Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 30 juni 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Na afloop is er in de Burgerzaal gelegenheid tot feliciteren onder het genot van een hapje en een drankje

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:08:50 - 00:12:20 - G.E. Oude Kotte
 2. Besluit

  Conform vastgesteld

 3. Besluit:
  de op 10 mei 2022 door het college opgelegde geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025 (budgettenlijst)' te
  bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid en de termijn van geheimhouding te
  bepalen voor een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college  van 10 mei 2022.

  Besluit

  Conform vastgesteld

 4. Besluit:
  de op 17 mei 2022 door het college opgelegde geheimhouding van Bijlage 6 actualisering grondexploitaties 2022 (Toelichting vast te stellen grondexploitaties) te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b en f van de Wet open overheid (Woo), met de verplichting tot geheimhouding voor een periode van 10 jaar na het besluit van het college van burgemeester en wethouders.

  Besluit

  Conform vastgesteld

 5. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om het nieuwe raadsprogramma voor de periode 2022-2026 vast te stellen.

  Besluit

  het Raadsakkoord 2022-2026, ‘Aan de slag voor Aalsmeer!’, vast te stellen.

  Voorstel aangenomen:
  Voor: 20 (Absoluut Aalsmeer / CDA / VVD / D66)
  Tegen: 2 (GL)

  00:12:20 - 00:16:50 - D. Kuin
  00:16:52 - 00:16:59 - G.E. Oude Kotte
  00:17:06 - 00:20:04 - L.B. Kabout
  00:20:05 - 00:20:07 - G.E. Oude Kotte
  00:20:07 - 00:21:44 - D.G. van der Zwaag
  00:21:45 - 00:21:49 - G.E. Oude Kotte
  00:22:02 - 00:25:29 - W. Kikkert
  00:25:33 - 00:25:45 - G.E. Oude Kotte
  00:25:45 - 00:26:42 - R.P. Fransen
  00:26:43 - 00:26:58 - G.E. Oude Kotte
 6. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Een commissie van drie raadsleden onderzoekt of de benoemingen voldoen aan de wettelijke vereisten. De besluitvorming is gericht op de benoeming en installatie van de heren D. Kuin, L.B. Kabout, R.K. van Rijn en W. Kikkert tot wethouder van de gemeente Aalsmeer en om de heer Van Rijn ontheffing ter verlenen van het vereiste van ingezetenschap.

  Besluit

  1. Het aantal wethouders voor de raadsperiode 2022-2026 te bepalen op vier;
    2. De tijdsbestedingsnorm van de vier wethouders voor de raadsperiode 2022-2026 vast te stellen op 100% per wethouder;
    3. De heren D. Kuin, L.B. Kabout, R.K. van Rijn en W. Kikkert te benoemen tot wethouder van de gemeente Aalsmeer;
    4. de heer R.K. van Rijn, wonende te Rijsenhout, ingaande 30 juni 2022, voor de tijd van maximaal een jaar ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezeten- schap.

  De commissie van onderzoek bestaat uit mevrouw Holtrop en de heren Bouwmeester en S. de Vries.
  De stemcommissie bestaat uit de dames Prent Bouten en Mijwaart en de heer Buskermolen.

  De onderzoekscommissie heeft de rapportages van de benoembaarheidstoets van de kandidaat-wethouders onderzocht en concludeert dat de kandidaten benoembaar zijn, waarbij de heer van Rijn onder de voorwaarde benoembaar is, dat de raad ontheffing verleent voor de eis van ingezetenschap.

  Ten aanzien van de heer Kuin concludeert de commissie dat er een aantal beheersmaatregelen is genomen door het college en de heer Kuin om schijn van belangenverstrengeling te voorkomen vanwege de professie van dhr. Kuin als architect en vanwege Fort Kudelstaart waar de heer Kuin tegenover woont.

  De besluitpunten 1, 2 en 4 zijn aangenomen met algemene stemmen:

  De uitslag van de schriftelijke stemming over de benoeming van de kandidaat-wethouders is:
  Er zijn 22 geldige stemmen uitgebracht
  D. Kuin 22 stemmen voor; L.B. Kabout 22 stemmen voor; R.K. van Rijn 21 stemmen voor, 1 tegen; W. Kikkert 22 stemmen voor.
  De heer Van Rijn heeft de eed afgelegd en de heren Kuin, Kabout en Kikkert de verklaring en belofte.

  00:31:26 - 00:32:50 - G. Holtrop
  00:32:51 - 00:34:23 - G.E. Oude Kotte
  00:34:23 - 00:34:34 - D. Kuin
  00:34:34 - 00:35:08 - G.E. Oude Kotte
  00:35:52 - 00:37:35 - D. van Willegen
  00:37:36 - 00:37:39 - G.E. Oude Kotte
  00:37:44 - 00:38:57 - S.J.R. de Vries
  00:38:58 - 00:38:59 - G.E. Oude Kotte
  00:38:59 - 00:39:00 - D.G. van der Zwaag
  00:39:00 - 00:39:05 - G.E. Oude Kotte
  00:39:05 - 00:39:51 - D.G. van der Zwaag
  00:39:53 - 00:39:57 - G.E. Oude Kotte
  00:39:57 - 00:40:27 - J. Keessen
  00:40:27 - 00:40:33 - G.E. Oude Kotte
  00:40:33 - 00:40:55 - R.P. Fransen
  00:40:56 - 00:41:09 - G.E. Oude Kotte
  00:45:45 - 00:46:11 - M.P Buskermolen
  00:46:11 - 00:46:22 - G.E. Oude Kotte
  00:46:22 - 00:46:24 - D. Kuin
  00:46:24 - 00:46:26 - G.E. Oude Kotte
  00:46:27 - 00:46:31 - L.B. Kabout
  00:46:32 - 00:46:36 - G.E. Oude Kotte
  00:46:40 - 00:46:42 - W. Kikkert
  00:46:42 - 00:46:53 - G.E. Oude Kotte
 7. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de drie vacatures in de raad in te vullen.

  Besluit

  de heren D.J. Biesheuvel (Absoluut Aalsmeer), G.J.H. Winkels (CDA) en J. van der Tol (D66) toe te laten als lid van de gemeenteraad en in de raadsvergadering van 30 juni 2022 te installeren als raadslid van de gemeente Aalsmeer.

  De commissie van onderzoek adviseert de raad tot toelating van de raadsleden de heren D.J. Biesheuvel, G.J.H. Winkels J. van der Tol. De raad stemt hiermee in.
  De heer Winkels heeft de eed afgelegd en de heren Biesheuvel en Van der Tol de verklaring en belofte.

  01:27:30 - 01:27:44 - G. Holtrop
  01:27:45 - 01:28:37 - G.E. Oude Kotte
 8. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de fracties van Absoluut Aalsmeer en CDA

  Besluit

  Benoeming en installatie commissieleden
  Besluit:
  mevrouw L.J. Lucke namens de fractie Absoluut Aalsmeer en mevrouw A.M. Harte-
  Fokker namens de fractie CDA te benoemen tot commissielid.

  De raad heeft de voordrachten bij acclamatie bekrachtigd.
  Mevrouw Harte heeft de eed afgelegd; mevrouw Lucke en de heer Abbenhues hebben de verklaring en belofte afgelegd.

  01:32:54 - 01:34:44 - G.E. Oude Kotte
  01:40:01 - 01:40:50 - G. Holtrop
  01:40:50 - 01:41:02 - G.E. Oude Kotte
  01:51:09 - 01:52:22 - M.P Buskermolen
 9. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

  Besluit

  mevrouw G. Holtrop te benoemen tot voorzitter van de commissie Maatschappij en Bestuur.

  Er zijn 22 geldige stemmen uitgebracht.
  Mevrouw Holtrop is gekozen tot voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur met 22 stemmen voor.

  01:52:22 - 01:53:06 - G.E. Oude Kotte
 10. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de fracties van Absoluut Aalsmeer en D66

  Besluit

  1. mevrouw G. Holtrop en de heer J. van der Tol te benoemen tot lid van de audit- commissie;
  2. mevrouw J. Keessen te benoemen tot plaatsvervangend lid van de audit- commissie.

  Er zijn 22 stemmen uitgebracht.
  1.Mevrouw Holtrop (met 22 stemmen) en de heer Van der Tol (met 22 stemmen), zijn benoemd tot lid van de auditcommissie.
  2.Mevrouw Keessen (met 18 stemmen voor, 3 tegen en 1 blanco) is benoemd tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

 11. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de fractie van D66

  Besluit

  mevrouw M.J. Geisler van de fractie D66 te benoemen tot lid van de vertrouwenscommissie.

  Er zijn 22 geldige stemmen uitgebracht.
  Mevrouw Geisler (met 21 stemmen voor en 1 tegen) is benoemd tot lid van

 12. Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.