Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 9 december 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen zal de raadsvergadering zonder publiek plaatsvinden

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  Besluit

  Er zijn 2 moties vreemd aan de orde aangekondigd, die worden behandeld voor het vragenkwartier. De agenda is met deze wijziging vastgesteld.

 5. 1.3

 6. 1.4

  Besluit

  Met betrekking tot de stukken raad ter kennisname verzoekt mevrouw Holtrop of de beleidsregels Jeugdhulp in een overleg met de woordvoerders of commissie kan worden toegelicht. De voorzitter zegt dit toe.
  De Lijst ingekomen stukken is conform vastgesteld

 7. 1.5

  Besluit

  Er zijn geen separate voorstellen aangeleverd ter bekrachtiging van geheimhouding

 8. 1.6

  Besluit

  De portefeuillehouder Financiën deelt mee dat de gemeente bij de benchmark voor de financiële stresstest een 10 heeft gescoord.

 9. 2

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 - GL
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
  Het doel deze nieuwe verordening is om aan te sluiten bij de nieuwe inkoopsystematiek en werkwijze vanaf 1 januari 2022 voor de jeugdhulp dat als kader dient voor de uitvoering van de Jeugdwet. De regelgeving richt zich met name op de rechten die ouders kunnen ontlenen aan de Jeugdwet en de wijze waarop Aalsmeer daar in de uitvoering invulling aan geeft.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1.de Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2022 vast te stellen;
  2.de Verordening Jeugdhulp Aalsmeer 2020 per 1 januari 2022 in te trekken;
  3.Kennis te nemen van bijbehorende “Nadere regels Jeugdhulp Aalsmeer 2022”.

  Voorstel unaniem aangenomen

 10. 3

  Portefeuillehouders: L.B. Kabout, W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL - RM
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
  Het doel van dit voorstel is om de beoogde maatschappelijke effecten die de gemeente nastreeft in het Sociaal Domein beter te kunnen monitoren en evalueren. De raad heeft eerder gevraagd om meetbare doelen en aansluitende indicatoren voor het Sociaal Domein.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  De indicatoren Sociaal Domein vast te stellen en op te nemen in de planning en
  controlcyclus

  Voorstel unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  Indicatoren Sociaal Domein 2
 11. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
  Het doel van de hernieuwde samenwerkingsafspraken is om de samenwerking in de regio te versterken en transparanter en slagvaardiger te maken.

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4)

  Besluit

  het besluit van het college van Aalsmeer te bekrachtigen om de definitieve Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam (MRA) vast te stellen.

  Voorstel aangenomen
  Voor: 18 (CDA/VVD/GL/D66/PvdA/RM)
  Tegen: 4 (Absoluut Aalsmeer)

 12. 5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM - VVD - Absoluut Aalsmeer
  Het doel van dit voorstel is de gemeenteraad van Aalsmeer te vertegenwoordigen in de Raadtafel van de Metropoolregio Amsterdam.

  Besluit

  de heer E.P. Abbenhues te benoemen tot lid van de MRA Raadtafel;
  de heer T.F.M. Verlaan te benoemen tot plaatsvervangend lid van de MRA Raadtafel.

  De stemcommissie bestaat uit mevrouw Van Hilst-Dekker (voorzitter) en de heren Martijn en Buisma.
  Er zijn 22 stemmen uitgebracht waarvan 20 geldige stemmen.
  De heer Abbenhues is benoemd tot lid met 18 stemmen voor.
  De heer Verlaan is benoemd tot plaatsvervangend lid met 19 stemmen voor.
  Voor de heer Martijn als lid van de MRA Raadtafel is 1 stem uitgebracht.

 13. 6

  Portefeuillehouders: L.B. Kabout en R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: CDA – PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 18 november 2021.
  Doel van dit voorstel is om meer nabijheid van dienstverlening en organisatie te bereiken en meer invloed, grip en sturing op de Aalsmeerse opgaven en beleid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. De voorstellen voor nieuwe samenwerkingsafspraken voor de periode 2022 t/m 2026, conform de bijgevoegde rapportage van de procesversnellers vast te stellen en deze financieel te vertalen in de onderstaande besluiten 3 tot en met 5;
  2. Het college van B&W toestemming te geven de gewijzigde Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen vast te stellen;
  3. € 500.000 bijdrage namens Aalsmeer te storten in de egalisatiereserve ‘samenwerking AA’ en ten laste te brengen van de algemene reserve.
  4. € 1.670.000 -frictiekosten te betalen aan de gemeente Amstelveen en ten laste te brengen van de algemene reserve;
  5. De dienstverleningsbijdrage van Aalsmeer aan Amstelveen te verlagen met een bedrag van € 1.942.500 structureel vanaf 2022 en een structurele bijdrage van Aalsmeer aan Amstelveen voor facilitaire dienstverlening aan de kernorganisatie op te nemen van € 441.000 vanaf 2022;
  6. De (meerjaren)begroting 2022-2025 te wijzigen conform de besluiten 3 tot en met 5, inclusief het muteren van reserves, c.a.

  Voorstel unaniem aangenomen

 14. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer - CDA
  Het doel van dit voorstel is onder dankzegging de werkzaamheden van de tijdelijke raadscommissie te beëindigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. Onder dankzegging voor hun werkzaamheden de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te ontbinden per 31 december 2021;
  2. De Verordening tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening in te
   trekken per 31 december 2021.

  Voorstel unaniem aangenomen

 15. 8

  Moties

  Titel
  Behoud van sociaal contact ouderen tijdens AquaVitaal in zwembad De Waterlelie
  Motie Veilig de feestdagen in
 16. 9

 17. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.40 uur