Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 2 februari 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  00:04:53 - 00:06:50 - G.E. Oude Kotte
  00:06:50 - 00:07:01 - J.H. Buisma
  00:07:01 - 00:07:08 - G.E. Oude Kotte
  00:07:09 - 00:08:43 - G.E. Oude Kotte
  00:08:43 - 00:09:14 - J.H. Buisma
  00:09:14 - 00:10:28 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

 5. 1.3

  Besluit

  Zowel het openbare verslag als het verslag van de besloten raadsvergadering zijn conform vastgesteld. Het verslag van de besloten vergadering is hierdoor tevens geheim verklaard.

 6. 1.4

 7. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 1.5.1

  Besluit:
  De geheimhouding die op 20 december 2022 door het college is opgelegd op de “Memo raad inzake Toelichting bouwprogramma Oosteindedriehoek naar aanlei-
  ding van de beeldvormende commissie van 15 november 2022” met 2 bijlagen,
  voor een termijn dat het college een voorstel aan de raad voorlegt t.b.v. de reali-
   satie een hoger percentage goedkope woningen, op basis van artikel 25, lid 3 van
  de Gemeentewet en gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b en f van de Wet open overheid
   (Woo) te bekrachtigen. De geheimhouding betreft uitsluitend de financiële gegevens in de memo van het college en de bijlage met de berekeningen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  De geheimhouding die op 20 december 2022 door het college is opgelegd op de
  “Memo raad inzake Toelichting bouwprogramma Oosteindedriehoek naar aanleiding van de beeldvormen-de commissie van 15 november 2022” met 2 bijlagen,
  voor een termijn dat het college een voorstel aan de raad voorlegt t.b.v. de realisatie een hoger percentage goedkope woningen, op basis van artikel 25, lid 3 van
  de Gemeentewet en gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b en f van de Wet open overheid
  (Woo) te bekrachtigen. De geheimhouding betreft uitsluitend de financiële gegevens in de memo van het college en de bijlage met de berekeningen.

 9. 1.5.2

  Besluit:
  De geheimhouding van bijlage 5 ‘Toelichting Grondexploitatie De Hoeksteen’ door het college op 17 januari 2023 opgelegd, te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet Open Overheid, aangezien het belang van verstrekken van informatie over de Grondexploitatie niet opweegt tegen het financiële en economisch belang van de gemeente, en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college, waarna de geheimhouding komt te vervallen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  De geheimhouding van bijlage 5 ‘Toelichting Grondexploitatie De Hoeksteen’
  door het college op 17 januari 2023 opgelegd, te bekrachtigen op basis van
  artikel 25, lid 3 van de Gemeente-wet juncto artikel 5.1 lid 2 sub b van de Wet
  Open Overheid, aangezien het belang van verstrekken van informatie over de
  Grondexploitatie niet opweegt tegen het financiële en economisch belang van de
  gemeente, en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 5 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college, waarna de geheimhouding
  komt te vervallen.

 10. 1.5.3

  Voorgesteld besluit:
  De geheimhouding die op 31 januari 2023 door het college is opgelegd op de “Presentatie aan de beeldvormende commissie van 7 februari 2023 over Green Park Aalsmeer” en de “Presentatie auditcommissie GPAG BV inzake GREX 1-7-2023”, voor een termijn van 5 jaar, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b en f van de Wet open overheid (Woo) te bekrachtigen. De geheimhouding betreft uitsluitend de financiële gegevens in de presentaties.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  De geheimhouding die op 31 januari 2023 door het college is opgelegd op de “Presentatie aan de beeldvormende commissie van 7 februari 2023 over Green
  Park Aalsmeer” en de “Presentatie auditcommissie GPAG BV inzake GREX 1-7-2023”, voor een termijn van 5 jaar, op basis van artikel 25, lid 3 van de
  Gemeentewet en gelet op artikel 5.1 lid 2 sub b en f van de Wet open overheid
  (Woo) te bekrachtigen. De geheimhouding betreft uitsluitend de financiële gegevens in de presentaties.

 11. 1.5.4

  Besluit:
  Op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet ten aanzien van de raadsbrief inzake het voormalig kantoorpand ABN met als bijlage het vastgesteld verslag van de besloten raadsvergadering van 29 september 2022, de door het college op 1 februari 2023 opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

 12. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen van het college

 13. 2

  Voorgesteld besluit:
  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is te voorzien in een tijdelijke vacature in de raad wegens tijdelijke afwezigheid van mevrouw Van Diemen- Kreeft (CDA). De raad wordt voorgesteld mevrouw Harte-Fokker (CDA) toe te laten als lid van de raad.

  Besluit

  mevrouw A.M. Harte-Fokker toe te laten als lid van de raad van de gemeente Aalsmeer als gevolg van het tijdelijk ontslag van mevrouw M. van Diemen-Kreeft.

  00:10:05 - 00:10:28 - G.E. Oude Kotte
  00:14:24 - 00:14:43 - G.E. Oude Kotte
  00:14:45 - 00:15:04 - E.S.I. Mijwaart
  00:15:04 - 00:15:21 - G.E. Oude Kotte
  00:15:31 - 00:16:31 - G.E. Oude Kotte
  00:17:21 - 00:18:33 - G.E. Oude Kotte
 14. 3
  AKKOORDSTUKKEN
 15. 3.1

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Uit de auditcommissie van 18 januari 2022
  Doel van het voorstel is om nadere aanwijzingen aan de accountant te geven over welke wet- en regelgeving hij moet betrekken in zijn controle op de rechtmatigheid van de jaarrekening 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  het controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2022 inclusief Normenkader vast te stellen.

  00:17:51 - 00:18:33 - G.E. Oude Kotte
 16. 4

  Portefeuillehouder: D. Kuin
  Uit de gecombineerde beeldvormende commissie Ruimte en Maatschappij en Bestuur van 20 december 2023
  Het doel van de geactualiseerde verordening is het verschaffen van duidelijkheid over de verbrede dienstverlening om beter in te spelen op hedendaagse behoeften
  van burgers en aangepaste regelgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Aalsmeer 2023 vast te stellen.

  00:18:02 - 00:18:33 - G.E. Oude Kotte
 17. 5
  BENOEMING
 18. 5.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Doel van dit voorstel is gericht op het instemmen met de benoeming van een lid in de Raad van Toezicht van Stichting Auro.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  in te stemmen met de benoeming van de heer C. van Dam tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting AURO.

  00:18:10 - 00:18:33 - G.E. Oude Kotte
  00:23:02 - 00:23:07 - G.E. Oude Kotte
  00:23:07 - 00:23:23 - E.S.I. Mijwaart
  00:23:23 - 00:24:10 - G.E. Oude Kotte
 19. 6
  BEHANDELSTUKKEN
 20. 6.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de gecombineerde commissie Ruimte en Maatschappij en Bestuur.
  Het doel van het herstelbesluit is uitvoering te geven aan de uitspraak van de Raad
  van State van 13 juli 2022 door het gebrek in het bestreden vaststellingsbesluit van
  het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ te herstellen door het vaststellen van
  een andere planregeling ter plaatse van het perceel Oosteinderweg 66a.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden VVD 2022-2026 (5)
  tegen
  Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Bijlagen

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de uitspraak van de Raad van State op het beroep tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’;
  2. het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie
   NL.IMRO.0358.14-VG03 voor zover betrekking hebbend op de functieaandui- ding ‘specifieke vorm van agrarisch – dierenopvang’ voor het perceel Oost- einderweg 66a vast te stellen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 27 oktober 2017;
  4. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.
  00:23:33 - 00:24:10 - G.E. Oude Kotte
  00:24:10 - 00:29:26 - J.H. Buisma
  00:29:27 - 00:29:28 - G.E. Oude Kotte
  00:29:29 - 00:32:29 - S.J.R. de Vries
  00:32:30 - 00:32:31 - G.E. Oude Kotte
  00:32:31 - 00:32:56 - D. van Willegen
  00:32:56 - 00:32:58 - G.E. Oude Kotte
  00:32:58 - 00:35:31 - J. Keessen
  00:35:32 - 00:35:33 - G.E. Oude Kotte
  00:35:33 - 00:35:58 - D.G. van der Zwaag
  00:35:59 - 00:36:00 - G.E. Oude Kotte
  00:36:00 - 00:38:57 - R.P. Fransen
  00:38:58 - 00:40:00 - G.E. Oude Kotte
 21. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend

 22. 8

  Besluit

  De voorzitter schorst de vergadering om 20.35 uur