Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 4 maart 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de digitale Raadsvergadering op donderdag 4 maart 2021. Aanvang 20.00 uur. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Er zijn twee moties vreemd aan de orde van de dag aangekondigd. Deze worden bij agendapunt R-8 behandeld.
  Met inachtneming van deze wijziging is de agenda conform vastgesteld.

 5. 1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld

 6. 1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  De heer Kuin merkt op dat bij de raad ter kennisname stukken over de ‘Procesvoorstellen voor bestemmingsplannen en beleid oplossingen bouwen/wonen achter het lint’ het tijdspad ontbreekt. De voorzitter deelt mee dat dit aan de portefeuillehouder wordt meegegeven. De Lijst Ingekomen Stukken wordt conform vastgesteld.

 7. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 1.5.1

  Besluit:
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g
  van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot geheimhouding op:

  • de vastgestelde besluitenlijst d.d. 15 oktober 2020,
  • de agenda d.d. 2 februari 2021 en de presentatie Aalsmeerse opgaven
  • de concept besluitenlijst d.d. 2 februari 2021
  • de agenda d.d. 23 februari 2021
   van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Besluit:
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b
   en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot
  geheimhouding op:

  • de vastgestelde besluitenlijst d.d. 15 oktober 2020,
  • de agenda d.d. 2 februari 2021 en de presentatie Aalsmeerse opgaven
  • de concept besluitenlijst d.d. 2 februari 2021
  • de agenda d.d. 23 februari 2021
   van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.
 9. 1.6

  Besluit

  Portefeuillehouder Kabout deelt mee dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan Waterfront is gesproken over het vervangen van de brug in de strekdam door een duiker. Na onderzoek door een externe partij blijkt het niet nodig om een duiker aan te leggen.
  Portefeuillehouder Alink geeft aan dat er deze week vijf extra PMD containers bijgeplaatst zijn.

 10. 2

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66
  De besluitvorming is gericht op het aangaan van een gelimiteerde achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  Een gelimiteerde achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor een bedrag van € 50.000.000.

  Besluit

  Een gelimiteerde achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds
  Sociale Woningbouw voor een bedrag van € 50.000.000.

 11. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 - GL
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 11 februari 2021.
  De besluitvorming is gericht op het instemmen met de voorgestelde wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening APV Aalsmeer. Het betreft de jaarlijkse actualisatie op voorstel van de VNG en de toevoeging dat het college bepaalde gebieden kan aanwijzen waar het verboden is om lachgas te gebruiken.

  Stemuitslag

  voor 87%
  tegen 13%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden VVD (6)
  tegen
  Raadsleden GL (2), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  de voorgestelde wijzigingen van de APV van de gemeente Aalsmeer conform het wijzigingsbesluit
  van 19 januari 2021 vast te stellen.

  Besluit

  de voorgestelde wijzigingen van de APV van de gemeente Aalsmeer conform het wijzigingsbesluit van 19 januari 2021 vast te stellen.

 12. 4

  Portefeuillehouders: W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: VVD – JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 9 februari 2021.
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de agenda en het actieplan Klimaat-
  Adaptatie Aalsmeer 2021-2026 en in te stemmen met de bijgestelde richtlijnen. Ook wordt gevraagd in te stemmen met de klimaatadaptatie agenda.
  Daarnaast wordt gevraagd een bedrag eenmalig in te zetten in 2022 voor onderzoek
  ten behoeve van hittestress locaties en een jaarlijks bedrag beschikbaar te stellen
  voor de periode 2021 tot en met 2026 voor de bewonersagenda en deze bedragen te storten in een gevormde bestemmingsreserve. Tot slot wordt gevraagd de kosten te dekken uit de Algemene Reserve en de Begroting meerjarig aan te passen bij de Kadernota 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. De Agenda en het actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026 vast te stellen;
  2. In te stemmen met bijgestelde richtlijnen voor het beperken van wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming (waterveiligheid) voor nieuwbouw, bestaande openbare ruimte en privaat terrein. Deze richtlijnen opnemen bij de actualisatie van de LIOR 2021 (Leidraad in-richting openbare ruimte);
  3. In te stemmen met de klimaatadaptatie agenda (factsheets) bestaande uit:
   • Klimaatadaptieve acties gemeentelijke organisatie en beleidsborging
   • Meekoppelkansen in ruimtelijke (renovatie)projecten
   • Onderzoeken en aanpak van de vastgestelde knelpunten
  4. een bedrag van € 40.000 eenmalig in te zetten in 2022 voor onderzoek ten behoeve van hit-
       testress locaties;
  5. een jaarlijks bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de periode 2021 tot en met
       2026 voor de bewonersagenda;
  6. een bestemmingsreserve te vormen waarin de beschikbaar gestelde gelden ad € 280.000
       worden gestort;
  7. De kosten ad € 280.000 te dekken uit de algemene reserve;
  8. De begroting meerjarig aan te passen bij de Kadernota 2022.

  Besluit

  1. De Agenda en het actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026 vast te stellen;
  2. In te stemmen met bijgestelde richtlijnen voor het beperken van wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming (waterveiligheid) voor nieuwbouw, bestaande openbare ruimte en privaat terrein. Deze richtlijnen opnemen bij de actualisatie van de LIOR 2021 (Leidraad in-richting openbare ruimte);
  3. In te stemmen met de klimaatadaptatie agenda (factsheets) bestaande uit:
   • Klimaatadaptieve acties gemeentelijke organisatie en beleidsborging
   • Meekoppelkansen in ruimtelijke (renovatie)projecten
   • Onderzoeken en aanpak van de vastgestelde knelpunten
  4. een bedrag van € 40.000 eenmalig in te zetten in 2022 voor onderzoek ten behoeve van hit-
       testress locaties;
  5. een jaarlijks bedrag van € 40.000 beschikbaar te stellen voor de periode 2021 tot en met
       2026 voor de bewonersagenda;
  6. een bestemmingsreserve te vormen waarin de beschikbaar gestelde gelden ad € 280.000
       worden gestort;
  7. De kosten ad € 280.000 te dekken uit de algemene reserve;
  8. De begroting meerjarig aan te passen bij de Kadernota 2022.

  Amendementen

  Titel
  Amendement Klimaatloket

  Moties

  Titel
  Motie Integrale Klimaatadaptatie
 13. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: JK - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 9 februari 2021.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Nota van Beantwoording ontwerp bestemmingsplan Oosteinderweg 2020 en te besluiten geen exploitatieplan vast te stellen.Tevens wordt gevraagd voornoemd bestemmingsplan, met bijbehorende toelichting en bijlagen ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de Staat van Wijzigingen.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (5)
  tegen
  Raadsleden D66 (1), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan Oosteinderweg 2020 vast te stellen;
   2. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te
  stellen;
   3. voornoemd bestemmingsplan, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.14-VG01, ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde Staat van Wijzigingen;
   4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 27 oktober 2017.

  Besluit

  1. De planregels van het Bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ op de volgende onder-
        delen aan te passen:
        1. Bestemming ‘Recreatie’, art. 16.2.1 onder a. de passage ‘… groter dan 1000 m2’ te           vervangen door ‘… groter dan 200 m2’;
       2. Bestemming ‘Recreatie’, art. 16.2.1. onder b. de passage ‘… mag niet meer bedragen     dan 6 m2’ vervangen door ‘… mag niet meer bedragen dan 20 m2’.
      3. Bestemming ‘Recreatie’, art. 16.2.1 invoegen een nieuw sub d. welk luidt: ‘de afstand tot     de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 1 meter’.
  2. De planverbeelding van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ op het volgen-de
   onderdeel aan te passen:
   de bestemming ‘Agrarisch – Tuinbouw’ te wijzigen naar ‘Wonen – Lintbebou-wing’ op kadastraal perceel B 2113, achter Oosteinderweg 60.
  3. De planregels van het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ op het volgende on-derdeel aan te passen:
   Bestemming ‘Maatschappelijk – Dierenopvang’, art. 14.1 onder a. te vervangen door ‘dierenverzorging van honden, katten en andere kleine huisdieren, zoals een trimsalon’.
  4. de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan Oosteinderweg 2020 vast te stellen;
  5. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen;
  6. voornoemd bestemmingsplan, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.14-VG01, ten opzichte van het ontwerp gewijzigd en geamendeerd vast te stellen overeenkomstig de bijge-voegde Staat van Wijzigingen en de besluiten 1 t/m 3 van dit besluit;
  7. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is ge-maakt van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 27 oktober 2017.

  Amendementen

  Titel
  Amendement wijziging bestemming Oosteinderweg 60
  Amendement wijziging bestemming Oosteinderweg 66
  Amendement wijziging bestemming Recreatiekavels

  Moties

  Titel
  Motie Vertaling structuurvisie naar bestemmingsplan
 14. 6

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - JK
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 9 februari 2021.
  De behandeling is gericht op het vaststellen van de Nota van Beantwoording ontwerp bestemmingsplan Parkmeer en te besluiten af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan. Tevens wordt verzocht het bestemmingsplan Parkmeer, met bijbehorende toelichting en bijlagen, gewijzigd vast te stellen en de aanvullende welstandscriteria zoals opgenomen in het Beeldkwaliteitsplan Parkmeer vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden fractie Judith Keessen (1)

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan Parkmeer vast te stellen;
  2. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;
  3. bestemmingsplan ‘Parkmeer’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als ver-vat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.07P-VG01, gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
  4. om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het document ‘Beeld-kwaliteitplan Parkmeer’ vast te stellen.
  5. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met da-tum 13-10-2020.

  Besluit

  1. de Nota van Beantwoording ontwerpbestemmingsplan Parkmeer vast te stellen;
  2. op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;
  3. bestemmingsplan ‘Parkmeer’, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als ver-vat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.07P-VG01, gewijzigd vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
  4. om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het document ‘Beeld-kwaliteitplan Parkmeer’ vast te stellen.
  5. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met da-tum 13-10-2020.

  Moties

  Titel
  Motie Starterswoningen Parkmeer
 15. 7

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van het Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie Judith Keessen (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Voorgesteld besluit

  het Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer vast te stellen

  Besluit

  het Koersdocument Mobiliteit Aalsmeer vast te stellen

 16. 8

  Besluit

  De heer Martijn heeft de vergadering verlaten.

  Moties

  Titel
  Motie Incidentele ondersteuning MKB ondernemers in Aalsmeer
  Motie Uitvoering Stedenbouw
 17. 9

  Besluit

  1.De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord.


  2. Mevrouw Van Hilst wil dit onderwerp graag in een eerstvolgende commissie bespreken. De voorzitter geeft aan dat voor een dergelijk verzoek een procedure via de agendacommissie moet lopen.

 18. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om
  23.30 uur