Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 2 december 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
 5. 1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
 6. 1.4

  De Lijst Ingekomen Stukken wordt woensdag 1 december toegevoegd

 7. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 1.6
  Mededelingen van het college
 9. 2

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is de belastingverordeningen 2022 in overeenstemming te brengen met de in de begroting 2022 vastgestelde begrotingsopbrengsten en wettelijke bepalingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. De volgende belastingverordeningen 2022 vast te stellen:
    1.1 Verordening onroerendezaakbelastingen 2022
    1.2 Verordening afvalstoffenheffing 2022
    1.3 Verordening hondenbelasting 2022
    1.4 Verordening rioolheffing 2022
    1.5 Verordening forensenbelasting 2022
    1.6 Legesverordening 2022
    1.7 Reclamegeld verordening 2022
    1.8 Verordening roerende zaakbelasting 2022
    1.9 Verordening waterverblijfsbelasting 2022
    1.10 Verordening lijkbezorgingsrechten 2022
    1.11 Verordening precariobelasting 2022
  2. Voor de marktgeldverordening 2021, de verordening Kadegelden en de verordening Verblijfsbelasting 2021 geen veranderingen voor 2022 vast te stellen.
 10. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
  Het doel van dit voorstel is om de raad te informeren over de financiële afwijkingen in het lopende begrotingsjaar en de wijzigingen te verwerken in de begroting 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1.De 2e Bestuursrapportage 2021 vast te stellen;
  2.De begroting 2021 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met
     mutaties per programma, hoofdstuk 3.2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de
     voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen van 2021 conform hoofdstuk
     3.1 Reserves en voorzieningen;
  3.De investeringskredieten aan te passen conform de bij de programma’s opgenomen
     Mutaties investeringen;
  4.Een egalisatiereserve Sociaal Domein in te stellen met ingang van begrotingsjaar
     2021 en hierin € 700.000 te storten voor dekking van toekomstige incidentele tekorten
     op programma 1 Sociaal domein;
  5.Voor de egalisatiereserve Sociaal Domein een plafond van 10% van de lasten van
      het programma 1 Sociaal Domein vast te stellen;
  6.Vanaf 2022 eventuele overschotten en tekorten van het programma 1 Sociaal
      Domein ten gunste/laste te brengen van de egalisatiereserve Sociaal Domein;
  7.De opbrengsten toeristenbelasting 2020 van € 302.000 te accorderen in relatie tot de
     Rijksvergoeding compensatie inkomstenderving gemeenten;
  8.Budgetten over te hevelen conform de in bijlage 4.1 opgenomen
     budgetoverhevelingen;
  9.€ 390.000 over te hevelen van de reserve veilig te stellen budgetten naar de
     algemene reserve.

 11. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Auditcommissie van 9 november 2021
  Door het vaststellen van het normenkader geeft de raad nadere aanwijzingen aan de accountant over welke wet- en regelgeving hij moet betrekken in zijn controle op de rechtmatigheid. Voor de versterking van het opdrachtgeverschap is het normenkader opgenomen in het controleprotocol waarin de afspraken met de accountant zijn vastgelegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  het controleprotocol voor de accountantscontrole jaarrekening 2021 inclusief Normen-
  kader vast te stellen.

 12. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de tijdelijke toetreding van de gemeente Weesp aan de GGD Amsterdam-Amstelland per 1 januari 2022. Gedurende 2022 fuseert gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam. Door de tijdelijke toetreding van gemeente Weesp in de GGD Amsterdam-Amstelland is het grondgebied van Weesp het gehele jaar onderdeel van deze samenwerking, wat een wettelijk vereiste is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  in te stemmen met het voornemen de Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld) te wijzigen waardoor de gemeente Weesp voor de periode van 1 januari 2022 tot 24 maart 2022 toetreedt als deelnemer aan deze regeling. Na 24 maart wordt deelname van Weesp voortgezet als onderdeel van de gemeente Amsterdam.

 13. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de auditcommissie van 9 november
  Het doel van dit voorstel is om de overeenkomst met de huidige accountant voor één jaar te verlengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Baker Tilly Netherlands N.V. als gemeentelijke accountant voor het boekjaar 2022 aan
  te wijzen.

 14. 7

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 november 2021.
  Het doel van dit voorstel is het repareren van een aantal gebreken en het aanbrengen van een aantal verbeteringen in het bestemmingsplan, waardoor gewaarborgd blijft dat de kernkwaliteiten van de Stelling van Amsterdam behouden blijven of worden versterkt zoals de Provinciale Verordening voorschrijft.

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden GL (1)

  Bijlagen

  Besluit

  1. Om over de voorgestelde wijzigingen van het bestemmingsplan Fort Kudelstaart, zoals vastgesteld op 3 december 2020, te besluiten overeenkomstig de bij dit besluit behorende de Staat van Wijzigingen;
  2. Bestemmingsplan ‘Fort Kudelstaart ’ als vervat in de bestandenset met plan- identificatie NL.IMRO.0358.19A-VG02, opnieuw gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel.
 15. 8

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 - GL
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 november 2021.
  Het doel van het paraplu bestemmingsplan huisvesting arbeidsmigranten is het
  opleggen van een begrenzing van maximaal 250 bedden en personen per locatie
  daar waar kamerverhuurbedrijven zijn toegestaan. Hierdoor zullen grootschalige
  complexen niet mogelijk zijn wat beter past binnen het dorpse karakter van de
  gemeente en ook beter beheersbaar is.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3)

  Besluit

  1.paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer, met bijbehorende
     toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie
     NL.IMRO.0358.PP02-VG01, gewijzigd vast te stellen;
  2.te bepalen dat het voornoemd bestemmingsplan langs elektronische weg is
     vastgelegd in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.PP02-VG01 en t
     tevens in die vorm is vastgesteld;
  3.te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt
     van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie Gemeente Aalsmeer met
     datum 15-06-2016;
  4.de ingediende zienswijzen, zoals behandeld en beantwoord in de antwoordbrief
     zienswijze Paraplubestemmingsplan Kamerverhuurbedrijf Aalsmeer, behorende bij
     het raadsvoorstel, deels gegrond te verklaren.

 16. 9

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 november 2021.
  Het doel van het Bomenplan Aalsmeer 2021 is het verkrijgen van een openbare ruimte met een sterk en gezond bomenbestand. De raad wordt voorgesteld te kiezen voor scenario 2 met bescherming van het huidige bomenareaal en accenten van verbeteringen samen met bewoners. Daartoe worden eenmalige en een structurele verhoging van diverse budgetten voorgesteld vanaf 2022.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1.In te stemmen met scenario 2 ‘Samen bouwen aan de toekomst’ uit hoofdstuk 6 (Bo-
     menagenda) van het Bomenplan Aalsmeer;
  2.Het Bomenplan Aalsmeer vast te stellen met uitgewerkte ambities en richtlijnen voor
     het behouden en versterken van de waarde van Aalsmeerse bomen;
  3.in te stemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag in 2022 ad
     € 192.000 voor het inlopen van achterstanden in snoeionderhoud bomen ten laste
     van de algemene middelen, te storten in de reserve Buitenruimte;
  4.In te stemmen met het structureel verhogen van het budget in het Meerjaren
     Projecten Plan (MPP), met € 67.000 voor het vervangen van bomen (Bomenrenovatie
     Aalsmeer);
  5.In te stemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalig bedrag in 2022 ad.
     € 95.000 voor vergroening met bewoners (openbare ruimte), vergroening door
     bewoners (gratis bomen) en zichtbaar maken van bomen, te storten in de reserve
     Buitenruimte;
  6.De financiële consequenties te verwerken in de 1e Bestuursrapportage 2022;
  7.Vastellen van de komgrens voor het onderdeel ‘Houtopstanden’ van de Wet
     natuurbescherming (Wnb) zoals opgenomen op de kaart in de bijlage ten behoeve
     van de rechtskracht van het bomenbeleid;
  8.Het college mandaat verlenen om in 2022 de geactualiseerde waardevolle bomenlijst
     (conform nieuwe criteria) vast te stellen voor waardevolle particuliere bomen en waar-
     devolle gemeentelijke bomen.

  Moties

  Titel
  M21-28 Motie GroenLoket
 17. 10

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 16 november 2021.
  Het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2021 betreft een actualisering van de huidige bestemmingsplannen ‘Uiterweg-Plasoevers 2005’ en ‘Uiterweg 1985’. Het plan is overwegend conserverend van aard waarbij bestaande legale functies in beginsel positief worden bestemd. Ontwikkelingen waarvoor recent een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd vallen buiten het plangebied van dit plan.

  Stemuitslag

  voor 75%
  tegen 25%
  voor
  Raadsleden CDA (6), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (3), Raadsleden GL (2)

  Bijlagen

  Besluit

  1. de weergave en beantwoording van de ontvangen zienswijzen, overeenkomstig de
   bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Nota van Beantwoording
   vast te stellen;
  2. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan
   vast te stellen;
  3. het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2021, met bijbehorende toelichting en
   bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.19-
   VG01, ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bijgevoegde Staat van Wijzigingen;
  4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt
   van een ondergrond welke is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige
   Topografie (BGT) met datum 4 mei 2021.
 18. 11

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.

 19. 12

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.