Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 24 juni 2021

14:00 - 18:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 24 juni 2021, in de Burgerzaal van het Raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 14.00 uur. Publiek is welkom in het Raadhuis om de vergadering bij te wonen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  De agenda is conform vastgesteld

 5. 1.3

  Besluit

  Niet van toepassing

 6. 1.4

  Besluit

  De portefeuillehouder Financiën deelt mee dat er bericht van de account is dat er naar verwachting een goedkeurende verklaring wordt afgegeven over de controle van de Jaarrekening 2020

 7. 2.0

  De spreekvolgorde is bij deze integrale behandeling:
  CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer, GL, D66, PvdA en raadslid Martijn
  Indicatie van het programma:
  14.04 uur Eerste termijn van de raad met Algemene Beschouwingen (7x 8 minuten)
  Er worden geen vragen gesteld bij de algemene beschouwingen.
  Voorzitterswissel: de heer Fransen vervangt de heer Oude Kotte
  15.00 uur Eerste termijn reactie door het college
  15.40 uur Schorsing
  16.00 uur Tweede termijn van de raad
  16.40 uur Tweede termijn van het college
  17.00 uur Besluitvorming R-2, R-3 en R-4
  17.10 uur Schorsing
  17.30 uur Heropening raadsvergadering

 8. 2.1

  Jaarrekening 2020
  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021
  Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2020. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2020.
  Definitieve besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 8 juli 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de onzekerheid bij de ToZo-regeling en het herstelplan;
  2. De jaarstukken 2020 voorlopig vast te stellen met uitzondering van de ToZo-regeling en de Sisa-bijlage;
  3. Ermee instemmen dat de definitieve vaststelling in de raad van 8 juli zal plaatsvinden met inbegrip van het “accountantsverslag”, waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd;
  4. Het resultaat van afgerond € 26,5 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. Een onttrekking van € 312.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2021 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken;
  6. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 0,7 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2021 en latere jaren en de begroting 2021 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves;
  7. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
  8. De overschrijding van € 59.000 op het krediet nieuwbouw school Triade met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
  9. De reserves, zoals besloten bij raadsbesluit 29 oktober 2020, bij de jaarrekening 2020 op te heffen.

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de onzekerheid bij de ToZo-regeling en het herstelplan;
  2. De jaarstukken 2020 voorlopig vast te stellen met uitzondering van de ToZo-regeling en de Sisa-bijlage;
  3. Ermee instemmen dat de definitieve vaststelling in de raad van 8 juli zal plaatsvinden met inbegrip van het “accountantsverslag”, waarbij de vaststelling binnen de wettelijke termijn van 15 juli wordt gerealiseerd;
  4. Het resultaat van afgerond € 26,5 miljoen positief toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. Een onttrekking van € 312.000 aan de algemene reserve te doen en de begroting 2021 hiertoe te wijzigen in verband met veilig te stellen budgetten die zijn genoemd in hoofdstuk 4.5 van de jaarstukken;
  6. Het saldo aan restantkredieten van afgerond € 0,7 miljoen, conform paragraaf 5.3 Toelichting op de balans, onderdeel materiele vaste activa, beschikbaar te houden voor besteding in 2021 en latere jaren en de begroting 2021 te wijzigen voor de met deze kredieten samenhangende reserves;
  7. De begrotingsoverschrijdingen in het onderdeel Begrotingsafwijkingen, met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
  8. De overschrijding van € 59.000 op het krediet nieuwbouw school Triade met inachtneming van de gestelde regels omtrent rechtmatigheid, vast te stellen;
  9. De reserves, zoals besloten bij raadsbesluit 29 oktober 2020, bij de jaarrekening 2020 op te heffen.

 9. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021
  Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2021. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2021 bij te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
  2. De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 6 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 5 Reserves en voorzieningen;
  3. De reserve klimaatadaptatie in te stellen;
  4. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 4 investeringen.

  Besluit

  1. De 1e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
  2. De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 6 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk 5 Reserves en voorzieningen;
  3. De reserve klimaatadaptatie in te stellen;
  4. De investeringskredieten beschikbaar te laten stellen conform hoofdstuk 4 investeringen.
 10. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021
  Met de Kadernota 2022 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025. Het college stelt voor om een gezamenlijk proces te doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Programmabegroting 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Kadenota 2022 vast te stellen;
  2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2022.

  Besluit

  1. De Kadenota 2022 vast te stellen;
  2. Met college en raad gezamenlijk een proces doorlopen om te komen tot een structureel en sluitend meerjarenperspectief bij de Begroting 2022.

  Moties

  Titel
  Motie contractmanagement Jeugd
  Motie Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022
  Motie Inwoners(participatie)
  Motie Maak HAVO-VWO bereikbaar
  Motie Verkeersmaatregelen Kudelstaart
 11. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
  Een grondexploitatie is het uitvoeringsprogramma van een ruimtelijk plan en bevat de financiële kaders voor de uitvoering. De gemeenteraad dient jaarlijks deze financiële kaders opnieuw vast te stellen of te herzien. Met dit voorstel wordt de raad ook geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen bij lopende grondexploitaties en private ontwikkelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2021 vast te stellen;
  2. het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter      grootte van € 70.507.000 opbrengsten en € 51.915.000 kosten (specificatie: bijlage 1) vast te stellen;
  3. het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 7.062.000 opbrengsten, € 7.526.000 kosten (specificatie:
      bijlage 1) vast te stellen;
  4. alle toekomstige winstnemingen waarmee rekening is gehouden in het meerjarenbeeld (bijlage 2) te storten in de
       bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”;
  5.. op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor grondexploitaties ter hoogte van
       € 6.667.000 vast te stellen (bijlage 3);
  6. de jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verlagen van € 252.000 naar € 113.000 vanaf
        2021;
  7. het voteren van een raadskrediet van € 454.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond
      (specificatie: bijlage 4);
  8. het voteren van een raadskrediet van € 1.112.000,- kosten en € 302.000 opbrengsten voor facilitaire projecten
      (Oosteindedriehoek, Van Cleefkade, Parkmeer en Uitweg 42-46, bijlage 1);
  9. het afsluiten van de grondexploitaties Einsteinstraat 103, Hornweg 317 en Uiterweg 222;
  10.Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2021
       en verder.

  Besluit

  1. de geactualiseerde grondexploitaties per 1-1-2021 vast te stellen;
  2. het bijgestelde budget voor de uitvoering van de nog te verwezenlijken plandelen van lopende actieve grondexploitaties ter      grootte van € 70.507.000 opbrengsten en € 51.915.000 kosten (specificatie: bijlage 1) vast te stellen;
  3. het bijgestelde budget van facilitaire projecten ter grootte van € 7.062.000 opbrengsten, € 7.526.000 kosten (specificatie:
      bijlage 1) vast te stellen;
  4. alle toekomstige winstnemingen waarmee rekening is gehouden in het meerjarenbeeld (bijlage 2) te storten in de
       bestemmingsreserve “voorlopige winsten grondexploitaties”;
  5.. op basis van de vastgestelde grondexploitaties de stand van de verliesvoorziening voor grondexploitaties ter hoogte van
       € 6.667.000 vast te stellen (bijlage 3);
  6. de jaarlijks dotatie aan de verliesvoorziening voor de Tuinen van Aalsmeer te verlagen van € 252.000 naar € 113.000 vanaf
        2021;
  7. het voteren van een raadskrediet van € 454.000,- voor het voorbereiden van ruimtelijke plannen op eigen grond
      (specificatie: bijlage 4);
  8. het voteren van een raadskrediet van € 1.112.000,- kosten en € 302.000 opbrengsten voor facilitaire projecten
      (Oosteindedriehoek, Van Cleefkade, Parkmeer en Uitweg 42-46, bijlage 1);
  9. het afsluiten van de grondexploitaties Einsteinstraat 103, Hornweg 317 en Uiterweg 222;
  10.Bovenstaande besluitpunten met bijbehorende balansmutaties en fiscale consequenties te verwerken in de begroting 2021
       en verder.

 12. 6

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021
  Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer
  Het doel van het MPP is om de kwaliteit van de openbare ruimte planmatig op orde te houden en te verbeteren. Daarnaast moet dekking worden verkregen voor de uitvoering van werken in 2021 en 2022 om dit te bereiken en wordt een doorkijk gegeven naar de projecten in de jaren 2023 en 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1) en een indicatieve planningslijst (bijlage 2);
  2. de jaarschijf 2021 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2022 op te nemen in de begroting 2022, conform de uitwerking in het raadsvoorstel;
  3. de reeds bij de 1e Burap 2020 beschikbaar gestelde investeringsruimte voor vervanging van het parkeerterrein bij Sportpark Sportlaan Aalsmeer van € 245.000 (budgettair neutraal) mee te nemen via het MPP Buitenruimte;
  4. de neerwaartse bijstelling in 2021 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2022
  5. de op 1 juni 2021 door het college opgelegde geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (budgettenlijst)' te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college van 1 juni 2021.

  Besluit

  1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1) en een indicatieve planningslijst (bijlage 2);
  2. de jaarschijf 2021 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken als begrotingswijziging en de jaarschijf 2022 op te nemen in de begroting 2022, conform de uitwerking in het raadsvoorstel;
  3. de reeds bij de 1e Burap 2020 beschikbaar gestelde investeringsruimte voor vervanging van het parkeerterrein bij Sportpark Sportlaan Aalsmeer van € 245.000 (budgettair neutraal) mee te nemen via het MPP Buitenruimte;
  4. de neerwaartse bijstelling in 2021 van de kredietbedragen riolering en wegen beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2022
  5. de op 1 juni 2021 door het college opgelegde geheimhouding van Bijlage 1 'Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2021-2024 (budgettenlijst)' te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet juncto artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college van 1 juni 2021.
 13. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend

 14. 8

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 18.30 uur