Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 7 juli 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Voorafgaand aan de raadsvergadering wordt door de burgemeester en kinderburgemeester het blijvend kunstwerk van het '888-jarig' bestaan van de gemeente Aalsmeer onthuld

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 0.3

  00:06:31 - 00:06:32 - E.S.I. Mijwaart
  00:07:59 - 00:12:31 - D. van Willegen
  00:12:59 - 00:15:57 - D. van Willegen
 4. 1.1

  00:15:39 - 00:15:57 - D. van Willegen
 5. 1.2

  Besluit

  De fracties van GroenLinks en PvdA hebben elk een motie aangekondigd die buiten de orde zijn. Voorgesteld wordt om de moties Waterparel en Woningnood na agendapunt 11 te behandelen.
  De agenda wordt met inachtneming van deze wijziging vastgesteld

  00:15:40 - 00:15:57 - D. van Willegen
 6. 1.3

 7. 1.4

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:15:42 - 00:15:57 - D. van Willegen
 8. 1.5

  Besluit

  Er zijn geen voorstellen ter bekrachtiging

  00:15:43 - 00:15:57 - D. van Willegen
 9. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

  00:15:44 - 00:15:57 - D. van Willegen
 10. 2

  Besluit

  Er wordt, onder dankzegging, afscheid genomen van Anne van Duijn, de kinderburgemeester van het schooljaar 2021/2022.
  Hierna wordt de nieuwe kinderburgemeester voor het schooljaar 2022/ 2023, Stan van Kessel, geinstalleerd.

  00:15:48 - 00:15:57 - D. van Willegen
  00:16:04 - 00:21:07 - D. van Willegen
  00:21:26 - 00:23:15 - D. van Willegen
 11. 2.0
  AKKOORDSTUKKEN
 12. 2.1

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Doel van dit voorstel is dat de gemeente een voorkeurspositie krijgt bij eventuele verkoop van gronden door derden in het gebied van de Oosteindedriehoek. De Oosteindedriehoek wordt ontwikkeld als woningbouwlocatie. Door het aanwijzen van de gronden op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten zijn grondeigenaren verplicht hun grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Daarmee wil de gemeente regie houden over de kwaliteit van de ontwikkeling van het plangebied.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Te besluiten conform de artikelen 2 en 4 van de Wvg een voorkeursrecht te vestigen, op de percelen aangegeven op de bij de aan dit besluit gehechte lijst met nummer Z22-026274 D22-157278 en kaart met nummer Z22-026274 D22-157291, aan deze gronden wordt een andere niet-agrarische bestemming toegedacht dan het huidige feitelijke agrarische gebruik.
  2. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

  Besluit

  1. Te besluiten conform de artikelen 2 en 4 van de Wvg een voorkeursrecht te vestigen, op de percelen aangegeven op de bij de aan dit besluit gehechte lijst met nummer Z22-026274 D22-157278 en kaart met nummer Z22-026274 D22-157291, aan deze gronden wordt een andere niet-agrarische bestemming toegedacht dan het huidige feitelijke agrarische gebruik.
  2. De uitvoering van dit besluit (waaronder het informeren van rechthebbenden) op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van de voorschriften van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard

  00:22:59 - 00:23:15 - D. van Willegen
 13. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024 en in te stemmen met de wensen en opvattingen uit het raadsvoorstel en de raad gelegenheid te bieden zelf eventueel aanvullende wensen en opvattingen te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024.
  2. In te stemmen met de “wensen en opvattingen” zoals verwoord in dit advies, en eventueel aan te vullen met specifieke “wensen en opvattingen” van de raad.
  3. De “wensen en opvattingen” eventueel aangevuld door de raad in te laten bren-gen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024.
  2. In te stemmen met de “wensen en opvattingen” zoals verwoord in dit advies, en eventueel aan te vullen met specifieke “wensen en opvattingen” van de raad.
  3. De “wensen en opvattingen” eventueel aangevuld door de raad in te laten bren-gen via de vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering van de MRA op 16 september 2022.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard
  De heer Fransen (GL) heeft een stemverklaring afgelegd.

  00:23:04 - 00:23:15 - D. van Willegen
  00:23:24 - 00:23:44 - R.P. Fransen
  00:23:46 - 00:26:44 - D. van Willegen
 14. 4

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met het structureel verhogen van de jaarlijkse bijdrage conform de meerjarenbegroting 2023-2026.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1.Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst;
  2.Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst;
  3.De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel te verhogen met € 165.000 naar € 693.000 conform de MJB
      2023-2026, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via
      de Kaderbrief 2023 te verwerken.

  Besluit

  1.Kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Omgevingsdienst;
  2.Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2023-2026 van de Omgevingsdienst;
  3.De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2023 structureel te verhogen met € 165.000 naar € 693.000 conform de MJB
      2023-2026, rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via
      de Kaderbrief 2023 te verwerken.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard

  00:24:01 - 00:26:44 - D. van Willegen
 15. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  De gemeente is verplicht de financiële kaders voor de nog uit te voeren ruimtelijke plannen één keer per jaar te actualiseren. Doel van dit voorstel is om aan de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties te voldoen.
  Daarnaast worden met dit besluit de geactualiseerde budgetten voor de private ontwikkelingen (facilitaire projecten), grondexploitaties in voorbereiding en overige ruimtelijke projecten vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2022 en kennisnemen van de verbetering van de saldi van de actieve grondexploitaties met € 3,62 miljoen en verslechtering van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 1,2 miljoen.
  2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 63.872.000 opbrengsten en € 41.801.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van lopende facilitaire projecten ter grootte van € 5.258.000 opbrengsten en € 6.443.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  4. Kennisnemen van de 3 in 2021 afgesloten grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 2.000 in 2021.
  5. Het vaststellen van de actieve grondexploitaties Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99 met een bijbehorend budget van € 1.430.000 opbrengsten en € 414.000 kosten (zie toelichting geheime bijlage 6).
  6. Het vaststellen van de facilitaire grondexploitatie voor Uiterweg 116 (Marinapark) met een bijbehorend budget van € 287.000 opbrengsten en € 287.000 kosten.
  7. Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 192.000, verwachte winstneming van € 1.251.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”.
  8. Op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor actieve grondexploitaties vast te stellen van € 5.929.000 (bijlage 3).
  9. Op basis van de geactualiseerde facilitaire grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening vast te stellen van € 1.958.000 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021.
  10. De jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verhogen van € 113.000 naar € 118.600 vanaf 2022.
  11. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 253.000 opbrengsten en € 709.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  12. Het voteren van een raadskrediet van € 266.000,- voor het voorbereiden van
    ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4).
  13. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 757.000 (bijlage 5).
  14. Het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 8,97 miljoen ter dekking van de mogelijke verwervingskosten in Oosteindedriehoek
  15. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2022 en verder.

  Besluit

  1. Het vaststellen van de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2022 en kennisnemen van de verbetering van de saldi van de actieve grondexploitaties met € 3,62 miljoen en verslechtering van de lopende facilitaire grondexploitaties met € 1,2 miljoen.
  2. Het vaststellen van het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter grootte van € 63.872.000 opbrengsten en € 41.801.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  3. Het vaststellen van het bijgestelde budget van lopende facilitaire projecten ter grootte van € 5.258.000 opbrengsten en € 6.443.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  4. Kennisnemen van de 3 in 2021 afgesloten grondexploitaties (specificatie: bijlage 1) met een positief saldo van € 2.000 in 2021.
  5. Het vaststellen van de actieve grondexploitaties Westeinderhage, Vrouwentroost-Vink en Herenweg 61/99 met een bijbehorend budget van € 1.430.000 opbrengsten en € 414.000 kosten (zie toelichting geheime bijlage 6).
  6. Het vaststellen van de facilitaire grondexploitatie voor Uiterweg 116 (Marinapark) met een bijbehorend budget van € 287.000 opbrengsten en € 287.000 kosten.
  7. Kennisnemen van de in 2021 genomen winst uit (actieve) grondexploitaties van € 192.000, verwachte winstneming van € 1.251.000 voor de jaarschijf 2022 (bijlage 2) en deze te storten in de bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”.
  8. Op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor actieve grondexploitaties vast te stellen van € 5.929.000 (bijlage 3).
  9. Op basis van de geactualiseerde facilitaire grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening vast te stellen van € 1.958.000 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021 (bijlage 3), wat betekent een aanvullende storting van € 176.000 ten opzichte van de stand in de jaarrekening 2021.
  10. De jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verhogen van € 113.000 naar € 118.600 vanaf 2022.
  11. Het vaststellen van het bijgestelde budget van facilitaire projecten in voorbereiding ter grootte van € 253.000 opbrengsten en € 709.000 kosten (specificatie: bijlage 1).
  12. Het voteren van een raadskrediet van € 266.000,- voor het voorbereiden van
    ruimtelijke plannen op eigen grond (specificatie: bijlage 4).
  13. Kennisnemen van de prognose afdracht bovenwijkse voorzieningen van € 757.000 (bijlage 5).
  14. Het verlenen van een voorbereidingskrediet van € 8,97 miljoen ter dekking van de mogelijke verwervingskosten in Oosteindedriehoek
  15. Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2022 en verder.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard

 16. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2022 en de Programmabegroting 2022 bij te stellen op deze afwijkingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met muta-ties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofd-stuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
  3. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 inves-teringen.

  Besluit

  1. De 1e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen;
  2. De begroting 2022 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met muta-ties per programma, hoofdstuk 3.4 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2022 conform hoofd-stuk 3.3 Reserves en voorzieningen;
  3. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 3.2 inves-teringen.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard

  00:25:17 - 00:26:44 - D. van Willegen
 17. 7
  BESPREEKSTUKKEN
 18. 7.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: AA – CDA – VVD – D66 – GL – PvdA
  Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording af legt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2021 en hoeveel geld dit gekost heeft.

  Voorgesteld besluit

  1. De jaarstukken 2021 en het verslag van bevindingen van Bakertilly definitief vast te stel-len;
  2. Het resultaat van afgerond € 1,7 miljoen negatief te onttrekken aan de algemene reser-ve;
  3. De niet aangewende middelen van € 0,4 miljoen in het lokaal noodfonds corona conform paragraaf 3.9 Corona, via resultaatbestemming, beschikbaar te houden voor de inzet van steunmaatregelen in het jaar 2022;
  4. Het beschikbaar houden van de in decembercirculaire 2021 toegekende gelden voor taakmutaties met een totaalbedrag van € 209.000 en de begroting 2022 hiertoe te wijzi-gen;
  5. De door ESA terugbetaalde garantiesubsidie van € 0,2 miljoen conform paragraaf 3.9 Co-rona toe te voegen aan het lokaal noodfonds corona;
  6. Een onttrekking van € 427.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2022 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofd-stuk 4.5 van de jaarstukken;
  7. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 3,9 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toe-lichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor be-steding in 2022 en latere jaren en de begroting 2022 te wijzigen voor de met deze kre-dieten samenhangende reserves;
  8. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtne-ming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
  9. De afschrijvingstabel, zoals opgenomen in onderdeel 8.4 Afschrijvingsbeleid vas-te activa, vast te stellen.

  Besluit

  Er is geen besluitvorming geweest. De fracties staan positief tegenover het voorstel onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring. Na ontvangst van de accountantsverklaring zal de raad de jaarstukken 2021 vaststellen.

  00:25:50 - 00:26:44 - D. van Willegen
  00:26:44 - 00:27:36 - G. Holtrop
  00:27:36 - 00:27:39 - D. van Willegen
  00:27:39 - 00:28:33 - G.J.H. Winkels
  00:28:34 - 00:28:36 - D. van Willegen
  00:28:36 - 00:29:05 - J.G.E. Bouwmeester
  00:29:05 - 00:29:07 - D. van Willegen
  00:29:07 - 00:29:16 - S.J.R. de Vries
  00:29:17 - 00:29:19 - D. van Willegen
  00:29:19 - 00:29:21 - R.P. Fransen
  00:29:22 - 00:29:26 - D. van Willegen
  00:29:26 - 00:29:29 - J.H. Buisma
  00:29:31 - 00:30:25 - D. van Willegen
 19. 8

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: AA – CDA – VVD – D66 – GL - PvdA
  Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Kadebrief 2023 vast te stellen;
  2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een struc-tureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

  Besluit

  1. De Kadebrief 2023 vast te stellen;
  2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een struc-tureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2023.

  Voorstel unaniem aangenomen
  De agendacommissie wordt verzocht de ingetrokken moties te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.

  Moties

  Titel
  Duurzaamheidslening
  Financiële steun Stichtings Recht op bescherming tegen Vlieghinder (RBV)
  Klimaat en biodiversiteit
  00:29:56 - 00:30:25 - D. van Willegen
  00:30:25 - 00:33:44 - R.P. Fransen
  00:33:44 - 00:34:05 - D. van Willegen
  00:34:05 - 00:34:08 - R.P. Fransen
  00:34:08 - 00:34:11 - D. van Willegen
  00:34:11 - 00:36:12 - R.P. Fransen
  00:36:12 - 00:36:21 - D. van Willegen
  00:36:21 - 00:37:00 - G. Holtrop
  00:37:00 - 00:37:04 - D. van Willegen
  00:37:04 - 00:39:04 - G.J.H. Winkels
  00:39:04 - 00:39:06 - D. van Willegen
  00:39:06 - 00:39:56 - J.G.E. Bouwmeester
  00:39:57 - 00:40:01 - D. van Willegen
  00:40:01 - 00:40:11 - S.J.R. de Vries
  00:40:11 - 00:40:14 - D. van Willegen
  00:40:14 - 00:44:58 - S.J.R. de Vries
  00:45:00 - 00:45:09 - D. van Willegen
  00:45:09 - 00:45:17 - R.P. Fransen
  00:45:18 - 00:45:21 - D. van Willegen
  00:45:21 - 00:45:40 - J.H. Buisma
  00:45:47 - 00:45:55 - D. van Willegen
  00:45:57 - 00:46:14 - D. van Willegen
  00:46:14 - 00:48:15 - R.K. van Rijn
  00:48:17 - 00:48:27 - D. van Willegen
  00:48:27 - 00:49:32 - L.B. Kabout
  00:49:32 - 00:49:43 - D. van Willegen
  00:49:51 - 00:51:29 - W. Kikkert
  00:51:30 - 00:51:34 - D. van Willegen
  00:51:34 - 00:51:46 - R.P. Fransen
  00:51:46 - 00:51:49 - D. van Willegen
  00:51:49 - 00:51:51 - R.P. Fransen
  00:51:51 - 00:52:12 - W. Kikkert
  00:52:12 - 00:52:13 - R.P. Fransen
  00:52:13 - 00:52:24 - D. van Willegen
  00:52:24 - 00:52:27 - R.P. Fransen
  00:52:27 - 00:52:28 - W. Kikkert
  00:52:28 - 00:52:29 - D. van Willegen
  00:52:29 - 00:52:35 - W. Kikkert
  00:52:38 - 00:52:47 - D. van Willegen
  00:52:48 - 00:52:51 - D. van Willegen
  00:52:52 - 00:52:57 - D. van Willegen
  00:52:57 - 00:53:06 - R.P. Fransen
  00:53:06 - 00:53:09 - D. van Willegen
  00:53:09 - 00:53:11 - R.P. Fransen
  00:53:11 - 00:53:22 - D. van Willegen
  00:56:51 - 00:56:55 - D. van Willegen
  00:56:55 - 00:57:46 - R.P. Fransen
  00:57:46 - 00:57:49 - D. van Willegen
  00:57:49 - 00:57:53 - G. Holtrop
  00:57:53 - 00:57:57 - D. van Willegen
  00:57:57 - 00:58:09 - R.P. Fransen
  00:58:09 - 00:58:16 - D. van Willegen
  00:58:16 - 00:58:22 - R.P. Fransen
  00:58:22 - 00:58:24 - D. van Willegen
  00:58:25 - 00:58:36 - W. Kikkert
  00:58:37 - 00:58:44 - D. van Willegen
  00:58:45 - 00:58:47 - G. Holtrop
  00:58:47 - 00:58:50 - D. van Willegen
  00:58:50 - 00:58:52 - G.J.H. Winkels
  00:58:53 - 00:58:54 - J.G.E. Bouwmeester
  00:58:54 - 00:58:55 - D. van Willegen
  00:58:56 - 00:58:58 - D. van Willegen
  00:58:58 - 00:59:00 - S.J.R. de Vries
  00:59:02 - 00:59:07 - R.P. Fransen
  00:59:07 - 00:59:24 - D. van Willegen
  00:59:24 - 00:59:27 - S.J.R. de Vries
  00:59:27 - 00:59:28 - D. van Willegen
  00:59:28 - 00:59:35 - S.J.R. de Vries
  00:59:38 - 00:59:40 - D. van Willegen
  00:59:40 - 00:59:43 - J.H. Buisma
  00:59:43 - 01:01:03 - D. van Willegen
  01:01:04 - 01:03:26 - S.J.R. de Vries
 20. 9

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte en R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: CDA – VVD – D66 – GL – PvdA - AA
  Doel van het voorstel is om de financiering van onderhoud en vervanging van de wegen, civieltechnische kunstwerken, groenvoorzieningen, speeltuinen, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en bovenwijkse infrastructuur voor de komende 30 jaar in beeld te brengen en daar besluiten over te nemen. Dit MPP is opgesteld in overeenstemming met de nieuwe financieringssystematiek, waarbij het uitgangspunt is dat structurele lasten ook structureel in de begroting gedekt worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
  2. de Nota Civieltechnische Kunstwerken vast te stellen (bijlage 4);
  3. de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3;
  4. de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek in het kader van de motie RAP-Raad te verwerken in het MPP Buitenruimte;
  5. vanwege beslispunt 4 een bedrag voor reeds gestarte projecten van € 2.025.678,05 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer naar de Reserve Buitenruimte en een bedrag van € 226.117,47 over te he-velen van de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie naar de Re-serve Buitenruimte;
  6. de projecten gekoppeld aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen te integreren in het MPP Buitenruimte, het saldo van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen van 1-1-2022 over te hevelen naar de Reserve Buitenruimte, de afdrachten van gebieds-ontwikkelingen en bouwprojecten ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur per 1-1-2022 te storten in de Reserve Buitenruimte en de Reserve Bovenwijkse Voor-zieningen op te heffen;
  7. de twee begrotingsposten voor kapitaallasten ten gevolge van "investeringen maat-schappelijk nut UPA" en voor kapitaallasten "algemene baten en lasten" samen te voegen onder de noemer "stelpost kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut", de kapitaallasten voor de investeringsprojecten van het MPP volgens de nieu-we systematiek jaarlijks ten laste te brengen van deze stelpost, en het verschil tus-sen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten jaarlijks bij de 2e be-stuursrapportage te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte;
  8. de dotatie aan de Reserve Buitenruimte met ingang van 1-1-2022 structureel te verlagen met € 23.000 en met ingang van 1-1-2023 structureel te verlagen met € 112.000, omdat de bijbehorende budgetten voor groenmaatregelen als aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP worden begroot;
  9. de afschrijvingstermijnen voor de volgende assets aan te passen:
   - verhardingen (nu 25 jaar) opsplitsen in wegen op veengrond (25 jaar) en wegen overig incl. fundering (50 jaar)
   - openbare verlichting en verkeersinstallaties (van 15 naar 25 jaar)
   - duikers (van 50 naar 100 jaar)
  10. de neerwaartse bijstelling in 2022 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2023.

  Besluit

  1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
  2. de Nota Civieltechnische Kunstwerken vast te stellen (bijlage 4);
  3. de jaarschijven 2022 tot en met 2025 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3;
  4. de bij de begroting 2022 vastgestelde gewijzigde financieringssystematiek in het kader van de motie RAP-Raad te verwerken in het MPP Buitenruimte;
  5. vanwege beslispunt 4 een bedrag voor reeds gestarte projecten van € 2.025.678,05 over te hevelen van de Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer naar de Reserve Buitenruimte en een bedrag van € 226.117,47 over te he-velen van de Reserve dekking kapitaallasten groen, water en recreatie naar de Re-serve Buitenruimte;
  6. de projecten gekoppeld aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen te integreren in het MPP Buitenruimte, het saldo van de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen van 1-1-2022 over te hevelen naar de Reserve Buitenruimte, de afdrachten van gebieds-ontwikkelingen en bouwprojecten ten behoeve van bovenwijkse infrastructuur per 1-1-2022 te storten in de Reserve Buitenruimte en de Reserve Bovenwijkse Voor-zieningen op te heffen;
  7. de twee begrotingsposten voor kapitaallasten ten gevolge van "investeringen maat-schappelijk nut UPA" en voor kapitaallasten "algemene baten en lasten" samen te voegen onder de noemer "stelpost kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut", de kapitaallasten voor de investeringsprojecten van het MPP volgens de nieu-we systematiek jaarlijks ten laste te brengen van deze stelpost, en het verschil tus-sen de begrote kapitaallasten en de werkelijke kapitaallasten jaarlijks bij de 2e be-stuursrapportage te verrekenen met de dotatie aan de Reserve Buitenruimte;
  8. de dotatie aan de Reserve Buitenruimte met ingang van 1-1-2022 structureel te verlagen met € 23.000 en met ingang van 1-1-2023 structureel te verlagen met € 112.000, omdat de bijbehorende budgetten voor groenmaatregelen als aparte exploitatiebudgetten buiten het MPP worden begroot;
  9. de afschrijvingstermijnen voor de volgende assets aan te passen:
   - verhardingen (nu 25 jaar) opsplitsen in wegen op veengrond (25 jaar) en wegen overig incl. fundering (50 jaar)
   - openbare verlichting en verkeersinstallaties (van 15 naar 25 jaar)
   - duikers (van 50 naar 100 jaar)
  10. de neerwaartse bijstelling in 2022 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2023.

  Voorstel unaniem aangenomen
  De heer Buisma ([PvdA) heeft een stemverklaring afgelegd over motie M-12
  De agendacommissie wordt verzocht de ingetrokken moties te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.

  Moties

  Titel
  Duurzaamh maaibeleid
  Fietspaden
  Motie mantelbuis
  Ondergrondinspectie
  Straatverlichting
  01:01:37 - 01:03:26 - S.J.R. de Vries
  01:03:26 - 01:03:30 - D. van Willegen
  01:03:32 - 01:07:19 - R.P. Fransen
  01:07:19 - 01:07:38 - D. van Willegen
  01:07:38 - 01:09:37 - M.P Buskermolen
  01:09:37 - 01:09:39 - D. van Willegen
  01:09:39 - 01:10:30 - R.P. Fransen
  01:10:32 - 01:10:38 - D. van Willegen
  01:10:38 - 01:10:41 - M.P Buskermolen
  01:10:41 - 01:10:54 - D. van Willegen
  01:10:54 - 01:10:55 - J.G.E. Bouwmeester
  01:10:55 - 01:10:56 - D. van Willegen
  01:10:56 - 01:12:14 - J.G.E. Bouwmeester
  01:12:15 - 01:12:39 - D. van Willegen
  01:12:40 - 01:14:53 - S.J.R. de Vries
  01:14:53 - 01:14:56 - D. van Willegen
  01:14:57 - 01:15:49 - R.P. Fransen
  01:15:50 - 01:15:57 - D. van Willegen
  01:15:57 - 01:16:14 - R.P. Fransen
  01:16:14 - 01:16:18 - D. van Willegen
  01:16:18 - 01:16:33 - R.P. Fransen
  01:16:33 - 01:16:35 - D. van Willegen
  01:16:35 - 01:16:37 - R.P. Fransen
  01:16:38 - 01:16:39 - J.G.E. Bouwmeester
  01:16:39 - 01:16:42 - D. van Willegen
  01:16:42 - 01:16:53 - J.G.E. Bouwmeester
  01:16:54 - 01:16:57 - D. van Willegen
  01:16:57 - 01:17:45 - S.J.R. de Vries
  01:17:45 - 01:17:51 - D. van Willegen
  01:17:51 - 01:17:59 - D. van Willegen
  01:17:59 - 01:19:06 - J.H. Buisma
  01:19:08 - 01:19:10 - D. van Willegen
  01:19:10 - 01:21:07 - C. van Hilst-Dekker
  01:21:07 - 01:21:08 - R.P. Fransen
  01:21:08 - 01:21:11 - D. van Willegen
  01:21:11 - 01:21:23 - R.P. Fransen
  01:21:23 - 01:21:24 - C. van Hilst-Dekker
  01:21:24 - 01:21:28 - D. van Willegen
  01:21:28 - 01:21:34 - C. van Hilst-Dekker
  01:21:34 - 01:21:51 - D. van Willegen
  01:21:58 - 01:26:08 - R.K. van Rijn
  01:26:09 - 01:26:12 - D. van Willegen
  01:26:12 - 01:26:31 - J.H. Buisma
  01:26:31 - 01:26:32 - R.K. van Rijn
  01:26:32 - 01:26:34 - D. van Willegen
  01:26:34 - 01:27:07 - R.K. van Rijn
  01:27:07 - 01:27:09 - J.H. Buisma
  01:27:09 - 01:27:13 - D. van Willegen
  01:27:13 - 01:27:21 - J.H. Buisma
  01:27:21 - 01:27:22 - D. van Willegen
  01:27:22 - 01:28:01 - R.K. van Rijn
  01:28:01 - 01:28:07 - J.H. Buisma
  01:28:08 - 01:28:26 - R.K. van Rijn
  01:28:26 - 01:28:32 - D. van Willegen
  01:28:32 - 01:28:36 - R.K. van Rijn
  01:28:36 - 01:28:51 - D. van Willegen
  01:28:51 - 01:28:56 - R.P. Fransen
  01:28:57 - 01:29:11 - D. van Willegen
  01:29:12 - 01:29:36 - M.P Buskermolen
  01:29:36 - 01:29:43 - D. van Willegen
  01:29:43 - 01:30:34 - S.J.R. de Vries
  01:30:35 - 01:30:40 - D. van Willegen
  01:30:40 - 01:30:43 - D. van Willegen
  01:30:43 - 01:31:18 - J.H. Buisma
  01:31:20 - 01:31:23 - D. van Willegen
  01:31:23 - 01:31:47 - C. van Hilst-Dekker
  01:31:47 - 01:32:09 - D. van Willegen
  01:32:09 - 01:32:14 - J.H. Buisma
  01:32:14 - 01:32:17 - D. van Willegen
  01:32:17 - 01:32:18 - J.H. Buisma
  01:32:22 - 01:32:56 - D. van Willegen
  01:32:59 - 01:33:02 - D. van Willegen
  01:33:02 - 01:33:07 - J.H. Buisma
  01:33:07 - 01:33:24 - D. van Willegen
  01:33:24 - 01:34:28 - D. van Willegen
 21. 10

  Portefeuillehouder: L.B.Kabout
  Spreekvolgorde: VVD – D66 – GL – PvdA – AA - CDA
  Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en bijstelling begroting 2022 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactuali-seerde begroting 2022;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2021 en de geactualiseerde begroting 2022;
  2. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2023-2026 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 108.746.

  Voorstel unaniem aangenomen

  01:34:06 - 01:34:28 - D. van Willegen
  01:34:29 - 01:36:10 - J. Keessen
  01:36:11 - 01:37:49 - D. van Willegen
 22. 11

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: D66 – GL – PvdA – AA – CDA - VVD
  Doel van dit voorstel is om geld beschikbaar te stellen voor de opsporing en ruiming van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de haven van fort Kudelstaart. De gemeente kan in aanmerking komen voor een bijdrage van 68% van de kosten van het Rijk. De overige kosten worden verrekend met de exploitant van het fort.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  De voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE), in de haven van Fort Kudelstaart, te maken kosten, groot € 87.515,-- exclusief BTW, vast te stellen
  en de geraamde kosten voor te financieren om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen.

  Besluit

  De voor de opsporing en ruiming van de Niet Gesprongen Explosieven (NGE), in de haven van Fort Kudelstaart, te maken kosten, groot € 87.515,-- exclusief BTW, vast te stellen
  en de geraamde kosten voor te financieren om voor de Rijkssubsidie in aanmerking te komen.

  Voorstel unaniem aangenomen

  01:37:25 - 01:37:49 - D. van Willegen
  01:37:49 - 01:39:03 - J. Keessen
  01:39:03 - 01:39:05 - D. van Willegen
  01:39:05 - 01:39:52 - R.P. Fransen
  01:39:52 - 01:39:54 - D. van Willegen
  01:39:54 - 01:39:59 - R.P. Fransen
  01:39:59 - 01:40:05 - D. van Willegen
  01:40:05 - 01:40:21 - P.F. van den Nouland
  01:40:21 - 01:40:23 - D. van Willegen
  01:40:23 - 01:40:29 - J.G.E. Bouwmeester
  01:40:30 - 01:40:48 - J.H. Buisma
  01:40:48 - 01:40:51 - D. van Willegen
  01:40:51 - 01:41:40 - S.J.R. de Vries
  01:41:40 - 01:41:50 - D. van Willegen
  01:41:54 - 01:42:50 - R.K. van Rijn
  01:42:50 - 01:42:55 - D. van Willegen
  01:42:56 - 01:43:31 - D. van Willegen
  01:43:31 - 01:44:17 - J.H. Buisma
  01:44:19 - 01:44:22 - D. van Willegen
  01:44:22 - 01:44:26 - J.H. Buisma
  01:44:28 - 01:44:31 - D. van Willegen
  01:44:31 - 01:44:40 - G. Holtrop
  01:44:41 - 01:45:36 - D. van Willegen
 23. 12

  Besluit

  De agendacommissie wordt verzocht de ingetrokken moties te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering.

  Moties

  Titel
  Waterparel
  Woningnood
  01:45:18 - 01:45:36 - D. van Willegen
 24. 13

  Besluit

  De vragen zijn mondeling beantwoord.

  01:45:21 - 01:45:36 - D. van Willegen
  01:45:36 - 01:47:07 - M. Vleghaar
  01:47:07 - 01:47:13 - D. van Willegen
  01:47:13 - 01:47:16 - M. Vleghaar
  01:47:18 - 01:49:42 - L.B. Kabout
  01:49:43 - 01:49:45 - D. van Willegen
  01:49:45 - 01:49:50 - M. Vleghaar
  01:49:50 - 01:49:54 - D. van Willegen
  01:49:54 - 01:50:19 - M.P Buskermolen
  01:50:19 - 01:50:21 - D. van Willegen
  01:50:21 - 01:50:28 - J. Keessen
  01:50:28 - 01:50:29 - D. van Willegen
  01:50:29 - 01:50:35 - M.P Buskermolen
  01:50:35 - 01:50:36 - D. van Willegen
  01:50:36 - 01:50:39 - D. van Willegen
  01:50:39 - 01:51:10 - J. Keessen
  01:51:12 - 01:51:20 - D. van Willegen
  01:51:26 - 01:52:24 - L.B. Kabout
  01:52:24 - 01:53:01 - D. van Willegen
 25. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur

  01:52:25 - 01:53:01 - D. van Willegen