Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 21 januari 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Agendapunt 4 is van de agenda gehaald

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  Besluit

  De vergadering wordt digitaal gehouden. Mevrouw Keessen heeft zich afgemeld. De voorzitter identificeert alle overige raadsleden en deelnemers aan de vergadering.

 4. 1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1.2.1.Agendapunt R-6 (Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen Aalsmeer 2020) kan worden geagendeerd als hamerstuk;
  1.2.2.Agendapunt R-4 (Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer) wordt, op verzoek van de heer Bouwmeester (VVD met ondersteuning van CDA en D66) van de agenda gehaald en opnieuw geagendeerd voor bespreking in de commissie R&E van 09-02-2021.
  1.2.3. Door de fractie AA is een motie vreemd aan de orde van de dag aangemeld. Deze wordt behandeld als agendapunt R-7.
  Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld

 5. 1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 6. 1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 7. 1.5

  Besluit

  Er zijn geen separate voorstellen aangeleverd ter bekrachtiging geheimhouding.

 8. 1.6

  Besluit

  1.6 Vanuit het college zijn de volgende mededelingen:
  Wethouder Alink:
  1.Van 25-01-2021 t/m 07-02-2021 staat in Kudelstaart de Covid-19 test-bus waar men, bij klachten, zonder afspraak terecht kan;
  2.De samenwerking met ArtZuid is gestopt; Flower Art start met de Historische Tuin een initiatief wat aansluit op de kunstroute;
  3.De bouw van het project Zuiderkerk start in april 2021; de Zuiderkerk blijft behouden;
  4.Voor het project Studio’s Aalsmeer worden in Q2 participatietrajecten gestart en er wordt naar gestreefd dit in Q3 aan de raad voor te leggen.


  Wethouder Kabout:
  Voor de pilot huisartsenondersteuner (voor m.n. jeugd) is een geschikte kandidaat gevonden die binnen binnenkort van start gaat.

 9. 2

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Auditcommissie van 13 januari 2021
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2020 inclusief het normenkader.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  het Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2020, inclusief normenkader, vast te stellen.

  Besluit

  het Controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2020, inclusief normenkader, vast te stellen.

 10. 3

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 7 januari 2021.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het Standplaatsenbeleid Aalsmeer
  2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  het Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021 vast te stellen

  Besluit

  het Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021 vast te stellen

  Amendementen

  Titel
  Standplaatsenbeleid Aalsmeer 2021
 11. 5

  Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 - 2026
  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 - GL
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 7 januari 2021.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 – 2026 als meerjarig kader. Tevens wordt verzocht een spaarloonrekening vervanging riolen in te stellen en hierin een bedrag te doteren vanuit de egalisatie-voorziening vervanging riolen.
  Tot slot wordt gevraagd de begroting op taakverdeling 4 riolering vanaf 2021 structureel aan te passen conform de tabel onder het hoofdstuk Financiën en dit mee te nemen bij de 1e Bestuursrapportage 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer 2021 – 2026 (afgekort GRP) vast te stellen als meerjarig kader voor de voorbereiding, uitvoering en bekostiging van de zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.;
  2. Een spaarloonrekening vervanging riolen in te stellen;
  3. Vanuit de egalisatievoorziening rioolheffing een bedrag van €1,5 miljoen te doteren in de spaarvoorziening vervanging riolen ;
  4. De begroting op taakverdeling 4 riolering vanaf 2021 structureel aan te passen conform de tabel onder het hoofdstuk Financiën en dit mee te nemen bij de 1e Bestuursrapportage 2021.

  Besluit

  1. Het Gemeentelijk Rioleringsplan Aalsmeer 2021 – 2026 (afgekort GRP) vast te stellen als meerjarig kader voor de voorbereiding, uitvoering en bekostiging van de zorgplicht voor de inzameling van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.;
  2. Een spaarloonrekening vervanging riolen in te stellen;
  3. Vanuit de egalisatievoorziening rioolheffing een bedrag van €1,5 miljoen te doteren in de spaarvoorziening vervanging riolen ;
  4. De begroting op taakverdeling 4 riolering vanaf 2021 structureel aan te passen conform de tabel onder het hoofdstuk Financiën en dit mee te nemen bij de 1e Bestuursrapportage 2021.
 12. 6

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 7 januari 2021.
  De besluitvorming is gericht op het kennisnemen van de actuele tarieven voor
  toerekening van bovenwijkse kosten aan projecten en het vaststellen van de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen Aalsmeer 2020.
  Tevens wordt verzocht de nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 2020 per datum raadsbesluit in werking te laten treden en op dat moment de oude nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 2015 te laten vervallen.
  Tot slot wordt gevraagd de budgettaire effecten van deze nota te betrekken bij de 1e Bestuursrapportage 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de actuele tarieven voor toerekening van bovenwijkse kosten aan projecten;
   2. De nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen Aalsmeer 2020 vast te stellen;
   3. De nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 2020 per datum raadsbesluit inwerking te laten treden en op dat moment de oude nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 2015 te laten vervallen;
   4. De budgettaire effecten van deze nota te betrekken bij de 1e Bestuursrapportage 2021 en de kadernota.

  Besluit

  1. Kennisnemen van de actuele tarieven voor toerekening van bovenwijkse kosten aan projecten;
   2. De nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen Aalsmeer 2020 vast te stellen;
   3. De nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 2020 per datum raadsbesluit inwerking te laten treden en op dat moment de oude nota kostenverhaal bovenwijkse voorzieningen 2015 te laten vervallen;
   4. De budgettaire effecten van deze nota te betrekken bij de 1e Bestuursrapportage 2021 en de kadernota.
 13. 7

  Besluit

  De motie wordt aangehouden en het onderwerp zal worden besproken in één van de eerstvolgende commissievergaderingen met de input van het college.

  Moties

  Titel
  Motie Visie gemeentelijk vastgoed
 14. 8

  Besluit

  De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord; de portefeuillehouder zegt toe dat de gemeenteraad verder schriftelijk wordt geïnformeerd over de stand van zaken met de procedure en een tekening.

 15. 9

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur

  Amendementen

  Titel
  Amendement Koersdocument Mobiliteit

  Moties

  Titel
  Motie Fietspaden