Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 13 juli 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  00:05:45 - 00:08:23 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  Besluit

  De agenda is conform vastgesteld

  00:23:47 - 00:24:44 - G.E. Oude Kotte
  00:24:44 - 00:25:09 - J.H. Buisma
  00:25:10 - 00:25:34 - G.E. Oude Kotte
  00:25:41 - 00:26:48 - W. Kikkert
  00:26:49 - 00:26:50 - G.E. Oude Kotte
  00:26:50 - 00:27:27 - J.H. Buisma
  00:27:28 - 00:27:29 - G.E. Oude Kotte
  00:27:33 - 00:28:10 - W. Kikkert
  00:28:11 - 00:28:57 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.3

  Besluit

  Het verslag is vastgesteld

  00:28:31 - 00:28:57 - G.E. Oude Kotte
 6. 1.4

  Besluit

  De Lijst Ingekomen Stukken is conform vastgesteld

  00:28:33 - 00:28:57 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.5

  Besluit

  Wethouder Spaargaren heeft een mededeling over uitstel van de vaststelling van de nieuwe reïntegratie-verordening.
  Wethouder Kikkert heeft een mededeling over de afronding van het onderzoek betreffende Fort Kudelstaart.

  00:28:51 - 00:28:57 - G.E. Oude Kotte
  00:29:06 - 00:30:05 - S.A.S. Spaargaren
  00:30:05 - 00:30:11 - G.E. Oude Kotte
  00:30:20 - 00:30:51 - W. Kikkert
  00:30:53 - 00:31:04 - G.E. Oude Kotte
  00:31:07 - 00:38:36 - W.T.J.M. Koster
  00:38:36 - 00:38:59 - G.E. Oude Kotte
  00:38:59 - 00:39:10 - S.J.R. de Vries
  00:39:10 - 00:39:15 - G.E. Oude Kotte
  00:39:15 - 00:40:33 - S.J.R. de Vries
  00:40:34 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 8. 1.6

  Besluit

  De heer Koster (Absoluut Aalsmeer) geeft een toelichting op de ontwikkeling-en in de fractie afgelopen periode en een vooruitblik naar de toekomst.


  De heer S. de Vries (D66) heeft de volgende mededelingen:
  1.De aangekondigde motie inzake wonen achter het lint wordt vooralsnog aangehouden vanwege de sterke band met het provinciaal beleid alsmede het coalitieakkoord van de provincie.
  2.Een motie ter ondersteuning van de oprichting van een adviescommissie voor de Veiligheidsregio zal niet worden ingediend.

 9. 1.7

  Besluit

  Er wordt, onder dankzegging, afscheid genomen van Stan van Kessel, de kinderburgemeester van het schooljaar 2022/2023.
  Hierna wordt de nieuwe kinderburgemeester voor het schooljaar 2023/ 2024, Vera Keessen, geïnstalleerd.

  00:07:57 - 00:08:23 - G.E. Oude Kotte
  00:08:44 - 00:08:51 - G.E. Oude Kotte
  00:08:59 - 00:09:01 - G.E. Oude Kotte
  00:09:07 - 00:09:20 - G.E. Oude Kotte
  00:09:35 - 00:09:46 - G.E. Oude Kotte
  00:09:56 - 00:09:58 - G.E. Oude Kotte
  00:10:12 - 00:10:32 - G.E. Oude Kotte
  00:16:06 - 00:16:25 - G.E. Oude Kotte
 10. 2
  AKKOORDSTUKKEN
 11. 2.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 14 juni 2023
  Het doel van het bestemmingsplan is om het geldende bestemmingsplan op enkele onderdelen te actualiseren en te herzien zodat het bestemmingsplan in overeen-
  stemming is met de verleende vergunning en daarnaast is de wens om enkele
  technische verbeteringen door te voeren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Partiële herziening bestemmingsplan Royal FloraHolland Oost en OLV’ met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AG-VG01 gewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat het voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is vast- gelegd in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0362.05AG-VG01 en tevens in die vorm is vastgesteld;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 22 september 2022;
  4. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:40:44 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 12. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 15 juni 2023
  Het presidium heeft de wens geuit een onderzoeksverordening op te stellen die ingaat op zowel de bevoegdheden volgens artikel 155a Gemeentewet als de mogelijkheden voor een regulier onderzoek. In de verordening zijn beide mogelijkheden opgenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad van de gemeente Aalsmeer 2023 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:41:45 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 13. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 15 juni 2023
  Het doel is om de verordening voor de rekenkamer te actualiseren zodat deze aansluit bij de Wet versterking decentrale rekenkamers. De verordening wordt op een beperkt aantal punten aangepast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de Verordening rekenkamer Aalsmeer 2023 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:42:00 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 14. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 14 juni 2023
  Het doel van dit voorstel is om een proces voor het opstellen van een actuele omgevingsvisie vast te stellen. De visie is een leidraad voor het gemeentelijk beleid en focus op de te realiseren opgaven van Aalsmeer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. de procesnotitie Omgevingsvisie Aalsmeer vast te stellen;
  2. een werkgroep te formeren uit de raad, bestaande uit 2 woordvoerders per fractie;
  3. de resultaten van de werkgroep voorleggen aan de raad ter vaststelling.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:42:05 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 15. 6

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 15 juni 2023
  Het doel van Veilig Thuis is om geweld in huis te voorkomen, te stoppen en blijvend op te lossen. Met het Centrum Seksueel Geweld willen we slachtoffers van seksueel geweld zo snel mogelijk goede en gerichte zorg bieden. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Meerjarenbegroting 2024-2027 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2022;
  2. In te stemmen met de gemeentelijke bijdrage over 2023 ad € 136.814 en 2024 ad € 162.244;
  3. Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2024-2027.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:42:28 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 16. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 15 juni 2023
  De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een slagvaardige crisis-beheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverdeling met als doel het zo goed mogelijk anticiperen op risico’s, het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van (im)materiële schade en een zo spoedig mogelijke terugkeer naar een normale situatie. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de geconsolideerde begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. De jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Geen inhoudelijke zienswijze te geven over de jaarrekening 2022 VrAA, de geactualiseerde begroting 2023 VrAA en de geconsolideerde begroting 2024 VrAA.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:42:49 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 17. 8

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 15 en 29 juni 2023
  Het doel van de GR OGZ is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheids-zorg. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaam-heden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaam-heden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2022 van de GR OGZ Amstelland
  2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2024 inclusief actualisatie begroting 2023 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van Aalsmeer voor 2023 van € 1.343.437,- en voor 2024 van € 1.418.374,-.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:43:24 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 18. 9
  BENOEMING
 19. 9.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om Mevrouw Keessen (FlorAalsmeer) te benoemen tot lid van de auditcommissie.

  Besluit

  mevrouw J. Keessen te benoemen tot lid van de auditcommissie

  Mevrouw Keessen wordt bij acclamatie benoemd tot lid van de auditcommissie.

  00:44:13 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 20. 10

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Doel van dit voorstel is gericht op het instemmen met de benoeming van een lid in de Raad van Toezicht van Stichting Auro.

  Besluit

  De heer T. van den Bosch te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting
  AURO.

  De stemcommissie bestaat uit de heren Van der Zwaag, Biesheuvel en Buskermolen.
  Uitslag van de schriftelijke stemming: 23 uitgebrachte stemmen, waarvan 23 geldig en 23 akkoord met de benoeming van de heer Van den Bosch.

  00:44:46 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
  00:50:33 - 00:50:35 - G.E. Oude Kotte
  00:50:35 - 00:50:52 - M.P Buskermolen
  00:50:52 - 00:51:42 - G.E. Oude Kotte
 21. 11
  BESPREEKSTUKKEN
 22. 11.1

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Uit de commissie Ruimte van 14 en 27 juni 2023
  Spreekvolgorde:

  Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met maximaal 853 woningen en een Integraal Kindcentrum in het plangebied. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen voor de (toekomstige) inwoners van Aalsmeer en haar directe omgeving.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden VVD 2022-2026 (5)
  tegen
  Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Bijlagen

  Besluit

  1. Over de beantwoording van de ingediende zienswijzen te besluiten overeenkomstig de bijgevoegde Nota van Beantwoording en de Staat van Wijzigingen;
  2. het exploitatieplan met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.02XEX-VG01, vast te stellen;
  3. het bestemmingsplan met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.02X-VG01, gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond die is ontleend aan de Topografie BGT met datum 18 januari 2022;
  4. het beeldkwaliteitplan vast te stellen als onderdeel van de Welstandsnota.

  Voorstel aangenomen
  Voor : 18 (D66/CDA/AA/VVD)
  Tegen : 5 (GL/PvdA/FA)

  00:51:00 - 00:51:42 - G.E. Oude Kotte
  00:51:42 - 00:53:09 - R.P. Fransen
  00:53:10 - 00:54:17 - J.H. Buisma
  00:54:19 - 00:54:22 - G.E. Oude Kotte
  00:54:23 - 00:57:15 - M.J. Geisler
  00:57:15 - 00:57:16 - G.E. Oude Kotte
  00:57:16 - 00:58:26 - M.P Buskermolen
  00:58:26 - 00:58:28 - G.E. Oude Kotte
  00:58:28 - 00:59:04 - W.T.J.M. Koster
  00:59:05 - 00:59:06 - G.E. Oude Kotte
  00:59:06 - 00:59:26 - D.G. van der Zwaag
  00:59:27 - 00:59:28 - G.E. Oude Kotte
  00:59:28 - 01:03:37 - D.J. Biesheuvel
  01:03:37 - 01:04:48 - G.E. Oude Kotte
 23. 12

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 14 en 27 juni 2023
  Spreekvolgorde:
  Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde herontwikkeling van de westelijke helft van Green Park Aalsmeer deelgebied 2 planologisch mogelijk te maken.
  Voor het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg gaat het in dit bestemmingsplan om het conserveren en beheren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van het bestaande juridisch-planologisch kader.

  Stemuitslag

  voor 77%
  tegen 23%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden VVD 2022-2026 (5)
  tegen
  Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. de Nota van Beantwoording bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AD-VG01 en het exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met identificatie NL.IMRO.0358.05ADEX-VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 8 maart 2021.

  Voorstel aangenomen
  Voor : 17 (VVD/CDA/D66/AA)
  Tegen : 5 (FA/GL/PvdA)


  De heer van Willegen is niet aanwezig bij de bespreking van en stemming over dit agendapunt.

  01:04:28 - 01:04:48 - G.E. Oude Kotte
  01:04:48 - 01:04:52 - D.G. van der Zwaag
  01:04:53 - 01:04:54 - G.E. Oude Kotte
  01:04:55 - 01:07:26 - J. Keessen
  01:07:27 - 01:07:30 - G.E. Oude Kotte
  01:07:30 - 01:07:40 - D. van Willegen
  01:07:40 - 01:08:00 - G.E. Oude Kotte
  01:08:00 - 01:08:51 - P. Lakerveld
  01:08:51 - 01:08:53 - G.E. Oude Kotte
  01:08:53 - 01:09:45 - J.H. Buisma
  01:09:46 - 01:10:01 - G.E. Oude Kotte
  01:10:01 - 01:19:09 - S.J.R. de Vries
  01:19:09 - 01:19:27 - G.E. Oude Kotte
  01:19:27 - 01:19:32 - S.J.R. de Vries
  01:19:32 - 01:19:34 - D.G. van der Zwaag
  01:19:34 - 01:19:39 - G.E. Oude Kotte
  01:19:39 - 01:19:47 - D.G. van der Zwaag
  01:19:47 - 01:19:50 - G.E. Oude Kotte
  01:19:50 - 01:22:06 - S.J.R. de Vries
  01:22:06 - 01:22:07 - J.H. Buisma
  01:22:07 - 01:22:15 - G.E. Oude Kotte
  01:22:15 - 01:22:27 - J.H. Buisma
  01:22:27 - 01:22:38 - J.H. Buisma
  01:22:38 - 01:22:39 - G.E. Oude Kotte
  01:22:41 - 01:22:48 - S.J.R. de Vries
  01:22:48 - 01:22:49 - G.E. Oude Kotte
  01:22:49 - 01:22:58 - S.J.R. de Vries
  01:22:58 - 01:23:03 - G.E. Oude Kotte
  01:23:03 - 01:24:29 - S.J.R. de Vries
  01:24:29 - 01:24:30 - J.H. Buisma
  01:24:30 - 01:24:43 - J.H. Buisma
  01:24:43 - 01:24:45 - G.E. Oude Kotte
  01:24:45 - 01:24:46 - J.H. Buisma
  01:24:46 - 01:24:47 - G.E. Oude Kotte
  01:24:47 - 01:25:31 - S.J.R. de Vries
  01:25:31 - 01:25:32 - G.E. Oude Kotte
  01:25:32 - 01:25:38 - J.H. Buisma
  01:25:38 - 01:25:40 - G.E. Oude Kotte
  01:25:41 - 01:25:42 - S.J.R. de Vries
  01:25:44 - 01:25:47 - G.E. Oude Kotte
  01:25:47 - 01:26:54 - G.J.H. Winkels
  01:26:54 - 01:26:57 - G.E. Oude Kotte
  01:26:57 - 01:27:46 - G. Holtrop
  01:27:48 - 01:27:49 - G.E. Oude Kotte
  01:27:52 - 01:28:00 - G. Holtrop
  01:28:00 - 01:28:13 - G.E. Oude Kotte
  01:28:13 - 01:28:19 - S.J.R. de Vries
  01:28:20 - 01:29:04 - G.E. Oude Kotte
 24. 13

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het Beleidskader Mobiliteit betreft de visie/het beleidsvoornemen van de VRA op mobiliteit richting de toekomst en wat te doen om de doelen te bereiken.

  Tot uiterlijk 2 augustus a.s. kunnen gemeenten inspreken op het Beleidskader door het indienen van een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de concept zienswijze op het Beleidskader Mobiliteit van de Vervoerregio Amsterdam
  vast te stellen.

  Voorstel unaniem aangenomen

  01:29:11 - 01:29:12 - D. van Willegen
  01:29:12 - 01:29:17 - G.E. Oude Kotte
  01:29:17 - 01:29:32 - D. van Willegen
  01:29:33 - 01:30:11 - G.E. Oude Kotte
  01:30:12 - 01:30:18 - J. Keessen
  01:30:18 - 01:30:22 - G.E. Oude Kotte
  01:30:25 - 01:30:44 - J. van der Tol
  01:30:44 - 01:30:50 - G.E. Oude Kotte
  01:30:50 - 01:31:08 - R.P. Fransen
  01:31:08 - 01:31:13 - G.E. Oude Kotte
  01:31:13 - 01:31:15 - J.H. Buisma
  01:31:18 - 01:31:19 - G.E. Oude Kotte
  01:31:19 - 01:32:02 - T. van der Meer
  01:32:03 - 01:32:10 - G.E. Oude Kotte
  01:32:10 - 01:32:36 - W.T.J.M. Koster
  01:32:36 - 01:32:37 - J.G.E. Bouwmeester
  01:32:37 - 01:32:39 - G.E. Oude Kotte
  01:32:39 - 01:32:45 - J.G.E. Bouwmeester
  01:32:46 - 01:33:30 - G.E. Oude Kotte
 25. 14

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – CDA - Absoluut Aalsmeer – VVD – FlorAalsmeer - GL
  De Vervoerregio Amsterdam is een regionaal mobiliteitsplatform waar in samenhang met omliggende gemeenten mobiliteitsplannen voor de toekomst worden opgesteld.
  In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Kaderbrief 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zullen zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen .

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de kaderbrief 2024 van de Vervoer- regio Amsterdam;
  2. In te stemmen met de concept zienswijze jaarstukken 2022 en kaderbrief 2024 VRA.

  Voorstel unaniem aangenomen

  01:33:03 - 01:33:30 - G.E. Oude Kotte
  01:33:30 - 01:33:35 - J.H. Buisma
  01:33:35 - 01:33:36 - G.E. Oude Kotte
  01:33:37 - 01:33:40 - J. van der Tol
  01:33:40 - 01:33:41 - G.E. Oude Kotte
  01:33:41 - 01:33:59 - T. van der Meer
  01:34:00 - 01:34:01 - G.E. Oude Kotte
  01:34:01 - 01:34:15 - W.T.J.M. Koster
  01:34:16 - 01:34:20 - J.G.E. Bouwmeester
  01:34:21 - 01:34:22 - G.E. Oude Kotte
  01:34:22 - 01:34:26 - J. Keessen
  01:34:26 - 01:34:27 - G.E. Oude Kotte
  01:34:28 - 01:34:29 - G.E. Oude Kotte
  01:34:29 - 01:34:33 - R.P. Fransen
  01:34:33 - 01:35:48 - G.E. Oude Kotte
 26. 15

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Spreekvolgorde: D66 – CDA - Absoluut Aalsmeer – VVD – FlorAalsmeer – GL - PvdA
  Het doel van de verkorting gemeentelijke schuldenregelingen is dat inwoners met problematische schulden sneller uitzicht hebben op een schuldenvrije toekomst, zodat zij weer optimaal kunnen functioneren in hun persoonlijke leven en in de maatschappij. Het rijk heeft via een wijziging van de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) de termijn verkort van 36 maanden naar 18 maanden. Deze wijziging gaat in per 1 juli 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Het beleidsplan “De kracht van Balans, beleidsnota schuldhulpverlening 2021 –
  2024” als volgt te wijzigen voor het onderdeel gemeentelijke schuldenregelingen:
  a. de standaard looptijd van de schuldbemiddeling wordt verkort van 36 naar 18 maanden.
  b. de standaard looptijd van het saneringskrediet wordt verkort van 36 naar 18 maanden.
  2. Dit besluit werkt terug tot 1 juli 2023.

  Voorstel unaniem aangenomen

  01:34:47 - 01:35:48 - G.E. Oude Kotte
  01:35:48 - 01:36:29 - M.J. Geisler
  01:36:29 - 01:36:31 - G.E. Oude Kotte
  01:36:35 - 01:37:03 - M. van Diemen
  01:37:04 - 01:37:06 - G.E. Oude Kotte
  01:37:06 - 01:37:40 - D.M. Prent Bouten
  01:37:40 - 01:37:41 - M. Vleghaar
  01:37:41 - 01:37:43 - G.E. Oude Kotte
  01:37:43 - 01:37:50 - M. Vleghaar
  01:37:51 - 01:37:53 - G.E. Oude Kotte
  01:37:53 - 01:37:55 - J. Keessen
  01:37:55 - 01:37:57 - G.E. Oude Kotte
  01:37:57 - 01:38:13 - J. Keessen
  01:38:14 - 01:38:46 - R.P. Fransen
  01:38:47 - 01:38:48 - G.E. Oude Kotte
  01:38:48 - 01:39:22 - J.H. Buisma
  01:39:23 - 01:39:28 - G.E. Oude Kotte
  01:39:39 - 01:39:57 - W. Kikkert
  01:39:59 - 01:40:00 - G.E. Oude Kotte
  01:40:00 - 01:40:29 - J.H. Buisma
  01:40:31 - 01:41:46 - G.E. Oude Kotte
  01:41:46 - 01:41:48 - G.E. Oude Kotte
  01:41:48 - 01:43:19 - R.P. Fransen
  01:43:19 - 01:43:28 - G.E. Oude Kotte
  01:43:28 - 01:44:23 - S.J.R. de Vries
  01:44:24 - 01:44:25 - G.E. Oude Kotte
  01:44:25 - 01:44:55 - D. van Willegen
  01:44:56 - 01:44:57 - G.E. Oude Kotte
  01:44:57 - 01:45:36 - W.T.J.M. Koster
  01:45:36 - 01:45:37 - G.E. Oude Kotte
  01:45:37 - 01:46:30 - D.G. van der Zwaag
  01:46:31 - 01:46:37 - G.E. Oude Kotte
  01:46:37 - 01:46:50 - J. Keessen
  01:46:51 - 01:47:08 - G.E. Oude Kotte
  01:47:09 - 01:47:50 - R.P. Fransen
 27. 16

  Besluit

  Bij de behandeling van de moties M23-12 en M23-14 zit de plaatsvervangend voorzitter dhr. Van Willegen voor.  De heer De Vries (D66) en mevrouw Holtrop (Absoluut Aalsmeer) hebben een stemverklaring afgelegd bij motie M23-13

  Moties

  Titel
  Motie M23-11 Aanpassing Reglement van Orde voor het indienen van moties tijdens en naar aanleiding van het vragenkwartier
  Motie M23-12 Motie vrije inspraak burgers in de verordening op de raadscommissies
  Motie M23-13 Motie stimuleren van woningbouwontwikkeling door de ontwikkelaar aan de Hoofdweg-Zuid
  Motie M23-14 Motie gratis zwemmen tijdens Live on the Rocks
  01:47:44 - 01:47:50 - R.P. Fransen
  01:47:50 - 01:49:16 - G.E. Oude Kotte
  01:49:16 - 01:49:23 - R.P. Fransen
  01:49:23 - 01:49:29 - G.E. Oude Kotte
  01:55:03 - 01:56:09 - R.P. Fransen
  01:56:09 - 01:56:10 - G.E. Oude Kotte
  01:56:10 - 01:56:18 - D.G. van der Zwaag
  01:56:18 - 01:56:19 - G.E. Oude Kotte
  01:56:19 - 01:56:21 - D.G. van der Zwaag
  01:56:21 - 01:56:39 - G.E. Oude Kotte
  01:56:39 - 01:57:01 - D.G. van der Zwaag
  01:57:01 - 01:57:29 - G.E. Oude Kotte
  01:57:29 - 01:59:16 - R.P. Fransen
  01:59:16 - 01:59:22 - G.E. Oude Kotte
  01:59:22 - 01:59:28 - R.P. Fransen
  01:59:28 - 01:59:34 - G.E. Oude Kotte
  01:59:34 - 01:59:38 - G. Holtrop
  01:59:38 - 01:59:41 - G.E. Oude Kotte
  01:59:42 - 02:00:24 - J.H. Buisma
  02:00:24 - 02:00:25 - G.E. Oude Kotte
  02:00:25 - 02:00:40 - J. Keessen
  02:00:41 - 02:00:42 - G.E. Oude Kotte
  02:00:42 - 02:01:02 - G. Holtrop
  02:01:03 - 02:01:07 - G.E. Oude Kotte
  02:01:08 - 02:02:25 - S.J.R. de Vries
  02:02:25 - 02:02:26 - G.E. Oude Kotte
  02:02:26 - 02:02:27 - G.E. Oude Kotte
  02:02:27 - 02:02:50 - D. van Willegen
  02:02:50 - 02:03:05 - R.P. Fransen
  02:03:05 - 02:03:06 - G.E. Oude Kotte
  02:03:06 - 02:03:45 - R.P. Fransen
  02:03:46 - 02:03:47 - G.E. Oude Kotte
  02:03:47 - 02:03:58 - D. van Willegen
  02:03:59 - 02:04:00 - G.E. Oude Kotte
  02:04:00 - 02:04:01 - G.E. Oude Kotte
  02:04:01 - 02:04:20 - R.P. Fransen
  02:04:21 - 02:04:26 - G.E. Oude Kotte
  02:04:26 - 02:04:53 - J.G.E. Bouwmeester
  02:04:54 - 02:04:58 - G.E. Oude Kotte
  02:04:58 - 02:06:01 - R.P. Fransen
  02:06:02 - 02:06:16 - G.E. Oude Kotte
  02:06:23 - 02:07:35 - L.B. Kabout
  02:07:35 - 02:07:49 - J.H. Buisma
  02:07:49 - 02:07:56 - G.E. Oude Kotte
  02:07:56 - 02:07:57 - L.B. Kabout
  02:07:57 - 02:08:02 - G.E. Oude Kotte
  02:08:02 - 02:09:06 - L.B. Kabout
  02:09:06 - 02:09:08 - G.E. Oude Kotte
  02:09:08 - 02:09:09 - L.B. Kabout
  02:09:09 - 02:09:55 - J.H. Buisma
  02:09:56 - 02:09:57 - G.E. Oude Kotte
  02:09:57 - 02:10:24 - L.B. Kabout
  02:10:24 - 02:10:42 - J.H. Buisma
  02:10:42 - 02:10:44 - L.B. Kabout
  02:10:44 - 02:10:45 - G.E. Oude Kotte
  02:10:46 - 02:11:02 - J.H. Buisma
  02:11:03 - 02:11:04 - G.E. Oude Kotte
  02:11:04 - 02:11:52 - L.B. Kabout
  02:11:52 - 02:11:54 - R.P. Fransen
  02:11:54 - 02:11:56 - G.E. Oude Kotte
  02:11:56 - 02:12:06 - R.P. Fransen
  02:12:06 - 02:12:16 - G.E. Oude Kotte
  02:12:16 - 02:12:24 - R.P. Fransen
  02:12:24 - 02:12:29 - G.E. Oude Kotte
  02:12:33 - 02:13:01 - L.B. Kabout
  02:13:01 - 02:13:02 - R.P. Fransen
  02:13:02 - 02:13:04 - G.E. Oude Kotte
  02:13:04 - 02:13:17 - R.P. Fransen
  02:13:17 - 02:13:27 - G.E. Oude Kotte
  02:13:27 - 02:13:40 - R.P. Fransen
  02:13:40 - 02:13:59 - G.E. Oude Kotte
  02:14:00 - 02:14:08 - G.E. Oude Kotte
  02:14:08 - 02:15:11 - S.J.R. de Vries
  02:15:11 - 02:15:13 - G.E. Oude Kotte
  02:15:13 - 02:15:33 - G. Holtrop
  02:15:34 - 02:16:13 - G.E. Oude Kotte
  02:25:51 - 02:26:24 - D. van Willegen
  02:26:24 - 02:27:50 - J.H. Buisma
  02:27:50 - 02:27:55 - D. van Willegen
  02:27:55 - 02:28:01 - R.P. Fransen
  02:28:02 - 02:28:10 - D. van Willegen
  02:28:10 - 02:28:15 - J. Keessen
  02:28:16 - 02:28:30 - D. van Willegen
  02:28:31 - 02:29:13 - M.J. Geisler
  02:29:13 - 02:29:17 - D. van Willegen
  02:29:17 - 02:30:12 - G.J.H. Winkels
  02:30:13 - 02:30:15 - D. van Willegen
  02:30:15 - 02:31:13 - G. Holtrop
  02:31:14 - 02:31:43 - M. Vleghaar
  02:31:44 - 02:31:46 - D. van Willegen
  02:31:46 - 02:31:47 - R.P. Fransen
  02:31:47 - 02:31:48 - D. van Willegen
  02:31:48 - 02:32:40 - R.P. Fransen
  02:32:40 - 02:32:45 - D. van Willegen
  02:32:45 - 02:32:47 - J.H. Buisma
  02:32:47 - 02:32:51 - D. van Willegen
  02:33:01 - 02:35:06 - G.E. Oude Kotte
  02:35:07 - 02:35:55 - J.H. Buisma
  02:35:57 - 02:36:20 - D. van Willegen
  02:36:23 - 02:36:34 - D. van Willegen
  02:36:34 - 02:37:50 - J.H. Buisma
  02:37:50 - 02:37:55 - D. van Willegen
  02:37:56 - 02:37:57 - R.P. Fransen
  02:37:57 - 02:37:58 - D. van Willegen
  02:37:58 - 02:38:24 - J. Keessen
  02:38:24 - 02:38:32 - D. van Willegen
  02:38:32 - 02:38:37 - J.H. Buisma
  02:38:38 - 02:38:47 - D. van Willegen
  02:38:47 - 02:39:27 - D.G. van der Zwaag
  02:39:29 - 02:39:30 - D. van Willegen
  02:39:30 - 02:40:02 - D.M. Prent Bouten
  02:40:02 - 02:40:04 - D. van Willegen
  02:40:04 - 02:41:47 - T. van der Meer
  02:41:48 - 02:41:50 - D. van Willegen
  02:41:50 - 02:43:04 - S.J.R. de Vries
  02:43:05 - 02:43:06 - J.H. Buisma
  02:43:06 - 02:43:12 - D. van Willegen
  02:43:12 - 02:43:18 - J.H. Buisma
  02:43:20 - 02:43:56 - D. van Willegen
 28. 17

  Besluit

  Portefeuillehouder Kabout heeft de vragen mondeling beantwoord

  02:43:46 - 02:43:56 - D. van Willegen
  02:43:56 - 02:45:09 - E.S.I. Mijwaart
  02:45:09 - 02:45:12 - D. van Willegen
  02:45:12 - 02:45:20 - R.P. Fransen
  02:45:20 - 02:45:26 - D. van Willegen
  02:45:31 - 02:49:51 - L.B. Kabout
  02:49:51 - 02:49:58 - D. van Willegen
  02:49:58 - 02:49:59 - D. van Willegen
  02:50:13 - 02:50:30 - E.S.I. Mijwaart
  02:50:30 - 02:50:36 - D. van Willegen
  02:50:36 - 02:51:07 - J.H. Buisma
  02:51:07 - 02:51:15 - D. van Willegen
  02:51:15 - 02:51:39 - L.B. Kabout
  02:51:43 - 02:52:11 - D. van Willegen
 29. 18

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.