Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 16 september 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Burgerzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 16 september 2021, in de Burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur. Publiek is welkom in het raadhuis
om de vergadering bij te wonen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

Besluit

De heer Kuin (Absoluut Aalsmeer) verzoekt om van punt 2, Welstandsnota een behandelstuk te maken.
Met inachtneming van deze opmerking is de agenda verder conform vastgesteld

Besluit

Conform vastgesteld

Met betrekking tot de ter ken-nisname stukken over de verkoop Parklaan (26a-27) verzoekt de heer Kuin (Aboluut Aalsmeer) een toelichting op de memo met beantwoording van de vragen hierover. De voorzitter stelt voor dat de heer Kuin hierover contact opneemt met de portefeuillehouder.

Voorgesteld besluit:
de verplichting tot geheimhouding van het B&W-besluit verkoop Parklaan 26a-27 te Aalsmeer van 20 juli 2021, op basis van artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet, te bekrachtigen en de termijn van geheimhouding te bepalen op 10 jaar na het B&W-besluit van 20 juli 2021.

Resultaat stemming

Besluit

de verplichting tot geheimhouding van het B&W-besluit verkoop Parklaan 26a-27 te Aalsmeer van 20 juli 2021, op basis van artikel 10, lid 2 sub b en g van de
Wet openbaarheid van bestuur en artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet, te
bekrachtigen en de termijn van geheimhouding te bepalen op 10 jaar na het
B&W-besluit van 20 juli 2021.

Voorstel met algemene stemmen aangenomen.

Besluit

Wethouder Van Rijn deelt mee dat er een onderzoek naar de woonwensen van jongeren gehouden gaat worden.
Wethouder Alink deelt mee dat het fonds voor de duurzaamheidsleningen uitgeput is en geëvalueerd wordt.

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Uit de Commissie Ruimte en Economie van 31 augustus 2021.
De welstandsnota is geactualiseerd met als doel om de regeldruk te verlagen. Voorgesteld wordt de vergunningsplicht voor kleine bouwprojecten en verbouwingen af te schaffen (vergunningsvrij gemaakt) of te vereenvoudigen.

Resultaat stemming

Besluit

De portefeuillehouder zegt toe dat de tekstuele opmerkingen van de heer Kuin (Absoluut Aalsmeer) bij een eerstvolgende nota van wijzigingen zullen worden gecorrigeerd.

Voorstel met algemene stemmen aangenomen

Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
Uit de Commissie Ruimte en Economie van 31 augustus 2021.
Met deze nieuwe huisvestingsverordening wordt het onlangs vastgestelde beleidskader ‘Een sociale huurwoning verandert’ in regelgeving verankerd.
Het doel van deze verordening is het op regionale schaal verbeteren van de regels voor het in gebruik geven en nemen van schaarse huurwoningen en standplaatsen.
De bedoeling is dat hierdoor voor mensen met een dringende woonwens de kansen op een woning worden vergroot. Met het voorstel worden alleen de regels over woonruimteverdeling gewijzigd. De regels over de woningvoorraad blijven ongewijzigd.

Resultaat stemming

Besluit

de Huisvestingsverordening Aalsmeer 2021, de toelichting Huisvestingsverordening
Aalsmeer 2021 en de schaarste onderbouwing Huisvestingsverordening Aalsmeer 2021
vast te stellen.

Voorstel met algemene stemmen aangenomen

Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
Uit de Commissie Ruimte en Economie van 31 augustus 2021.
De Vervoerregio Amsterdam regelt het openbaar vervoer in 15 gemeenten, waaronder Aalsmeer. Dit voorstel richt zich op het voornemen van de Vervoerregio tot het verwerven van één aandeel van het vervoerbedrijf GVB en het wijzigen van de samenwerkingsstructuur tussen GVB en VRA. Aanleiding is de wettelijke verplichting om de samenwerkingsstructuur tussen de vervoerregio en het vervoerbedrijf te wijzigen.

Resultaat stemming

Besluit

1. In te stemmen met het voornemen van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) tot:
     1. het verwerven van 1 aandeel van het vervoerbedrijf GVB en
     2. het wijzigen van de OV Governance (samenwerkingsstructuur GVB-VRA);
     3. het vaststellen van de 12e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoer-
         regio Amsterdam;
 2. per brief van de gemeenteraad aan het Dagelijks Bestuur van de VRA kenbaar te
     maken dat de gemeenteraad Aalsmeer instemt met het voornemen van de Vervoer-
     regio Amsterdam (VRA) tot:
     1. het verwerven van 1 aandeel van het vervoerbedrijf GVB en
     2. het wijzigen van de OV Governance (samenwerkingsstructuur GVB-VRA);
     3. de vaststelling van 12e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Vervoer-
         regio Amsterdam.

Voorstel met algemene stemmen aangenomen

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Uit het Presidium van 2 september 2021.
De raad wordt voorgesteld de fractiebudgetten 2020 voor de fracties Absoluut Aalsmeer, CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

De hoogte van de fractiebudgetten 2020 van de fracties Absoluut Aalsmeer, CDA, D66, GroenLinks,
PvdA en VVD conform in de hier weergegeven tabel vast te stellen;
Fractie Voorschot fractiebudget 2020 Gedeclareerde bedragen door de fracties Gecorrigeerd Vast te stellen
fractiebudget 2020
AA € 7.000,00 € 5791,83 € 211,02 € 5580,81
CDA € 10.100,00 € 6913,93 € 77,90 € 6836,03
D66 € 5450,00 € 4.261,81 € 5,00 € 4256,81
GroenLinks € 5450,00 € 3982,79 € 0,00 € 3982,79
PvdA € 4675,00 € 3019,95 € 0,00 € 3019,95
VVD € 8550,00 € 4097,95 € 0,00 € 4097,95
Totaal € 41.225,00 € 28.068,26 € 293,92 € 27.774,34

Voorstel met algemene stemmen aangenomen

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA
Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 september 2021.
De besluitvorming is gericht op het instemmen met de benoeming van twee leden in de Raad van Toezicht van Stichting Auro.

Besluit

in te stemmen met de benoeming van:

 1. mevrouw P. Huisman-Spuijbroek, wonende te Amsterdam en
 2. mevrouw J. Dekker, wonende te Abcoude
  tot leden in de Raad van Toezicht van Stichting AURO.

Er zijn 21 geldige stemmen uitgebracht.
Mevrouw P. Huisman -Spuijbroek: 20 stemmen voor en 1 stem tegen
Mevrouw J. Dekker: 20 stemmen voor en 1 stem tegen.

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
Uit de Commissie Ruimte en Economie van 31 augustus 2021.
Het bestemmingsplan Kudelstaart 2020 betreft een actualisering van het huidige bestemmingsplan. Het plan is overwegend conserverend van aard. Een aantal ontwikkelingen zoals het vrijliggend fietspad langs de Bilderdammerweg, en de gebiedsontwikkelingen Westeinderhage en Hoofdweg-Zuid zijn geen onderdeel van dit bestemmingsplan.

Resultaat stemming

Besluit

 1. Over de ingediende zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
 2. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. bestemmingsplan ‘Kudelstaart 2020’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.20-VG01, gewijzigd vast te stellen;
 4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 15-07-2019.

Voorstel aangenomen:
Voor: 17 (CDA, VVD, GL, D66, PvdA en dhr. Martijn)
Tegen: 4 (Absoluut Aalsmeer)

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Spreekvolgorde: GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66
Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 september 2021.
De rekenkamer heeft onderzoek uitgevoerd naar de Jeugdhulp in Aalsmeer en doet op basis van dit onderzoek een aantal aanbevelingen aan de raad.

Resultaat stemming

Besluit

De aanbevelingen in hoofdstuk 7.2 van het onderzoeksrapport van de rekenkamer naar de uitvoering van de
jeugdhulp:

 1. Geef alleen zorg aan kinderen en gezinnen die dat zelf niet kunnen regelen;
 2. Zorg voor een sluitende financiële en zorgadministratie en ga na of de hulp zin had;
 3. Overleg regelmatig met andere verwijzers en stel samen beleid op wie hulp krijgt;
 4. Beperk de taken van de raad tot kaders stellen en controleren van jeugdhulp
  vast te stellen.

Voorstel unaniem aangenomen. Mevrouw Van Diemen (CDA) heeft een stemverklaring afgelegd.

Moties

Titel
Motie Plan van Aanpak aanbevelingen rekenkameronderzoek jeugdhulp

Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
Spreekvolgorde: RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 - GL
Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 2 september 2021.
Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering volgend jaar wordt de regierol voor de inburgering (opnieuw) bij gemeenten gelegd in plaats van dat (in het huidige stelsel) de inburgeringsplichtige zelf verantwoordelijk is voor de inburgering. Door deze wijziging wordt de raad voorgesteld de kaders voor de veranderopgave inburgering vast te stellen.

Resultaat stemming

Besluit

 1. De ‘Kadernota veranderopgave inburgering (VOI)’ vast te stellen en de volgende kaders te hanteren:
  a. Alle statushouders zijn zoveel mogelijk zelfredzaam;
  b. Zoveel mogelijk statushouders zijn duurzaam aan het werk;
  c. Aanbod alleen aan asielmigranten en hun partners (nareizigers en na uitstroom kostwinners);
  d. Maatschappelijke begeleiding alleen wettelijke taak – te weten hulp bij praktische zaken – en een
      vooraf overeengekomen periode;
  e. De onderwijsroute is voor jonge inburgeraars tot 28 jaar preferent;
  f. Trajecten inburgering BI zijn zoveel mogelijk duaal en gericht op de praktijk (werkvloer);
  g. De Zelfredzaamheidsroute is gericht op het vergroten van het doenvermogen in eigen leefomgeving.
  Incidenteel voor 2021:
 2. Een budget voor uitvoeringskosten en ondersteuning beschikbaar stellen van €137.000.
 3. Een budget voor inkoop van trajecten voor de ondertussengroep beschikbaar stellen van € 13.000.
 4. Dit bedrag te dekken ten laste van:
  a. de reservering 2021 (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. € 30.000 en middelen voor de ondertussengroep ad €13.000;
  b. het via budgetoverheveling 2020/2021 in 2021 beschikbare budget ondertussengroep ad.
  € 40.000;
  c. te ontvangen middelen 2021 voor ondertussengroep en programmakosten inburgering (SPUK-uitkering) en hiervoor een bedrag op te nemen van € 67.000
 5. Besluiten 2, 3 en 4 te verwerken in de tweede Bestuursrapportage 2021.
   Structureel vanaf 2022:
 6. Een budget voor uitvoeringskosten beschikbaar te stellen van €152.000 per jaar. Dit bedrag te dekken uit:
  d. de structurele reservering (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor uitvoeringskosten ad. € 113.000 in 2022, € 117.000 in 2023, € 115.000 in 2024 en € 113.000 vanaf 2025.
  e. de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) tot een bedrag van € 39.000 in 2022, € 35.000 in 2023,
  € 37.000 in 2024 en vanaf 2025 € 39.000.
 7. Een budget voor inkoop beschikbaar te stellen van €210.000 jaar. Dit bedrag te dekken uit de Rijksvergoeding (SPUK-uitkering) programmakosten inburgering.
 8. Een budget voor de ondertussengroep beschikbaar te stellen van € 8.000 in 2022, € 5.000 in 2023,
  € 3.000 in 2024 en € 1.000 vanaf 2025. Dit bedrag te dekken uit de structurele reservering (stelpost taakmutaties) van via het gemeentefonds toegekende middelen voor de trajecten ondertussengroep.
 9. Besluiten 6, 7 en 8 te verwerken in de Begroting 2022.

Voorstel unaniem aangenomen

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Spreekvolgorde: VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
De raad wordt voorgesteld om wensen en opvattingen in te dienen op de concept samenwerkingsafspraken van de Metropoolregio Amsterdam.

Resultaat stemming

Besluit

de reactie van het college op de concept samenwerkingsafspraken MRA te onderschrijven.

Voorstel unaniem aangenomen
De formulering van de brief wordt zodanig aangepast dat blijkt dat ook de gemeenteraad punten 1 tot en met 5 onderschrijft.

Portefeuillehouders: R.K. van Rijn
Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM - VVD
De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de zienswijze VRA Ontwerpbegroting 2022-2025 en Concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030.

Resultaat stemming

Besluit

de zienswijze VRA Ontwerpbegroting 2022-2025 en Concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2022-2030
vast te stellen.

Voorstel unaniem aangenomen

Besluit

De portefeuillehouder heeft de vragen mondeling beantwoord.

Besluit

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur