Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 8 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Willegen van, D.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  00:06:18 - 00:09:18 - D. van Willegen
 4. 1.2

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:07:51 - 00:09:18 - D. van Willegen
  00:09:18 - 00:09:36 - J.H. Buisma
  00:09:37 - 00:09:39 - D. van Willegen
  00:09:39 - 00:09:40 - D.G. van der Zwaag
  00:09:40 - 00:09:43 - D. van Willegen
  00:09:43 - 00:09:50 - D.G. van der Zwaag
  00:09:50 - 00:09:51 - G.J.H. Winkels
  00:09:51 - 00:09:52 - S.J.R. de Vries
  00:09:52 - 00:10:04 - D. van Willegen
  00:10:04 - 00:10:10 - S.J.R. de Vries
  00:10:11 - 00:10:19 - D. van Willegen
  00:10:19 - 00:10:21 - G.J.H. Winkels
  00:10:23 - 00:10:24 - D. van Willegen
  00:10:24 - 00:10:36 - J. Keessen
  00:10:37 - 00:12:57 - D. van Willegen
 5. 1.3

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:10:49 - 00:12:57 - D. van Willegen
 6. 1.4

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:11:13 - 00:12:57 - D. van Willegen
 7. 1.5

  Besluit

  Er is geen actieve informatie uit het college.

 8. 2
  AKKOORDSTUKKEN
 9. 2.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de Financiële verordening, de verordening Doelmatigheid en doeltreffendheid, het Treasurystatuut, de Nota reserves en voorzieningen en de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing te actualiseren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Financiële verordening 2023 (ex 212 GW) gemeente Aalsmeer vast te stellen.
  2. Nota reserves en voorzieningen 2023 gemeente Aalsmeer vast te stellen.
  3. Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2023 gemeente Aalsmeer vast te stellen.
  4. Treasurystatuut 2023 gemeente Aalsmeer vast te stellen.
  5. Verordening Doelmatigheid en doeltreffendheid 2023 (ex 213 GW) gemeente Aalsmeer vast te stellen.

  00:12:15 - 00:12:57 - D. van Willegen
 10. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de lokale doelen van de gemeente op het terrein van de veiligheid door handhaving van de openbare orde en hulpverlening door de politie te actualiseren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  het Integraal Veiligheidsplan 2023-2024 gemeente Aalsmeer vast te stellen.

  00:12:29 - 00:12:57 - D. van Willegen
 11. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Naast de Meerjarenbegroting en de Termijnagenda is de Voortgangsnota een nieuw instrument voor raden en staten om inzichtelijk te krijgen wat er speelt in de MRA en welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en met welk resultaat.
  De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen mee te geven voor de algemene vergadering van de MRA op 23 juni 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1.De concept Voortgangsnota 2022 van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) voor
  kennisgeving aan te nemen;
  2.Geen wensen en opvattingen mee te geven voor de Algemene vergadering van de
  MRA op 23 juni 2023.

  00:12:40 - 00:12:57 - D. van Willegen
 12. 5

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  In het Raadsprogramma 2022-2026 is opgenomen dat in Aalsmeer opkoopbescherming voor woningen wordt ingevoerd. Doel van dit voorstel is om dat te effectueren door voor het gehele grondgebied van de gemeente regels vast te stellen die voorkomen dat goedkope en middeldure koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop worden verhuurd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1.de Huisvestingsverordening Aalsmeer 2023 vast te stellen;
  2.De uitvoeringskosten 2023 op te nemen op de limitatieve lijst met Gemeente Amstelveen 2023,
  en hiervoor de begroting te wijzigen;
  3.De structurele kosten vanaf 2024 mee te nemen in de integrale afweging bij de Kadernota 2024.

  00:12:50 - 00:12:57 - D. van Willegen
  00:12:57 - 00:14:25 - G.J.H. Winkels
  00:14:25 - 00:15:45 - D. van Willegen
 13. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De gemeente Aalsmeer neemt deel aan het samenwerkingsverband Amstelland Meerlanden overleg. Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarrekening en begroting van het samenwerkingsverband en vast te stellen dat er geen zienswijze op deze documenten wordt ingezonden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1.de Huisvestingsverordening Aalsmeer 2023 vast te stellen;
  2.De uitvoeringskosten 2023 op te nemen op de limitatieve lijst met Gemeente
  Amstelveen 2023, en hiervoor de begroting te wijzigen;
  3.De structurele kosten vanaf 2024 mee te nemen in de integrale afweging bij de
  Kadernota 2024.

  00:14:36 - 00:15:45 - D. van Willegen
 14. 7

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  In het Raadsprogramma 2022-2026 heeft de gemeenteraad het college verzocht om een Masterplan Energie op te stellen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in het Raadsprogramma verzocht om voor projecten en activiteiten met een grote impact op de samenleving een startnotitie te ontwikkelen en deze met de gemeenteraad af te stemmen. Het Plan van Aanpak Masterplan Energie geeft invulling aan de verzoeken van de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  het ‘Plan van aanpak Masterplan Energie’ vast te stellen.

  00:14:51 - 00:15:45 - D. van Willegen
 15. 8
  BEHANDELSTUK
 16. 8.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - VVD – GL – PvdA - D66 – CDA

  Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarreke-ning 2022 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de OD NZKG. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan worden ingediend indien de raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de meerjarenbegroting 2024-2027.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2022 en Meerjarenbegroting 2024- 2027 Omgevingsdienst;
  2. (G)Een zienswijze van de raad in te dienen over de Meerjarenbegroting 2024-2027
  van de Omgevingsdienst;
  3. De begrote bijdrage aan de Omgevingsdienst voor 2024 te verhogen met € 266.000 (voor 2025
  met € 218.000), rekening houdend met eventuele compensaties door het Rijk en Provincie Noord-Holland en deze via de Kadernota 2024 te verwerken;
  4. De begroting voor de Omgevingsdienst voor 2023 via de Kadernota 2024 met € 140.000 te
  verlagen.

  00:15:06 - 00:15:45 - D. van Willegen
  00:15:45 - 00:16:35 - S.J.R. de Vries
  00:16:37 - 00:16:55 - D. van Willegen
  00:16:57 - 00:20:29 - W. Kikkert
  00:20:31 - 00:20:44 - D. van Willegen
  00:20:44 - 00:20:49 - S.J.R. de Vries
  00:20:50 - 00:21:45 - D. van Willegen
 17. 9

  Besluit

  De vragen zijn beantwoord door de portefeuillehouder

  00:21:10 - 00:21:45 - D. van Willegen
  00:21:45 - 00:23:44 - J.H. Buisma
  00:23:45 - 00:24:04 - D. van Willegen
  00:24:05 - 00:26:21 - J. Keessen
  00:26:21 - 00:26:29 - D. van Willegen
  00:26:33 - 00:27:35 - L.B. Kabout
  00:27:35 - 00:27:46 - J.H. Buisma
  00:27:46 - 00:27:55 - D. van Willegen
  00:27:55 - 00:27:57 - J.H. Buisma
  00:27:58 - 00:31:05 - L.B. Kabout
  00:31:05 - 00:31:17 - D. van Willegen
  00:31:17 - 00:31:42 - J.H. Buisma
  00:31:42 - 00:31:45 - D. van Willegen
  00:31:46 - 00:31:51 - L.B. Kabout
  00:31:51 - 00:31:53 - T. van der Meer
  00:31:53 - 00:32:03 - D. van Willegen
  00:32:03 - 00:32:04 - T. van der Meer
  00:32:05 - 00:32:14 - D. van Willegen
  00:32:14 - 00:32:42 - L.B. Kabout
  00:32:42 - 00:32:45 - J.H. Buisma
  00:32:45 - 00:32:48 - D. van Willegen
  00:32:48 - 00:32:59 - J.H. Buisma
  00:33:01 - 00:33:03 - D. van Willegen
  00:33:03 - 00:33:21 - L.B. Kabout
  00:33:24 - 00:33:25 - L.B. Kabout
  00:33:25 - 00:33:27 - D. van Willegen
  00:33:27 - 00:35:30 - L.B. Kabout
  00:35:30 - 00:35:32 - J.H. Buisma
  00:35:32 - 00:39:24 - L.B. Kabout
  00:39:24 - 00:39:33 - D. van Willegen
  00:39:33 - 00:39:45 - J. Keessen
  00:39:45 - 00:39:48 - D. van Willegen
  00:39:48 - 00:39:52 - J. Keessen
  00:39:52 - 00:40:06 - D. van Willegen
  00:40:06 - 00:40:27 - J. Keessen
  00:40:29 - 00:40:30 - D. van Willegen
  00:40:30 - 00:41:05 - L.B. Kabout
  00:41:05 - 00:41:06 - D. van Willegen
  00:41:06 - 00:41:47 - J. Keessen
  00:41:48 - 00:41:49 - D. van Willegen
  00:41:49 - 00:42:16 - L.B. Kabout
  00:42:16 - 00:42:48 - J. Keessen
  00:42:48 - 00:42:49 - D. van Willegen
  00:42:50 - 00:43:23 - L.B. Kabout
  00:43:24 - 00:44:21 - J. Keessen
  00:44:21 - 00:44:23 - D. van Willegen
  00:44:23 - 00:45:37 - L.B. Kabout
  00:45:37 - 00:45:38 - D. van Willegen
  00:45:38 - 00:46:16 - J. Keessen
  00:46:16 - 00:46:17 - D. van Willegen
  00:46:17 - 00:46:50 - L.B. Kabout
  00:46:50 - 00:46:53 - D. van Willegen
  00:46:53 - 00:47:25 - J.H. Buisma
  00:47:27 - 00:47:28 - D. van Willegen
  00:47:28 - 00:48:08 - L.B. Kabout
  00:48:09 - 00:48:16 - J.H. Buisma
  00:48:17 - 00:48:39 - D. van Willegen
  00:48:39 - 00:49:38 - S.J.R. de Vries
  00:49:38 - 00:49:48 - D. van Willegen
  00:49:48 - 00:49:57 - S.J.R. de Vries
  00:49:58 - 00:50:00 - D. van Willegen
  00:50:00 - 00:50:35 - L.B. Kabout
  00:50:35 - 00:50:38 - D. van Willegen
  00:50:38 - 00:50:59 - J.H. Buisma
  00:50:59 - 00:51:23 - D. van Willegen
 18. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur.

  00:51:18 - 00:51:23 - D. van Willegen