Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 27 mei 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 27 mei 2021, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  Besluit

  De voorzitter heeft de deelnemers van de workshop politiek bewust toegesproken en hen hartelijk bedankt voor hun interesse en deelname.

 4. 1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Mw. Keessen (Absoluut Aalsmeer) wil een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. Deze motie wordt behandeld na het vragenkwartier. Met deze toevoeging is de agenda vastgesteld.

 5. 1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 6. 1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld


  De heer Van der Zwaag (VVD) geeft aan dat de auditcommissie met een bedankbrief wil reageren op de brief van de Provincie Noord-Holland over de Financiële positie van de gemeente. De voorzitter zegt toe dat deze reactie zal worden opgesteld.


  De heer Kuin (Absoluut Aalsmeer) heeft vragen/opmerkingen over de ter kennisname stukken (nrs. 5, 8, 9, 10, 11, 16):
  5.Programma huisvesting arbeidsmi-granten: de voorzitter zegt toe dat de vraag van de heer Kuin als schriftelijke vraag wordt beantwoord.
  8. Jaarplan planmatig onderhoud: de heer Kuin verzoek agendering in de commissie. De voorzitter verzoekt fractie van Absoluut Aalsmeer de gebruikelijke oplegnotitie aan te leveren en zegt toe dat college bekijkt of er achtergrondinformatie kan worden bijgevoegd.
  9.Samenwerking en afspraken herstel liniedijken Stelling van Amsterdam: de voorzitter zegt toe dat de vraag inzake de financiële consequenties schriftelijk wordt beantwoord.
  De heer Kuin meldt een fout in de stukken bij nr 9. dat het eigendom van fort Kudelstaart in particuliere handen is
  4.Ontwerp paraplubestemmingsplan kamerverhuurbedrijf Aalsmeer: de heer Kuin verzoek agendering in de commissie.De voorzitter verzoekt de fractie van Absoluut Aalsmeer de gebruikelijke oplegnotitie aan te leveren
  5.Startnotitie Hoofdweg-Zuid: de voorzitter geeft aan dat deze stukken t.z.t. ter besluitvorming naar de raad komt en dan behandeld kunnen worden.

 7. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 1.5.1

  ++Besluit:++de verplichting tot geheimhouding van bijlagen 6 en 7 bij het B&W-besluit Reconstructie Machineweg van 13 april 2021, op basis van artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet, te bekrachtigen en de termijn van geheimhouding te bepalen op 5 jaar na het B&W-besluit van 13 april 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  de verplichting tot geheimhouding van bijlagen 6 en 7 bij het B&W-besluit
  Reconstructie Machineweg van 13 april 2021, op basis van artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 25, lid 2 van de
  Gemeentewet, te bekrachtigen en de termijn van geheimhouding te bepalen op
  5 jaar na het B&W-besluit van 13 april 2021.

 9. 1.5.2

  Besluit:
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot
   geheimhouding op:
   -de vastgestelde besluitenlijsten d.d. 6 april 2021,
   -de agenda d.d. 18 mei 2021
   van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2
  sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot
  geheimhouding op:
  -de vastgestelde besluitenlijsten d.d. 6 april 2021,
  -de agenda d.d. 18 mei 2021
  van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te
  bekrachtigen.

 10. 1.6

  Besluit

  Wethouder Alink wijst erop dat de (corona)testbus van de GGD gedurende drie weken in de gemeente Aalsmeer staat.

 11. 2

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: VVD – Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 11 mei 2021.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de beleidsnota ‘Van Afval naar grondstoffenbeleid’ en te kiezen voor nascheiding van de PMD fractie uit het restaf-val door een scheidingsinstallatie.
  Ook wordt gevraagd inzameling van restafval door middel van het eenmaal per twee weken inzamelen van minicontainers bij laagbouwwoningen en ondergrondse restafvalcontainers bij hoogbouw en te kiezen voor het toepassen van container-managementsysteem (CMS) om de afvalscheiding te verbeteren, de rechtvaardig-heid te waarborgen en de kosten te beheersen.
  Ook wordt gevraagd de afvalscheiding te verbeteren door GFT in de zomerperiode wekelijks in te zamelen en de inzameling van OPK uit te breiden met verzamel-containers op centrale punten.
  Daarnaast wordt gevraagd de incidentele projectkosten ten laste te brengen van de algemene middelen en de begroting 2021 hierop aan te passen bij de 1e bestuurs-rapportage 2021 en de afvalstoffenheffing per 1 januari 2022 aan te passen naar een éénpersoons- en meerpersoonshuishoudenstarief zonder dat dit effect heeft op de totale opbrengsten uit de afvalstoffenheffing en dit uit te werken t.b.v. de Kadernota 2022.
  Tot slot wordt gevraagd de structurele kosten van de inzamelwijziging structureel te verwerken in de begroting bij de Kadernota 2022, evenals dekking hiervan via een stijging van de afvalstoffenheffing per 1 januari 2022 met gemiddeld € 24,00 per huishouden.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden VVD (6)
  tegen
  Raadsleden GL (2), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsnota ‘Van afval naar grondstofbeleid 2021-2025’ vaststellen en daarmee te stre-ven naar de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding en gemiddeld maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.
  2. Te kiezen voor nascheiding van de PMD-fractie uit het restafval door een scheidingsinstalla-tie.
  3. Inzameling van restafval door middel van het 1 x per twee weken inzamelen van 140 liter minicontainers bij éénpersoons en 240 liter minicontainers bij meerpersoonshuishouden bij de laagbouwwoningen en bij de hoogbouw te kiezen voor ondergrondse restafvalcontainers.
  4. Te kiezen voor het toepassen van containermanagementsysteem (CMS) om de afvalschei-ding te verbeteren, de rechtvaardigheid te waarborgen en de kosten te beheersen;
  5. De afvalscheiding verder te verbeteren door GFT in de zomerperiode wekelijks in te zamelen en de inzameling van OPK uit te breiden met verzamelcontainers op centrale punten.
  6. De incidentele projectkosten, inclusief implementatie en een intensieve communicatiecam-pagne, ter hoogte van € 260.000 ten laste te brengen van de algemene middelen en de be-groting 2021 hierop aan te passen bij de 1e Bestuursrapportage 2021;
  7. De afvalstoffenheffing per 1 januari 2022 aan te passen naar een één- en meerpersoons-huishoudens tarief zonder dat dit effect heeft op de totale opbrengsten uit de afvalstoffen-heffing en dit uit te werken t.b.v. de Kadernota 2022.
  8. De structurele kosten van de inzamelwijziging ad € 312.000 structureel te verwerken in de begroting bij de Kadernota 2022, evenals dekking hiervan via een stijging van de afvalstof-fenheffing per 1 januari 2022 met € 24 gemiddeld per huishouden.

  Besluit

  1. De beleidsnota ‘Van afval naar grondstofbeleid 2021-2025’ geamendeerd vaststellen en daarmee te streven naar de landelijke doelstelling van 75% afvalscheiding en gemiddeld maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.
  2. Te kiezen voor nascheiding van de PMD-fractie uit het restafval door een scheidingsinstallatie.
  3. Inzameling van restafval door middel van het 1 x per twee weken inzamelen van 140 liter minicontainers bij éénpersoons en 240 liter minicontainers bij meerpersoonshuishouden bij de laagbouwwoningen en bij de hoogbouw te kiezen voor ondergrondse restafvalcontainers.
  4. De afvalscheiding verder te verbeteren door GFT in de zomerperiode wekelijks in te zamelen en de inzameling van OPK uit te breiden met verzamelcontainers op centrale punten. De verzamelcontainers (brengvoorzieningen) voor oud papier en karton worden in Kudelstaart alleen geplaatst bij hoogbouw.
  5. De incidentele projectkosten, inclusief implementatie en een intensieve communicatiecam-pagne, ter hoogte van € 260.000 ten laste te brengen van de algemene middelen en de be-groting 2021 hierop aan te passen bij de 1e Bestuursrapportage 2021;
  6. De afvalstoffenheffing per 1 januari 2022 aan te passen naar een één- en meerpersoons-huishoudens tarief zonder dat dit effect heeft op de totale opbrengsten uit de afvalstoffen-heffing en dit uit te werken t.b.v. de Kadernota 2022.
  7. De structurele kosten van de inzamelwijziging ad € 312.000 structureel te verwerken in de begroting bij de Kadernota 2022, evenals dekking hiervan via een stijging van de afvalstof-fenheffing per 1 januari 2022 met € 18 gemiddeld per huishouden.

  Amendementen

  Titel
  Geen Containermanagementsysteem
  Ophalen oud papier en karton Kudelstaart

  Moties

  Titel
  Keuze afvalcontainers
 12. 3

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 11 mei 2021.
  De besluitvorming is gericht op het kennisnemen van de Nota van Beantwoording en het vaststellen van het definitieve document Strategie Werklocaties Aalsmeer. Tevens wordt gevraagd om de strategische lijnen vast te stellen betreffende Green Park Aalsmeer inclusief de Greensquare, Hornmeer, de planvoorraad voor kantoren,
  het verkennen van mogelijkheden voor het accommoderen van de lokale vraag als
  Greenpark is ontwikkeld en het schetsen van een duidelijk toekomstperspectief op de
  Schinkelpolder.

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de Nota van Beantwoording;
  2. Het definitieve document Strategie Werklocaties Aalsmeer, waarin genoemde wijzigingen uit de Nota van beantwoording zijn doorgevoerd, vast te stellen;
  3. De strategische lijnen vast te stellen betreffende Green Park Aalsmeer inclusief de Greens-quare, Hornmeer, de planvoorraad voor kantoren, het verkennen van mogelijkheden voor het accommoderen van de lokale vraag als Greenpark is ontwikkeld en het schetsen van een duidelijk toekomstperspectief op de Schinkelpolder.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Nota van Beantwoording;
  2. Het definitieve document Strategie Werklocaties Aalsmeer, waarin genoemde wijzigingen uit de Nota van beantwoording zijn doorgevoerd, vast te stellen;
  3. De strategische lijnen vast te stellen betreffende Green Park Aalsmeer inclusief de Greens-quare, Hornmeer, de planvoorraad voor kantoren, het verkennen van mogelijkheden voor het accommoderen van de lokale vraag als Greenpark is ontwikkeld en het schetsen van een duidelijk toekomstperspectief op de Schinkelpolder.
 13. 4

  Portefeuillehouders: R.K. van Rijn en L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 12 mei 2021.
  De besluitvorming is gericht op het beschikbaar stellen van een krediet voor de voorbereiding en aanleg van een fietspad langs het noordelijk deel van de Bilderdammerweg en het westelijk deel van het Robend, in het verlengde van het bestaande fietspad langs de Bilderdammerweg, richting de centrumvoorzieningen in Kudelstaart.
  Gevraagd wordt de financiële afwikkeling van het project te laten verlopen via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, het project hierin op te nemen bij de eerst-volgende actualisatie, het benodigde krediet vanuit de algemene reserve te storten in de reserve buitenruimte en eventuele bijdragen van de Vervoerregio Amsterdam en vanuit de gebiedsontwikkelingen aan bovenwijkse voorzieningen tijdelijk toe te voegen aan dit krediet zodra deze ontvangen worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Een krediet van € 1.060.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en aanleg van een fietspad langs het noordelijk deel van de Bilderdammerweg en het westelijk deel van het Robend, in het verlengde van het bestaande fietspad langs de Bilderdammerweg, richting de centrum-voorzieningen in Kudelstaart;
  2. De financiële afwikkeling van het project te laten verlopen via het MPP Buitenruimte, het project hierin op te nemen bij de eerstvolgende actualisatie (voorjaar 2021) en het benodigde krediet van € 1.060.000 vanuit de algemene reserve te storten in de reserve buitenruimte;
  3. Een eventuele bijdrage van de Vervoerregio en bijdragen vanuit de gebiedsontwikkelingen aan bovenwijkse voorzieningen tijdelijk toe te voegen aan dit krediet zodra deze ontvangen worden, waarbij het budget van € 1.060.000 leidend blijft;
  4. Na afronding van het project en zo nodig tussentijds richting de raad de financiële balans opmaken en besluiten wat er met een te verwachten positief of negatief resultaat op het project dient te gebeuren.

  Besluit

  1. Een krediet van € 1.060.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereiding en aanleg van een fietspad langs het noordelijk deel van de Bilderdammerweg en het westelijk deel van het Robend, in het verlengde van het bestaande fietspad langs de Bilderdammerweg, richting de centrum-voorzieningen in Kudelstaart;
  2. De financiële afwikkeling van het project te laten verlopen via het MPP Buitenruimte, het project hierin op te nemen bij de eerstvolgende actualisatie (voorjaar 2021) en het benodigde krediet van € 1.060.000 vanuit de algemene reserve te storten in de reserve buitenruimte;
  3. Een eventuele bijdrage van de Vervoerregio en bijdragen vanuit de gebiedsontwikkelingen aan bovenwijkse voorzieningen tijdelijk toe te voegen aan dit krediet zodra deze ontvangen worden, waarbij het budget van € 1.060.000 leidend blijft;
  4. Na afronding van het project en zo nodig tussentijds richting de raad de financiële balans opmaken en besluiten wat er met een te verwachten positief of negatief resultaat op het project dient te gebeuren.

  Moties

  Titel
  Onderzoek varianten fietspad Bilderdammerweg
  Verkeersontsluiting Westeinderhage
 14. 5

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - PvdA - D66 – GL – RM – VVD - CDA
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 12 mei 2021.
  De besluitvorming is gericht op het beschikbaar stellen van een voorbereidings-krediet voor de herinrichting van het Raadhuisplein, Van Cleeffkade en de Stationsweg en dit te dekken uit de algemene reserve.
  Tevens wordt gevraagd de financiële afwikkeling van het project te laten verlopen via het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte, het project hierin op te nemen bij de eerstvolgende actualisatie en het benodigde krediet vanuit de algemene reserve te storten in de reserve buitenruimte.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  een voorbereidingskrediet van € 200.000,- voor de herinrichting van het Raadhuis-plein, Van Cleeffkade en Stationsweg beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve;
  2. de financiële afwikkeling van het project te laten verlopen via het MPP Buitenruimte, het project hierin op te nemen bij de eerstvolgende actualisatie (voorjaar 2021) en het benodigde krediet van € 200.000 vanuit de algemene reserve te storten in de reserve buitenruimte.

  Besluit

  een voorbereidingskrediet van € 200.000,- voor de herinrichting van het Raadhuis-plein, Van Cleeffkade en Stationsweg beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de algemene reserve;
  2. de financiële afwikkeling van het project te laten verlopen via het MPP Buitenruimte, het project hierin op te nemen bij de eerstvolgende actualisatie (voorjaar 2021) en het benodigde krediet van € 200.000 vanuit de algemene reserve te storten in de reserve buitenruimte.

 15. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
  De besluitvorming is gericht op het bekrachtigen van de door de burgemeester op 31 december 2020 vastgestelde noodverordening Oud en Nieuw en de op 27 april 2021 uitgevaardigde noodverordening Koningsdag.

  1. Raadsvoorstel bekrachtiging noodverordening Oud & Nieuw 31 december 2020
  2. Raadsvoorstel bekrachtiging noodverordening Koningsdag 27 april 2021

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Beide voorstellen unaniem aangenomen

 16. 7
  Vragenkwartier
 17. 8

  Moties

  Titel
  Heroverweging fietsbrug Spoorlijnpad - Burgemeester Hoffscholteweg
 18. 9
  Sluiting