Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 8 april 2021

20:00 - 22:00
Locatie

Digitaal via MS Teams

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de digitale Raadsvergadering op donderdag 8 april 2021. Aanvang 20.00 uur. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Er is een motie vreemd aan de orde van de dag aangekondigd door GroenLinks. Deze motie wordt bij agendapunt R-6 behandeld. De heer Van Willegen vraagt aandacht voor het feit dat de ‘Raad ter kennisname’ geen stukken laat zien. De stukken zullen worden gepubliceerd voor de raad van 27-05-2021.
  Met inachtneming van deze wijziging is de agenda conform vastgesteld.

 5. 1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 6. 1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 7. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 1.5.1

  Besluit:
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2
  sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot
  geheimhouding op:

  • de vastgestelde besluitenlijsten d.d. 2 en 23 februari 2021,
  • de agenda d.d. 6 april 2021, de presentatie Aalsmeerse opgaven en de concept bestuurlijke opdracht,
   van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te
   bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g
    van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot geheimhouding op:

  • de vastgestelde besluitenlijsten d.d. 2 en 23 februari 2021,
  • de agenda d.d. 6 april 2021, de presentatie Aalsmeerse opgaven en de concept bestuurlijke opdracht,
     van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.
 9. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

 10. 2

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Uit de vergadering van de Commissie R&E van 23 maart 2021
  Spreekvolgorde: RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 - GL
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling ‘Een sociale huurwoning zoeken verandert’.
  Tevens wordt gevraagd in te stemmen met de structurele kosten van € 10.000,-- per
  jaar en deze op te nemen in de Kadernota 2022-2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling ‘Een sociale huurwoning zoe-ken verandert’ vast te stellen;
  2. In te stemmen met de structurele kosten van € 10.000 per jaar en deze op te nemen in de Kadernota 2022-2025.

  Besluit

  1. Het beleidsvoorstel voor een nieuwe woonruimteverdeling ‘Een sociale huurwoning zoe-ken verandert’ vast te stellen;
  2. In te stemmen met de structurele kosten van € 10.000 per jaar en deze op te nemen in de Kadernota 2022-2025.

 11. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de vergadering van de Commissie R&E en M&B van 23 maart 2021
  Spreekvolgorde: VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het Reglement van Orde van de raad Aalsmeer 2021, de Verordening raadscommissies Aalsmeer 2021 en het Reglement van het Presidium 2021.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden fractie Judith Keessen (1)

  Besluit

  1. Het Reglement van orde voor de Raad Aalsmeer 2021 vast te stellen;
  2. Het Reglement van orde voor het Presidium Aalsmeer 2021 vast te stellen;
  3. De Verordening op de raadscommissies Aalsmeer 2021 vast te stellen.

  De heer Kuin (Absoluut Aalsmeer) heeft een stemverklaring afgelegd

 12. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit het presidium van 25 maart 2021
  Spreekvolgorde: JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het profiel voor de voorzitters van de raadscommissies Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur en het profiel voor de plaatsvervangend voorzitter van de raad.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden fractie Judith Keessen (1)

  Besluit

  1. Het Profiel commissievoorzitters Aalsmeer 2021 vast te stellen;
  2. Het Profiel plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad Aalsmeer 2021 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen. De fracties Absoluut Aalsmeer en Judith Keessen worden geacht te hebben tegengestemd.

 13. 5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - JK
  De besluitvorming is gericht op het benoemen van twee commissievoorzitters voor de raadscommissies Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur en het benoemen van de plaatsvervangend voorzitter van de raad

  Besluit

  1. Met ingang van 16 april 2021 eervol ontslag te verlenen aan de commissievoorzitters me-vrouw N. Hauet en de heren J.H. Buisma, R.P. Fransen, W. Kikkert, D. Kuin en D. van Willegen en aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad de heer R.P. Fransen;
  2. Mevrouw N. Hauet met ingang van 16 april 2021 te benoemen tot voorzitter van de com-missie Ruimte en Economie;
  3. De heer D. van Willegen met ingang van 16 april 2021 te benoemen tot voorzitter van de commissie Maatschappij en Bestuur;
  4. De heer R.P. Fransen met ingang van 16 april 2021 te benoemen tot plaatsvervangend voor-zitter van de raad.

  Besluitpunt 1 aangenomen met algemene stemmen


  Stemuitslag briefstemmen:


  Er zijn 21 stemmen uitgebracht.


  Voorzitter commissie R&E:
  Mw. Hauet 14 stemmen voor, 1 tegen
  Dhr. Abbenhues 2 stemmen voor
  Blanco stemmen: 4 (ongeldig)


  Voorzitter commissie M&B:
  Dhr. Van Willegen 14 voor, 1 tegen
  Mw. Holtrop 2 stemmen voor
  Blanco stemmen: 4 (ongeldig)


  Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad:
  Dhr. Fransen 12 stemmen voor, 3 tegen
  Dhr. Winkels 2 stemmen voor
  Dhr. Van Willegen 1 stem voor
  Blanco stemmen: 3 (ongeldig)

 14. 6

  Besluit

  Motie is aangehouden

 15. 7

  Besluit

  De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord.
  De heer Kuin verzoekt om de correspondentie tussen gemeente en Hoogheemraadschap Rijnland over de waterdoorgang bij de pier van het Waterfront.

 16. 8
  Sluiting