Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 28 oktober 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 28 oktober 2021, in de Burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  Besluit

  De raad stemt in dat dhr. Van Willegen als plaatsvervangend voorzitter optreedt bij agendapunt R-7 wegens afwezigheid van dhr. Fransen

 4. 1.2

  Besluit

  Er is een verzoek ontvangen van de fractie Absoluut Aalsmeer voor het houden van een interpellatiedebat over de informatievoorziening door het college aan de gemeenteraad; de overige fracties stemmen in met de agendering van het interpellatiedebat. Het debat vindt plaats na de hamerstukken. De agenda is met inachtneming van deze wijziging vastgesteld.

 5. 1.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Beide verslagen zijn vastgesteld en de raad heeft het verslag van 8 juli 2021 openbaar gemaakt.

 6. 1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Conform vastgesteld
  De heer Kuin (Absoluut Aalsmeer) verzoekt bespreking van de volgende stukken van de Lijst Ingekomen Stukken in een commissievergadering:
  A4 van de lijst: raadsbrief inzake fietspad Bilderdammerweg en
  D35 van de lijst punt 35: brief inwoner inzake rattenplaag riool Zijdstraat.
  De voorzitter deelt mee dat de heer Kuin hiertoe een verzoek aan de agendacommissie kan richten.

 7. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 8. 1.5.1

  Besluit:
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot geheimhouding op:

  • de besluitenlijst van 6 juli 2021;
  • de agenda en de besluitenlijst van 5 oktober 2021;
  • de agenda van 26 oktober 2021;
   van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2
  sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot geheimhouding op:
   - de besluitenlijst van 6 juli 2021;
   - de agenda en de besluitenlijst van 5 oktober 2021;
   - de agenda van 26 oktober 2021;
   van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te
  bekrachtigen.

 9. 1.6

  Besluit

  De burgemeester informeert de gemeenteraad over de laatste stand naar aanleiding va de brand in de Zijdstraat.

 10. 2

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Doel van dit voorstel is om de kosten van de Tozo regeling (uit de eerste periode) waarvan de gemeente de rechtmatigheid onvoldoende kan aantonen in aanmerking te laten komen voor vergoeding door het Rijk.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  In te stemmen met de bestuursverklaring Tozo gemeente Aalsmeer en deze te
  ondertekenen.

  Met algemene stemmen aanvaard

 11. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De Auditcommissie stelt de gemeenteraad voor om de huidige dienstverleningsovereenkomst met de Friese Rekenkameronderzoekers te verlengen voor de periode van twee jaar tot en met 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  In te stemmen met de verlenging van de dienstverleningsovereenkomst met het bureau
  Rekenkameronderzoekers Friesland voor de invulling van de rekenkamerfunctie in de
  gemeente Aalsmeer, met ingang van 1 januari 2021 voor de periode van drie jaar.

  Met algemene stemmen aanvaard

 12. 4

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 12 oktober 2021.
  De raad wordt gevraagd in te stemmen met de tijdelijke toetreding van de gemeente Weesp aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2022. Gedurende 2022 fuseert gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam. Door de tijdelijke toetreding van gemeente Weesp aan de Omgevingsdienst is het grondgebied van Weesp het gehele jaar onderdeel van deze samenwerking, wat een wettelijk vereiste is.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  het college toestemming te verlenen in te stemmen met het wijzigingsvoorstel van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst NZKG, conform de concept Gemeenschappelijke Regeling (die is bijgevoegd als Bijlage 1), zodat de gemeente Weesp voor de periode 1-1-22 tot 24-3-22 toe kan treden als deelnemer aan de GR OD NZKG.

  Met algemene stemmen aanvaard

 13. 5.0

 14. 5.1

  Portefeuillehouders: R.K. van Rijn en L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 12 oktober 2021.
  Het doel van de startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1 is om het ruimtelijk kader en de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling te bepalen. Op deze manier
  wordt woningbouw op de voormalige glastuinbouwgronden tussen de Aalsmeerderweg, Legmeerdijk en woonwijk Nieuw Oosteinde mogelijk gemaakt. In het plangebied wordt ruimte gereserveerd voor de realisatie van een Integraal Kind-Centrum.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (7), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1.de ‘Nota van beantwoording ontvangen inspraakreacties en reacties in het kader van
     het vooroverleg met beantwoording van deze reacties op de concept Startnotitie
     Oosteindedriehoek, deelgebied 1’ vast te stellen;
   2.de ‘Startnotitie Oosteindedriehoek, deelgebied 1’ vast te stellen als beleidskader;
   3.ten behoeve van het opstellen van een bouwplan voor een Integraal Kindcentrum een voorbereidingskrediet van € 200.000,-- beschikbaar te stellen.

  De heer Verlaan (CDA) is niet aanwezig bij de beraadslagingen en besluitvorming over dit agendapunt.


  Voorstel unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  Motie Extra Bouwen voor jongeren/starters
 15. 6

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - D66 – GL – RM – VVD - CDA - PvdA
  Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het college zonder tussenkomst van de gemeenteraad besluiten nemen om af te wijken van het omgevingsplan met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het doel van dit voorstel is dat de gemeenteraad aangeeft in welke gevallen de raad vooraf bindend advies uit wil brengen over bepaalde afwijkingen van het omgevingsplan.
  De raad wordt tevens voorgesteld de vaststelling van bepaalde onderdelen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van B&W. Aanleiding voor beide besluiten is de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022.

  Stemuitslag

  voor 82%
  tegen 18%
  voor
  Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (1), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4)

  Besluit

  1. Vaststellen met inwerkingtreding op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet van de Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende het adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Aalsmeer);
  2. intrekken van de Nadere regels van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad (Beleid inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad van Aalsmeer) zoals vastgesteld op 18 juni 2020 op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet;
  3. vaststellen met inwerkingtreding op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet van het Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende delegatie van besluitvorming ten aanzien van de vaststelling van bepaalde onderdelen van het gemeentelijke omgevingsplan (Delegatiebesluit omgevingsplan gemeente Aalsmeer);
  4. intrekken van het Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Aalsmeer houdende delegatie van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste en tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening bij wijziging van een bestemmingsplan als bedoeld in art. 3.6, eerste lid onder a van die wet dan wel een omgevingsvergunning waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist en bij een reguliere procedure met kostenverhaalplichtig bouwplan (delegatiebesluit ten aanzien van de bevoegdheid tot het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij wijzigingsbevoegdheden en omgevingsvergunningen met een kostenverhaalplichtig bouwplan waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist van de gemeenteraad) zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer op 18 juni 2020, op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Voorstel aangenomen
  Voor: 18 (CDA/VVD/GL/D66/PvdA/ dhr. Martijn)
  Tegen: 4 (Absoluut Aalsmeer)

 16. 7

  Besluit

  De vragen zijn mondeling door wethouder Kabout beantwoord.

 17. 8
  Schorsing
 18. 9

  De gemeenteraad vervolgt de vergadering achter gesloten deuren.

 19. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering in openbaarheid om 22.45 uur.