Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 5 oktober 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  00:09:58 - 00:09:59 - G.E. Oude Kotte
  00:10:01 - 00:11:19 - G.E. Oude Kotte
  00:11:19 - 00:11:23 - J.H. Buisma
  00:11:23 - 00:11:48 - J. Keessen
 4. 1.2

  Besluit

  De voorzitter wijst mevrouw Van Diemen en de heren Koster en Bouwmeester aan tot lid van het stembureau voor de telling van de schriftelijke stemmingen bij agendapunten 4, 5 en 6.
  Na afloop van de raadsverga-dering zal een groepsfoto op het podium worden gemaakt.
  Op voorstel van de heer Buisma (PvdA) stemt de raad in om agendapunten 7 en 8 als akkoordstukken te behandelen.
  Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

  00:11:35 - 00:11:48 - J. Keessen
  00:11:48 - 00:12:04 - J.H. Buisma
  00:12:04 - 00:13:10 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.4

 6. 1.5

  Besluit

  Wethouder Spaargaren deelt mee dat momenteel de effecten van de septembercirculaire worden doorgerekend; de eerste indruk is positief. Komende week zal de raad een brief ontvangen wat dit betekent voor de begroting.

  00:13:26 - 00:14:01 - S.A.S. Spaargaren
  00:14:03 - 00:14:26 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

  Besluit

  De fractievoorzitters van CDA, VVD en D66 geven een korte reactie op de voordracht. De heer Koster (Absoluut Aalsmeer) reageert op deze opmerkingen.


  De voordracht van de heer Kuin wordt bij acclamatie bekrachtigd.


  De heer Kuin heeft de belofte afgelegd.

  00:14:17 - 00:14:26 - G.E. Oude Kotte
  00:14:26 - 00:14:32 - D. van Willegen
  00:14:32 - 00:14:46 - D.G. van der Zwaag
  00:14:46 - 00:15:26 - D. van Willegen
  00:15:26 - 00:15:28 - D.G. van der Zwaag
  00:15:28 - 00:15:29 - G.E. Oude Kotte
  00:15:29 - 00:16:07 - D.G. van der Zwaag
  00:16:09 - 00:16:11 - G.E. Oude Kotte
  00:16:11 - 00:16:50 - S.J.R. de Vries
  00:17:00 - 00:18:15 - W.T.J.M. Koster
  00:18:16 - 00:20:07 - G.E. Oude Kotte
 8. 2

  00:20:16 - 00:23:38 - G.E. Oude Kotte
 9. 2.1

  Fractiebudgetten 2022
  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit het presidium van 14 september 2023

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de hoogte van de fractiebudgetten 2022 van de fracties Absoluut Aalsmeer, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD conform de onderstaande tabel vast te stellen:


  Fractie Voorschot fractiebudget 2022 Gedeclareerde bedragen door de fracties Gecorrigeerd Vast te stellen
  fractiebudget 2022
  AA € 8162,50 € 8265,43 € 1441,36 € 6721,14
  CDA € 8937,50 € 6051,53 € 0 € 6051,53
  D66 € 5837,50 € 2403,90 € 0 € 2403,90
  GroenLinks € 5450,00 € 5266,70 € 0 € 5266,70
  PvdA € 4675,00 € 9339,50 € 4255,60 € 4675,00
  VVD € 7968,75 € 6001,58 € 0 € 6001,58
  Totaal € 41.031,25 37.328,06 € 5696,96 € 31.119,85

  Voorstel met algemene stemmen aangenomen

  00:20:40 - 00:23:38 - G.E. Oude Kotte
 10. 3

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Doel van dit voorstel is om kaders met betrekking tot waardering en afschrijving op één plek vast te leggen in plaats van deels in andere documenten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de Nota vaste activa 2023 gemeente Aalsmeer vaststellen.

  Voorstel met algemene stemmen aangenomen

  00:20:52 - 00:23:38 - G.E. Oude Kotte
 11. 4
  BENOEMINGEN
 12. 4.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de auditcommissie van 13 september 2023
  De besluitvorming is gericht op het instemmen met een dienstverleningsovereen-komst met het bureau Rekenkameronderzoekers Friesland voor de invulling van de rekenkamer in de gemeente Aalsmeer met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van 6 jaar.
  Mevrouw E.M.L. Fogl te benoemen als directeur van de Rekenkamer Aalsmeer en de heer F. Haven te benoemen als plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Aalsmeer.

  Besluit

  1. Mevrouw E.M.L. Fogl te benoemen als directeur van de Rekenkamer Aalsmeer met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van zes jaar;
  2. De heer F. Haven te benoemen als plaatsvervangend directeur van de Rekenkamer Aalsmeer met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van zes jaar.

  Uitslag van de schriftelijke stemming: 22 uitgebrachte stemmen, waarvan 22 geldig en 22 akkoord met de benoeming van zowel mevrouw Fogl als de heer Haven.


  Mevrouw Fogl en de heer Haven leggen de belofte af.

  00:22:05 - 00:23:38 - G.E. Oude Kotte
  00:41:42 - 00:41:53 - G.E. Oude Kotte
  00:41:56 - 00:41:57 - W.T.J.M. Koster
  00:41:57 - 00:42:02 - G.E. Oude Kotte
  00:42:02 - 00:42:17 - W.T.J.M. Koster
  00:42:17 - 00:44:36 - G.E. Oude Kotte
 13. 5

  Portefeuillehouders: L.B. Kabout en W. Kikkert
  De benoeming van een nieuw lid en een nieuwe voorzitter is momenteel nodig ter vervanging van oud-commissieleden en oud-voorzitter na het verstrijken van de wettelijke termijnen. De leden en de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden voorgedragen door Stichting MOOI Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit.

  Besluit

  1.In te stemmen met de benoeming van Daniel Peters voor een eerste termijn van drie jaar als lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ingaande per 1 november 2023;
  2.De benoeming van Hester Wessels voor een eerste termijn van drie jaar als voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ingaande per 1 november 2023

  Uitslag van de schriftelijke stemming: 22 uitgebrachte stemmen, waarvan 22 geldig en 22 akkoord met de benoeming van de heer Peters en mevrouw Wessels.

  00:44:30 - 00:44:36 - G.E. Oude Kotte
  00:44:36 - 00:44:39 - G.E. Oude Kotte
  00:44:39 - 00:44:42 - G.E. Oude Kotte
  00:44:42 - 00:44:58 - W.T.J.M. Koster
  00:44:58 - 00:45:13 - G.E. Oude Kotte
 14. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is een door en uit raadsleden samengestelde stuurgroep in te stellen.

  Besluit

  1.De heer D. van Willegen te benoemen tot voorzitter van de stuurgroep integriteit;
  2.De dames P. Lakerveld, T. van der Meer, D.M. Prent Bouten en M. Vleghaar te benoemen tot lid van de stuurgroep integriteit.

  Uitslag van de schriftelijke stemming:
  1.De heer Van Willegen (voorzitter):
  22 uitgebrachte stemmen, waarvan 20 geldig: 18 stemmen voor en 2 tegen.
  2.Mevrouw Lakerveld (lid):
  22 uitgebrachte stemmen, waarvan 22 geldig: 22 stemmen voor.
  Mevrouw Van der Meer (lid):
  22 uitgebrachte stemmen, waarvan 22 geldig: 22 stemmen voor.
  Mevrouw Prent Bouten (lid):
  22 uitgebrachte stemmen, waarvan 21 geldig:18 stemmen voor en 3 tegen.
  Mevrouw Vleghaar:
  22 uitgebrachte stemmen, waarvan 22 geldig: 18 stemmen voor en 4 tegen.

  00:45:09 - 00:45:13 - G.E. Oude Kotte
  00:45:16 - 00:46:27 - W.T.J.M. Koster
  00:46:27 - 00:46:58 - G.E. Oude Kotte
 15. 7
  AKKOORDSTUKKEN (vervolg)
 16. 7.1

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Spreekvolgorde: FlorAalsmeer - GL – PvdA - D66 – CDA - Absoluut Aalsmeer - VVD
  Doel van dit voorstel is om richting en spelregels vast te stellen voor participatie bij ruimtelijke ontwikkelingen aan alle initiatiefnemers met daarin veel handvatten voor vormgeving en inrichting van de participatie.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1.Instemmen met de nota ‘Samen participeren in de Fysieke leefomgeving” als richtinggevend document;
  2.Vaststellen van de in deze nota opgenomen ‘Lijst gevallen verplichte participatie’ in de bijlage.

  Voorstel met algemene stemmen aangenomen

  00:21:20 - 00:23:38 - G.E. Oude Kotte
 17. 8

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: GL – PvdA - D66 – CDA - Absoluut Aalsmeer - VVD - FlorAalsmeer
  Doel van dit voorstel is de statuten van de Stichting Auro aan te passen zodat ze in lijn zijn met actuele wetgeving en de praktijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  In te stemmen met de voorgestelde statutenwijzigingen van Stichting AURO.

  Voorstel met algemene stemmen aangenomen

  00:21:47 - 00:23:38 - G.E. Oude Kotte
 18. 9

  Besluit

  De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord

  00:46:51 - 00:46:58 - G.E. Oude Kotte
  00:46:58 - 00:48:18 - P.F. van den Nouland
  00:48:18 - 00:48:22 - G.E. Oude Kotte
  00:48:26 - 00:49:08 - S.A.S. Spaargaren
  00:49:09 - 00:49:10 - G.E. Oude Kotte
  00:49:10 - 00:49:44 - P.F. van den Nouland
  00:49:44 - 00:49:46 - G.E. Oude Kotte
  00:49:47 - 00:50:18 - S.A.S. Spaargaren
  00:50:19 - 00:50:44 - G.E. Oude Kotte
 19. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur

  00:50:30 - 00:50:44 - G.E. Oude Kotte