Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 8 juli 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 8 juli 2021, in de Burgerzaal van het Raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Publiek is welkom in het raadhuis om de vergadering bij te wonen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.2

  Na opening van de raadsvergadering wordt afscheid genomen van Julius van Wilgenburgh, de kinderburgemeester van het schooljaar 2020/2021.
  Hierna wordt de nieuwe kinderburgemeester voor het schooljaar 2021/2022, Anne van Duijn, benoemd.

 2. 0.3

 3. 1.1

  Besluit

  Afwezig zijn de heer J.G.E. Bouw-meester (VVD) en mevrouw G. Holtrop (AA)

 4. 1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Mw. Van Hilst (Absoluut Aals-meer) kondigt aan een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen. Deze motie wordt behandeld als agendapunt R-11.
  De bespreekstukken R-6 en R-7 worden hamerstukken.
  Met deze toevoegingen is de agenda vastgesteld.

 5. 1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 6. 1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 7. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 1.5.1

  Besluit:
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g
  van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot geheimhouding op:

  • de vastgestelde besluitenlijst d.d. 18 mei 2021,
  • de agenda d.d. 6 juli 2021,
  • de memo aanpak opdracht procesversnelling d.d. 18 juni 2021
   van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 9. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen van het college

 10. 2

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021.
  Dit bestemmingsplan heeft als doel om de herinrichting van de gronden aan de Uiterweg 223 en 225 mogelijk te maken. Daartoe worden de bestaande kwekerij en woning gesloopt te slopen en in het bebouwingslint twee bouwkavels gecreëerd voor twee vrijstaande woningen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Uiterweg 223-225’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.09AM-VG01, ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde Staat van Wijzigingen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 4 mei 2021.

  Besluit

  1. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Uiterweg 223-225’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.09AM-VG01, ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde Staat van Wijzigingen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 4 mei 2021.

 11. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021.
  De Veiligheidsregio heeft het vierjaarlijkse regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan opgesteld. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op deze stukken en het college toestemming te verlenen tot de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRAA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
  2. het Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
  3. toestemming te verlenen aan het college om te besluiten de Gemeenschappelijke Regeling VrAA 2015, gewijzigd conform versie 28-4-2021, vast te stellen.
  4. het ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

  Besluit

  1. het Regionaal Risicoprofiel 2021-2024 voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
  2. het Eindconcept VrAA beleidsplan Buiten Gewoon Veilig voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
  3. toestemming te verlenen aan het college om te besluiten de Gemeenschappelijke Regeling VrAA 2015, gewijzigd conform versie 28-4-2021, vast te stellen.
  4. het ontwerpbesluit deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.
 12. 4

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  De raad wordt voorgesteld om wensen en opvattingen in te dienen op het MRA Verstedelijkingsconcept versie 2 zoals verwoord in de brief aan het Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  wensen en opvattingen in te dienen op het MRA Verstedelijkingsconcept versie 2 door het sturen van een brief aan het Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie.

  Besluit

  wensen en opvattingen in te dienen op het MRA Verstedelijkingsconcept versie 2 door het sturen van een brief aan het Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie.

 13. 5
  BEHANDELSTUKKEN
 14. 5.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - GL – RM – VVD - CDA - PvdA - D66
  De raad wordt voorgesteld om wethouder R.K. van Rijn ontheffing te verlenen van ontheffing van het vereiste van het ingezetenschap gedurende de periode van
  30 augustus 2021 tot 30 augustus 2022.

  Besluit

  de heer R.K. van Rijn, bij raadsbesluit van 24 mei 2018 benoemd tot wethouder van de gemeente Aalsmeer, gedurende de periode van 30 augustus 2021 tot 30 augustus 2022
  ontheffing te verlenen van het vereiste van het ingezetenschap als bedoeld in artikel 36a
  van de Gemeentewet.

  Het voorstel is, na schriftelijke stemming, aangenomen met 20 stemmen voor en 1 stem tegen

 15. 6

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer
  De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 van de GR
  OGZ en geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2020
  2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 1.244.328,--.

  Besluit

  1. Kennis nemen van de Jaarstukken 2020
  2. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerp Begroting 2022 van de GR OGZ Amstelland en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022 van € 1.244.328,--.
 16. 7

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer - CDA
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 17 juni 2021.
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Eindrapportage 2020 en geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tevens wordt voorgesteld de gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  1. Kennis nemen van de Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Omgevingsdienst;
  2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst;
  3. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000, deze verhoging te dekken uit een compensatie in het
       gemeentefonds en de begroting hier structureel op aan te passen via de Kadernota 2022 en akkoord te gaan met de
       gemeentelijke bijdrage van € 520.000 voor 2022.

  Besluit

  In te stemmen met:
  1. Kennis nemen van de Eindrapportage 2020 en Meerjarenbegroting 2022-2025 Omgevingsdienst;
  2. Geen zienswijze in te dienen over de Meerjarenbegroting 2022-2025 van de Omgevingsdienst;
  3. De gemeentelijke bijdrage vanaf 2022 te verhogen met € 97.000, deze verhoging te dekken uit een compensatie in het gemeentefonds en de begroting hier structureel op aan te passen via de Kadernota 2022 en akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage van € 520.000 voor 2022.

 17. 8

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en de geactualiseerde begroting 2021 van de GGD Amsterdam-Amstelland en geen zienswijze in te dienen over de meerjarenbegroting 2022 – 2025 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1.Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2020 en de geactualiseerde begroting 2021;
  2.Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD  Amsterdam Amstelland
      2022 – 2025.

  Besluit

  1.Kennis te nemen van de jaarstukken GR GGD Amsterdam-Amstelland 2020 en de geactualiseerde begroting 2021;
  2.Geen zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD  Amsterdam Amstelland 2022 – 2025.

 18. 9

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA -VVD - Absoluut Aalsmeer - GL - D66 - PvdA - RM
  De voorlopige vaststelling van de Jaarrekening 2020 heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 24 juni 2021.
  De besluitvorming is nu gericht op het definitief vaststellen van de Jaarrekening 2020.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  de jaarstukken 2020 en het verslag van bevindingen van Baker Tilly definitief vast te stellen.

 19. 10

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA - D66 - GL
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 juni 2021.
  Het doel van de Regionale Energiestrategie is om bij te dragen aan de landelijke doelstellingen om in 2030 35TW duurzame energie op te wekken. Voor Aalsmeer staan er in de RES drie potentiele zoekgebieden: Oosteinderpoel en N201 Burgemeester Brouwerweg (opwekken zonne-energie) en Zuider-Legmeerpolder (opwekken zonne- en windenergie). De gemeente heeft met de ‘Kaders Zonne-energie Aalsmeer’ onlangs prioriteit gelegd bij het uitwerken van generieke zoekgebieden om zon op daken te stimuleren, voordat de specifieke zoekgebieden verder worden uitgewerkt.

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden VVD (5)

  Voorgesteld besluit

  1. De RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid, voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van de
      gemeente Aalsmeer, vast te stellen en mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor het
      omgevingsbeleid;
  2. De RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens gemeente Aalsmeer aan te bieden aan het Nationaal
      Programma RES. Met als belangrijkste punten:
      a.De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te hanteren voor opwek in 2030 in de regio
         Noord-Holland Zuid, en daarmee bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030;
      b.De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie daar voor als uitgangspunt te
          hanteren. De RES 1.0 als resultaat.

  Besluit

  1. De RES 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid, voor zover deze betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Aalsmeer, vast te stellen en mee te nemen bij de uitwerking van de uitvoeringsinstrumenten voor het omgevingsbeleid;
  2. De RES 1.0 als resultaat uit het regionale proces ook namens gemeente Aalsmeer aan te bieden aan het Nationaal Programma RES. Met als belangrijkste punten:
   a.De ambitie van de regio Noord-Holland Zuid van 2,7 TWh als uitgangspunt te hanteren
      voor opwek in 2030 in de regio Noord-Holland Zuid, en daarmee bij te dragen aan de
      landelijke opgave van 35 TWH hernieuwbare energie in 2030;
  b.De kaart met globale zoekgebieden voor opwek van grootschalige wind- en zonne-energie
     daar voor als uitgangspunt te hanteren. De RES 1.0 als resultaat.

 20. 11

  Moties

  Titel
  Motie Maaibeleid
 21. 12

  Besluit

  De portefeuillehouder heeft de vragen mondeling beantwoord

 22. 13

  De gemeenteraad vergadert achter gesloten deuren

 23. 14

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur de openbare raadsvergadering