G.E. Oude Kotte
  02:24:35 - 02:24:52 - J.H. Buisma
  02:24:52 - 02:24:53 - G.E. Oude Kotte
  02:24:53 - 02:25:42 - L.B. Kabout
  02:25:42 - 02:25:43 - J.H. Buisma
  02:25:43 - 02:25:47 - G.E. Oude Kotte
  02:25:47 - 02:25:56 - R.P. Fransen
  02:25:56 - 02:26:08 - G.E. Oude Kotte
  02:26:08 - 02:26:53 - R.P. Fransen
  02:26:53 - 02:26:56 - G.E. Oude Kotte
  02:26:56 - 02:27:10 - L.B. Kabout
  02:27:10 - 02:27:12 - G.E. Oude Kotte
  02:27:12 - 02:27:18 - R.P. Fransen
  02:27:18 - 02:27:28 - G.E. Oude Kotte
  02:27:28 - 02:27:43 - R.P. Fransen
  02:27:43 - 02:27:45 - G.E. Oude Kotte
  02:27:45 - 02:27:52 - R.P. Fransen
  02:27:52 - 02:28:01 - G.E. Oude Kotte
  02:28:02 - 02:28:15 - G.E. Oude Kotte
  02:28:16 - 02:28:44 - G.E. Oude Kotte
  02:28:45 - 02:29:14 - J. Keessen
  02:29:15 - 02:30:16 - G.E. Oude Kotte
  02:30:24 - 02:30:27 - G.E. Oude Kotte
 27. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.